UWAGA ! DOSTAWA GRATIS !!! NA WSZYSTKO !
errorSearchInfoBulle Wpisz poszukiwaną frazę
 • DecathlonCompletionCategoriesTitle
 • DecathlonCompletionTopSearchesTitle

Mój koszyk (0)

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.DECATHLON.PL

PREAMBUŁA

Sklep internetowy działający pod adresem http://www.decathlon.pl/ jest platformą prowadzoną przez: DECATHLON sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Geodezyjna 76, 03-290 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000007163, NIP: 9511855233, REGON: 013102058, wysokość kapitału zakładowego: 8.000.280 zł, zwaną dalej „decathlon.pl”.

Niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego www.decathlon.pl zwany dalej „Ogólnymi Warunkami Sprzedaży” określa zasady korzystania ze sklepu internetowego działającego pod adresem „http://www.decathlon.pl/”, składania zamówień na produkty dostępne w sklepie internetowym „http://www.decathlon.pl/”, dostarczania zamówionych produktów osobie dokonującej zakupów w sklepie internetowym „http://www.decathlon.pl/” zwanej dalej „internautą”, uiszczania przez internautę ceny sprzedaży produktów, uprawnienia internauty do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

Internauta oraz decathlon.pl łącznie zwani są dalej „stronami” lub indywidualnie „stroną”.Internauta oświadcza, że jest pełnoletni oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub posiada zgodę rodziców na zawarcie umowy z decathlon.pl, co pozwala mu na dokonywanie zamówień w sklepie internetowym http://www.decathlon.pl/. We wszelkich kwestiach dotyczących zakupów on-line można kontaktować się z Biurem Obsługi Klienta decathlon.pl w następujący sposób:

 • jeśli posiadają Państwo konto na stronie http://www.decathlon.pl/, poprzez link: Moje konto internetowe,
 • pod bezpłatnym numerem telefonu 800 008 007 w godzinach: 9–21 od poniedziałku do soboty, 9-20 w niedzielę z wyjątkiem świąt. We wszelkich kwestiach dotyczących sklepów DECATHLON można kontaktować się z Biurem Obsługi Klienta DECATHLON pod bezpłatnym numerem telefonu 800 008 007.

Strony uzgadniają, że do łączących je stosunków prawnych będą miały zastosowanie niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, które są dostępne na stronie http://www.decathlon.pl/, jak również powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności:

 1. ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U.2000.22.271 z późn. zm.),
 2. ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U.2002.141.1176 z późn. zm.).

Decathlon.pl dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach sklepu internetowego www.decathlon.pl były jak na najwyższym poziomie, jednakże Decathlon.pl nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności sklepu internetowego www.decathlon.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy strony www.decathlon.pl.

Artykuł 1: ZAMÓWIENIE

Proces składania zamówienia na stronie decathlon.pl

Do przeglądania asortymentu sklepu internetowego decathlon.pl oraz składania zamówień na stronie www.decathlon.pl niezbędny jest:

a) komputer z dostępem do sieci Internet i  przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera;
b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

Przeglądanie asortymentu sklep internetowego www.decathlon.pl nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez internautę na produkty znajdujące się w asortymencie sklepu internetowego www.decathlon.pl wymaga zarejestrowania się zgodnie z  postanowieniami wskazanymi poniżej „Rejestracja”.

Internauta może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie sklepu internetowego www.decathlon.pl przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.

Złożenie zamówienia odbywa się w kilku etapach:

 • internauta dokonuje rejestracji w sklepie internetowym http://www.decathlon.pl/ oraz loguje się na swoje konto internetowe,
 • internauta umieszcza towary w swoim koszyku,
 • internauta wybiera sposób dostawy,
 • internauta wybiera sposób płatności,
 • internauta potwierdza dokonanie zamówienia,
 • internauta otrzymuje od decathlon.pl e-mail potwierdzający zgłoszenie i przyjęcie zamówienia (w przypadku standardowego przelewu bankowego internauta otrzymuje od decathlon.pl najpierw e-mail potwierdzający zgłoszenie, a następnie po zaksięgowaniu przez decathlon.pl należności, e-mail potwierdzający przyjęcie zamówienia).

Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez internautę Decathlon.pl oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia. E-mail potwierdzający przyjęcie zamówienia jest równoznaczny z akceptacją przez decathlon.pl zamówienia złożonego przez internautę oraz z zawarciem umowy sprzedaży między stronami.

W przypadku podania przez internautę błędnych lub niedokładnych danych, w tym w  szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Decathlon.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

Jak tylko zamówienie będzie gotowe do wysyłki, decathlon.pl wyśle do internauty e-mail informujący o wysyłce zamówienia.

W przepadku zamówienia z opcją odbioru w wybranym sklepie należącym do sieci DECATHLON, internauta zostanie powiadomiony przez Biuro Obsługi Klienta decathlon.pl e-mailem o możliwości odbioru towaru.

W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Decathlon.pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez internautę oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez internautę.

Internauta jest zobowiązany do powstrzymania się od od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie sklepu internetowego http://www.decathlon.pl/ w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

Rejestracja i  Logowanie

W celu rejestracji w Sklepie Internetowym www.decathlon.pl (założenia konta internetowego), internauta powinien wybrać zakładkę „Moje konto internetowe” na stronie www.decathlon.pl, wybrać opcję „Jestem nowym użytkownikiem”, wpisać swój adres e-mail oraz wybrać przycisk „Utwórz nowe konto”. Następnie internauta powinien wypełnić i zatwierdzić formularz rejestracyjny.

Rejestracja w sklepie internetowym www.decathlon.pl, jak również korzystanie z funkcjonalności sklepu internetowego decathlon.pl są nieodpłatne.

Po zarejestrowaniu się w sklepie internetowym www.decathlon.pl, każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

W celu usunięcia konta internauty ze sklepu internetowego decathlon.pl należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta decathlon.pl.

Logowanie do sklepu internetowego www.decathlon.pl odbywa się poprzez wybranie zakładki „Moje konto internetowe” na stronie http://www.decathlon.pl/ i wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta internauty. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto internauty (zakładka „Moje konto internetowe”).

Nasze ceny

Ceny wskazane na stronie http://www.decathlon.pl/ są podane w złotych polskich i obejmują podatek VAT. Są to ceny brutto.

Podatek VAT jest naliczany według stawki obowiązującej w momencie złożenia zamówienia i  jest uwzględniony w cenie wskazanej na stronie. Ceny towarów, podane na stronie http://www.decathlon.pl/, nie obejmują kosztów przesyłki, kosztów niektórych opakowań lub kosztów innych dodatkowych usług zamówionych przez internautę, które są płatne osobno.

Koszty dodatkowe zostaną podane do wiadomości internauty na ekranie podsumowania przed ostatecznym zatwierdzeniem zamówienia.

Decathlon.pl informuje, że oferty towarów i usług, jak również ceny sprzedaży towarów w sklepach DECATHLON nie mają zastosowania do zakupów dokonywanych na stronie http://www.decathlon.pl/ i odwrotnie.

Informacje o produktach zamieszczone na stronach sklepu internetowego www.decathlon.com nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Formy płatności

Internauta może dokonać płatności:

 • a) przelewem;
 • b) kartami płatniczymi Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro,
 • c) za pomocą systemu DOTPAY;
 • d) za pobraniem (forma płatności dostępna tylko przy wybraniu sposobu dostawy „PACZKA ZA POBRANIEM OPEK”);
 • e) kodem promocyjnym.

Decathlon.pl gwarantuje bezpieczeństwo płatności dokonanych kartą płatniczą dzięki zastosowaniu systemu szyfrowania za pomocą protokołu SSL (Secure Socket Layer) oraz zleceniu obsługi płatności firmie DOTPAY.

Platność elektroniczna za zamówione produkty odbywa się za pomocą systemu oferowanego przez spółkę, działającą pod firmą Dotpay S.A. z  siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych,  kapitale wpłaconym 4.000.000,00 złotych, na podstawie Regulaminu usług dostępnego pod adresem: http://www.dotpay.pl/o_serwisie/regulaminy/.

Decathlon.pl zastrzega sobie prawo do wystawiania kodów promocyjnych. Kody promocyjne posiadają okres ważności, w czasie którego internauta może skorzystać z  oferowanego kodu.  Do każdego zamówienia złożonego na Decathlon.pl może zostać wykorzystany tylko jeden kod promocyjny. Kod przypisany jest do jednego osobistego konta internetowego i  może być wykorzystany jednorazowo. Po upływie daty ważności kodu promocyjnego, skorzystanie z kodu promocyjnego jest niemożliwe.

Internauta uznaje, że „podwójne kliknięcie” na pole wyboru odpowiadające zapoznaniu się z ogólnymi warunkami jest równoznaczne ze zgodą na zawarcie umowy oraz stanowi nieodwołalną i  bezwarunkową akceptację ogólnych warunków sprzedaży towaru. Umowa jest automatycznie archiwizowana przez bank ING Bank Śląski S.A., a internauta może mieć do niej dostęp po złożeniu wniosku na piśmie.

O ile nie wykazano inaczej, dane zapisane przez bank ING Bank Śląski S.A. stanowią dowód wszystkich transakcji między klientem a bankiem ING Bank Śląski S.A.
Rachunek bankowy internauty zostanie obciążony kwotą należną za wybrane przez niego towary i usługi w momencie, gdy zlecenie lub część zlecenia, którą internauta chce otrzymać w oddzielnej przesyłce, są kompletne i gotowe do wysyłki.

Decathlon.pl zastrzega sobie również prawo do odmowy przyjęcia zamówienia, jeżeli istnieje uprzedni spór co do płatności lub występuje nadmiernie wysoki poziom zamówień, o czym poinformuje internautę.

Decathlon.pl nie wystawia faktur proforma na życzenie internauty.

Potwierdzenie zamówienia / płatności

W braku przeciwnego dowodu, dane informatyczne, posiadane przez decathlon.pl, jak również dane posiadane przez dostawców usług transportowych lub kurierskich decathlon.pl, przechowywane zgodnie z odpowiednimi zasadami bezpieczeństwa, stanowią dowód wszystkich transakcji między decathlon.pl a internautą. Decathlon.pl dokona archiwizacji zamówień na odpowiednim nośniku, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Internauta będzie miał do nich dostęp za pośrednictwem strony http://www.decathlon.pl/, w zakładce „Moje konto internetowe”.
We wszystkich przypadkach decathlon.pl zaleca internaucie przechowywać e-mail potwierdzający jego zamówienie.

Artykuł 2: DOSTĘPNOŚĆ

Informacje dotyczące towarów i cen są ważne tak długo, jak długo towary widoczne są na stronie www.decathlon.pl. Nie dotyczy to akcji specjalnych, których czas trwania określony jest na stronie. Internauta ma możliwość sprawdzenia dostępności sprzedawanych artykułów na stronie informacyjnej każdego towaru.

Wszystkie produkty zakupione na stronie decathlon.pl pochodzą z magazynów. Decathlon.pl nie dysponuje asortymentem sklepów stacjonarnych sieci DECATHLON.

W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia internauty z innych przyczyn, Decathlon.pl poinformuje internautę o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez internautę adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez internautę w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty zawarcia umowy. 

Internauta ma prawo do anulowania części zamówienia, jeżeli część towarów jest niedostępna, lub do anulowania całości zamówienia. W obu przypadkach rezygnacja z zamówienia będzie możliwa pod warunkiem wcześniejszego poinformowania Biura Obsługi Klienta decathlon.pl o  takiej decyzji drogą telefoniczną lub mailową. Warunki zwrotu należności w przypadku braku możliwości realizacji zamówienia lub anulowania części lub całości zamówienia określa Artykuł 10 poniżej.

Artykuł 3: DOSTAWA

Towary są dostarczane wyłącznie na terenie Polski na adres dostawy podany przez internautę na zamówieniu. W momencie składania zamówienia na stronie www.decathlon.pl internauta wybiera sposób dostawy.

Zamówienie może być dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej OPEK Sp. z o.o. albo do wskazanego sklepu DECATHLON.

Dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej

Zamówienia realizowane za pośrednictwem firmy kurierskiej OPEK Sp. z o.o. doręczane są wyłącznie w dni robocze, w  godzinach pracy oddziałów OPEK Sp. z o.o.tj. od godziny 8:00 do godziny 17:00.

Szczegółowe warunki dostawy zamówienia realizowanego za pośrednictwem firmy kurierskiej są określone w regulaminie świadczenia usług OPEK Sp. z o.o. zamieszczonym na stronie: http://www.opek.com.pl/strefa_klienta.aspx

Dostawa do sklepu DECATHLON

W ramach dostawy na adres wskazanego sklepu DECATHLON internauta uznaje, że usługa decathlon.pl dotycząca dostawy zamówionych towarów jest wykonana po faktycznym dostarczeniu towaru na adres sklepu wskazanego na zamówieniu, nawet jeśli towar zostanie odebrany przez osobę trzecią, o ile przedstawi ona wydrukowaną fakturę lub pisemne upoważnienie wystawione przez internautę. W takiej sytuacji ryzyko z tym związane zostaje przeniesione na internautę, z zastrzeżeniem art. 4. Przy odbiorze w sklepie decathlon.pl paczki internauta lub osoba upoważniona przez niego do odbioru zamówionych towarów zobowiązany jest posiadać wydrukowaną fakturę (patrz pkt. 3 „Odbiór przesyłki”) lub dowód tożsamości.

Terminy dostaw

Terminy dostawy podane na stronie internetowej http://www.decathlon.pl/ przy danym produkcie („Przygotowany, dla Ciebie w przeciągu ...... dni”) są jedynie orientacyjne.

Terminy dostawy wynoszą 3 dni robocze (jeżeli zamówiony produkt znajduje się w polskim magazynie Decathlon.pl) lub 6 dni roboczych (jeżeli zamówiony produkt znajduje się w międzynarodowym magazynie Decathlon.pl. Terminy dostawy liczone są od momentu otrzymania przez internautę e-maila od decathlon.pl potwierdzającego przyjęcie zamówienia. W przypadku płatności przelewem termin dostawy rozpoczyna bieg od momentu zaksięgowania przez decathlon.pl przelewu internauty.

Termin dostawy może być krótszy od wyżej wskazanego terminu, o czym internauta zostanie poinformowany przez Decathlon.pl w e-mailu potwierdzającym wysłanie zamówienia.

W ramach dostawy do sklepu DECATHLON, termin odbioru przesyłki wynosi 14  dni kalendarzowych od daty dostarczenia przesyłki do wskazanego sklepu. W momencie doręczenia przesyłki do wskazanego sklepu, decathlon.pl wyśle internaucie na podany przez niego adres e-mail pierwsze powiadomienie o możliwości odebrania przesyłki. Jeżeli w terminie 3 dni od dnia doręczenia przesyłki do wskazanego sklepu internauta pomimo otrzymania pierwszego powiadomienia nie odbierze przesyłki, decathlon.pl wyśle internaucie na podany przez niego adres e-mail drugie powiadomienie o  możliwości odebrania przesyłki.

Jeżeli w terminie 5 dni od dnia doręczenia przesyłki do wskazanego sklepu internauta pomimo otrzymania dwóch kolejnych powiadomień nie odbierze przesyłki, decathlon.pl powiadomi internautę o możliwości odbioru przesyłki drogą telefoniczną na numer podany przez internautę w formularzu zamówienia.

W przypadku braku odebrania przesyłki w terminie do 14 dni kalendarzowych, mimo trzykrotnego powiadomienia internauty o możliwości jej odbioru, przesyłka zostanie odesłana do decathlon.pl. W takiej sytuacji decathlon.pl podejmie kontakt z internautą w celu wyznaczenia mu dodatkowego terminu do odbioru zamówienia, nie krótszego jednak niż 14 dni kalendarzowych, a w razie jego bezskutecznego upływu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy.

Nieobecność w  momencie dostawy

W przypadku dostawy realizowanej przez OPEK Sp. z o.o. internauta, który był nieobecny w momencie dostawy, może odebrać przesyłkę we wskazanym oddziale OPEK Sp. z o.o. w terminie do 3 dni roboczych liczonych od dnia pierwszej próby dostawy lub czekać na kolejną próbę doręczenia przesyłki. W tym czasie firma kurierska OPEK Sp. z o.o. podejmie dwukrotną próbę dostarczenia przesyłki.

Po trzeciej próbie dostarczenia przesyłki, w przypadku nieodebrania jej osobiście z oddziału, przesyłka zostanie odesłana do decathlon.pl. W  takim przypadku decathlon.pl podejmie kontakt z internautą w  celu wyznaczenia mu dodatkowego terminu do odbioru zamówienia, nie krótszego jednak niż 14 dni kalendarzowych, a w razie jego bezskutecznego upływu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy.

W przypadku dostawy po uprzednim umówieniu (ciężkie lub niewymiarowe towary) dostawca skontaktuje się bezpośrednio z internautą w celu ustalenia godziny dostawy.

W przypadku nieobecności w umówionych godzinach internauta jest zobowiązany uprzedzić o tym dostawcę lub decathlon.pl. W  przeciwnym razie internauta zobowiązany będzie ponieść koszty dodatkowego dojazdu.

Odbiór przesyłki

Decathlon.pl zobowiązuje się do każdego wysłanego zamówienia dołączyć właściwy dowód zakupu (fakturę). Wyżej wymieniony dowód zakupu jest dostępny dla internauty poprzez zakładkę Moje konto internetowe > Wydruk faktury, bądź za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta decathlon.pl.

Przy odbieraniu przesyłki decathlon.pl zaleca internaucie sprawdzenie widocznego stanu towarów. W przypadku stwierdzenia wad (uszkodzone opakowanie, brakujące, uszkodzone lub popsute towary) internauta powinien:

 • dokładnie opisać w liście przewozowym stan przesyłki, uzasadniający odmowę przyjęcia,
 • uzyskać podpis dostawcy pod swoimi uwagami w liście przewozowym,
 • zgłosić decathlon.pl zaistnienie takiej sytuacji w terminie 3 dni kalendarzowych z wyłączeniem świąt.

W związku z  powyższym zaleca się, by internauta otworzył przesyłkę w obecności dostawcy w celu upewnienia się o braku uszkodzeń towaru.

Powyższe postanowienia nie wyłączają, ani nie ograniczają uprawnień internauty przewidzianych w Artykule 5 poniżej.

Artykuł 4: WYMIANA I ZWROT TOWARU NIEWADLIWEGO. PRAWO ODSTĄPIENIA.

Warunki wymiany

Internauta, niezależnie od prawa odstąpienia od umowy przewidzianego ustawą z dnia 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” (patrz niżej „Prawo odstąpienia od umowy”) może wymienić w terminie 30 dni nieodpowiadający mu towar niewadliwy na dowolny towar dostępny w ofercie decathlon.pl będący w cenie wymienianego przez internautę towaru. Wymiany dokonuje się na koszt internauty.

Wymiana nie przysługuje w następujących przypadkach:

 • przy zakupie towarów łatwo psujących się, takich jak żywność,
 • przy zakupie oprogramowania komputerowego, nagrań audio lub wideo, po usunięciu oryginalnego opakowania.

Prawo odstąpienia od umowy

Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o  odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”, internaucie będącemu osobą fizyczną, dokonującemu zakupów w sklepie internetowym www.decathlon.pl w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument)  przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia wydania rzeczy, składając decathlon.pl oświadczenie na piśmie. Internauta nie jest obowiązany do podania przyczyny odstąpienia. Zgodnie z art. 10 ust. 3 ww. ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w szczególności w następujących przypadkach:

 • przy zakupie towarów łatwo psujących się, takich jak żywność,
 • przy zakupie oprogramowania komputerowego, nagrań audio lub wideo, po usunięciu oryginalnego opakowania,
 • dostarczania prasy,
 • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
 • świadczeń o  właściwościach określonych przez internautę w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

Prawo odstąpienia od umowy będzie wykonywane na koszt internauty zgodnie z warunkami opisanymi poniżej. Decathlon.pl nie przyjmuje żadnych przesyłek przesłanych „za pobraniem”.

Wymiana towaru lub odstąpienie od umowy

W przypadku wymiany towaru internauta powinien przejść do zakładki Moje konto internetowe > Dokonaj zwrotu, aby uzyskać numer zwrotu umożliwiający zakwalifikowanie przyczyny zwrotu (wymiana, odstąpienie).
W przypadku wykonania prawa odstąpienia od umowy internauta może według swojego wyboru uzyskać numer zwrotu, a wraz z nim kartę zwrotu, wydrukowaną ze strony www. Decathlon.pl (patrz wyżej) albo złożyć oświadczenie na piśmie o wykonywaniu prawa odstąpienia.

Internauta jest zobowiązany starannie zapakować towar i dołączyć do przesyłki kartę zwrotu, wydrukowaną ze strony http://www.decathlon.pl/ lub skopiowaną na czystym papierze, a w przypadku wykonywania prawa odstąpienia zamiast karty zwrotu może dołączyć oświadczenie na piśmie o wykonywaniu prawa odstąpienia.

Internauta sam decyduje o sposobie wysyłki towaru oraz o ewentualnym wykupieniu ubezpieczenia na wypadek zgubienia, kradzieży lub zniszczenia przesyłki. Koszty związane ze zwrotem towaru, niezależnie od opcji wybranej przez internautę (wymiana towaru lub odstąpienie od umowy), są pokrywane przez internautę. Decathlon.pl nie pokrywa żadnego z tych kosztów ani nie ponosi opłat za transport od internauty do decathlon.pl, nie ponosi również odpowiedzialności za nieotrzymanie przesyłki od internauty. Wszelkie koszty i ryzyko związane ze zwrotem towaru ponosi internauta.

W przypadku wymiany towaru, przyjmowane będą jedynie towary zwracane w  całości, w stanie niepogorszonym, w oryginalnym opakowaniu – z zastrzeżeniem postanowień Artykułu 3 – Odbiór przesyłki - i opatrzone numerem zwrotu. W przeciwnym razie zwrot w celu wymiany będzie uznany za niedokonany i decathlon.pl nie będzie obowiązany do zwrotu ceny.

W przypadku wykonywania prawa odstąpienia od umowy, przyjmowane będą jedynie towary zwracane w stanie niepogorszonym.

Zwrot pieniędzy w przypadku odstąpienia od umowy

W przypadku wykonania prawa odstąpienia od umowy zwrot świadczenia uiszczonego przez internautę, następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty odstąpienia od umowy. Zwrot obejmuje cenę towaru oraz koszty przesyłki od decathlon.pl do internauty.

W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot dokonywany jest bezpośrednio na rachunek bankowy internauty przypisane do karty płatniczej przy użyciu której była dokonywania płatność za zamówienie. Internauta otrzyma również odsetki ustawowe od wpłaconej kwoty, liczone od daty dokonania przedpłaty do daty zwrotu.

Zwrot towaru w sklepie DECATHLON

Decathlon.pl niezależnie od ustawowego prawa odstąpienia od umowy umożliwia wszystkim internautom, którzy są posiadaczami Karty Stałego Klienta DECATHLON, dokonanie wymiany lub zwrotu towaru w sklepach DECATHLON na terenie Polski bez okazania faktury pod warunkiem, że w momencie złożenia zamówienia internauta posiada zarejestrowany numer swojej Karty Stałego Klienta DECATHLON w zakładce „Moje konto internetowe”.

W takim przypadku internauta może zwrócić towar w sklepie DECATHLON na terenie Polski w  terminie do 90 dni kalendarzowych od daty zakupu. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest posiadanie przy sobie Karty Stałego Klienta DECATHLON użytej w trakcie zakupów na stronie http://www.decathlon.pl/.

Internauta, który nie posiada Karty Stałego Klienta, może niezależnie od ustawowego prawa odstąpienia od umowy zwrócić towar w sklepie DECATHLON na terenie Polski w  terminie 30 dni kalendarzowych od daty zakupu. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest okazanie faktury VAT lub paragonu fiskalnego.

W przypadku zwrotu towaru o wartości powyżej 3000 zl (słownie: trzy tysiące złotych), internauta przed dokonaniem zwrotu powinien skontaktowac się ze sklepem DECATHLON na terenie Polski, w którym zamierza dokonać zwrotu lub odesłać towar do decathlon.pl.

Artykuł 5: UPRAWNIENIA W RAZIE WADLIWOŚCI TOWARU LUB JEGO NIEZGODNOŚCI Z UMOWĄ, GWARANCJA

Niezgodność towaru z umową.

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego, jeżeli towar jest niezgodny z  umową, internauta może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez:

a) nieodpłatną naprawę

albo

b) wymianę na nowy.

Decathlon.pl nie ma obowiązku naprawy albo wymiany produktu, jeżeli są one niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli, z przyczyn określonych w zdaniu poprzedzającym naprawa ani wymiana nie jest możliwa albo jeżeli decathlon.pl nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w  odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby internautę na znaczne niedogodności, internauta ma prawo:

a) domagać się stosownego obniżenia ceny

albo

b) odstąpić od umowy.

Z zastrzeżeniem postanowień art. 4 niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, od umowy nie można odstąpić (z powodu niezgodności towaru z umową, po upływie terminu do wykonania prawa odstąpienia od umowy określonego w art. 4), gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna.

Internauta traci uprawnienia przewidziane powyżej, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi o tym decathlon.pl.

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. Jeżeli decathlon.pl nie ustosunkował się do żądań internauty, zgłoszonych na zasadach określonych w niniejszym art. 5, w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.

Decathlon.pl odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru internaucie; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.

Upływ powyższych terminów nie wyłącza wykonania uprawnień wynikających z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, jeżeli decathlon.pl w chwili zawarcia umowy wiedział o niezgodności i nie zwrócił na to uwagi internauty.

W przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem sześciu miesięcy od wydania towaru domniemywa się, że istniała ona w  chwili wydania.

Decathlon.pl zastrzega, iż powyższe uprawnienia przysługują internaucie jedynie w zakresie nabycia towaru konsumpcyjnego tj. nabycia przez osobę fizyczną rzeczy ruchomej w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. W zakresie nieuregulowanym w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o  szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego.

Dokonanie zwrotu towaru w celu jego naprawy albo wymiany albo w razie wykonania prawa odstąpienia następuje na zasadach określonych w art. 4.
Decathlon.pl obowiązany jest zwrócić internaucie koszty, poniesione celem realizacji uprawnień, o których mowa w art. 5 niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, w tym w szczególności koszty demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.

W przypadku zwrotu towaru wadliwego, bądź niezgodnego z umową, decathlon.pl pokryje koszt dokonanego zwrotu

Internauta może zgłosić niezgodność towaru z umową bezpośrednio w dowolnym sklepie decathlon.pl albo w formie pisemnej na adres Magazynu Decathlon w  Gliwicach:

Decathlon Sp  z o o
Ul. Alberta Einsteina 45
44-109 Gliwice

Gwarancja:

Na niektóre towary, sprzedawane za pośrednictwem strony internetowej decathlon.pl, udzielana jest gwarancja, której czas trwania podany jest na stronie odpowiedniego towaru. Zasięg terytorialny gwarancji obejmuje terytorium Polski, o ile nic innego nie zostało zastrzeżone na stronie odpowiedniego produktu. Gwarancja obejmuje części oraz robociznę.
Gwarancja nie ma jednak zastosowania w przypadku problemów spowodowanych przez zaniedbanie, uszkodzenie lub nieprawidłowe użytkowanie towaru przez internautę. Decathlon.pl zaleca przestrzeganie instrukcji użytkowania i naprawy.

Naprawa towaru w trakcie okresu gwarancyjnego

Jeśli towar należący do internauty okaże się wadliwy w trakcie okresu gwarancyjnego, należy zgłosić się do sklepu stacjonarnego sieci DECATHLON z dowodem zakupu.

W ramach gwarancji decathlon.pl oferuje internaucie możliwość zwrotu towaru bezpośrednio do sklepu DECATHLON znajdującego się na terenie Polski (osobiście albo pisemnie na adres jednego ze sklepow DECATHLON).  

Po obejrzeniu towaru przez pracownika sieci DECATHLON, który w szczególności sprawdzi, czy towar podlega gwarancji, zostanie on poddany naprawie lub zostanie wymieniony zgodnie ze standardową procedurą. Jeżeli przyczyna usterki mieści się w  zakresie gwarancji, a towaru nie można naprawić ani wymienić na identyczny lub równoważny, wartość towaru zostanie internaucie zwrócona w formie bonu na zakupy lub w formie pieniężnej – wedle wyboru internauty. We wszystkich przypadkach, gdy usterka mieści się w ramach gwarancji, zostanie przedstawione internaucie najkorzystniejsze rozwiązanie (wymiana uszkodzonej części, wymiana towaru lub zwrot kosztów).

Towar wadliwy z winy dostawcy

Patrz artykuł 3, Dostawa, „Odbiór przesyłki

Artykuł 6: POLITYKA COOKIES

Decathlon.pl może wykorzystywać informacje zapisywane przez serwer na komputerze internauty, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Pliki cookies wykorzystywane są przez sklep internetowy w celach statystycznych, w celu obsługi witryny oraz podczas procesu zakupowego, głównie w celu zapamiętania ustawień internauty, takich jak:

 • dodane przez internautę produkty do koszyka,
 • sklep wybrany przez internautę,
 • ostatnio wybrany punkt przy składaniu zamówienia,
 • przechowywanie informacji, takich jak hasło czy login, co przyspiesza i  ułatwia   korzystanie z witryny.

Internauta może w każdej chwili usunąć zapisane pliki cookies, a także zablokować możliwość ich zapisywania, poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki internetowej. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze sklepu internetowego decathlon.com.
Poniżej zamieszczamy odnośniki do informacji, jak zmienić ustawienia prywatności dla popularnych przeglądarek internetowych, przygotowanych przez producentów tego oprogramowania:

Artykuł 7: ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI

Decathlon.pl zachowuje prawo własności towarów zamówionych  przez internautę do momentu całkowitej zapłaty ceny.

Artykuł 8: KLAUZULA SALWATORYJNA

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży obejmują wszystkie postanowienia w nich zawarte. Nieskorzystanie przez którąkolwiek ze stron z jednego lub więcej uprawnień przewidzianych w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży nie oznacza zrzeczenia się przez stronę tego uprawnienia lub uprawnień.

W przypadku nieważności jednego  z postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży pozostałe postanowienia zachowują moc.

Artykuł 9: PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży podlegają prawu polskiemu. Jeżeli internauta dokona zakupu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, wszelkie spory, wynikłe na tle umowy z decathlon.pl, będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę decathlon.pl.

Artykuł 10: ZWROT NALEŻNOŚCI

Decathlon.pl dokona zwrotu uiszczonych przez internautę należności niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie w ciągu 14 dni kalendarzowych w  przypadku:

 • anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;
 • braku możliwości realizacji zamówienia przez Decathlon.pl opłaconego z góry przed jego realizacją („Dostępność”) ;
 • odstąpienia od umowy przez internautę;
 • odstąpienia od umowy przez Decathlon;
 • uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy;
 • uznania gwarancji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy;

Decathlon.pl dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy karty kredytowej lub płatniczej, przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz Decathlon.pl.

W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Decathlon.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do internauty na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Decathlon.pl numeru rachunku bankowego internauty, internauta nie prześle Decathlon.pl takiego numeru rachunku bankowego. Decathlon.pl nie ponosi również odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez internautę błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

W przypadku gdy zwrot produktów (odstąpienie od umowy) lub rozpatrzenie reklamacji zamówienia nastąpią w sklepie DECATHLON, a  zamówienie zostało opłacone przy odbiorze – zwrot należności nastąpi w sklepie DECATHLON.

W przypadku gdy internauta dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej, przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz Decathlon.pl zgodnie z zasadami opisanymi powyżej.

Artykuł 11: DANE OSOBOWE

Internauta wyraża zgodę na przetwarzanie przez Decathlon.pl danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta na stronie internetowej http://www.decathlon.pl/ oraz w procesie korzystania ze sklepu internetowego http://www.decathlon.pl/, w tym dokonywania zakupów w sklepie internetowym http://www.decathlon.pl/. Podanie danych osobowych przez internautę jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie przez Decathlon.pl danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Decathlon.pl usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez internautę zakupów w sklepie internetowym http://www.decathlon.pl/.

Dane osobowe przetwarzane są przez Decathlon.pl, tj. spółkę pod firmą DECATHLON sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Geodezyjna 76, 03-290 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000007163, NIP: 9511855233, REGON: 013102058, wysokość kapitału zakładowego: 8.000.280 zł.

Decathlon.pl przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z internautą i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez internautę w sklepie internetowym http://www.decathlon.pl/. Internauta ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Internauty (zakładka „Moje konto internetowe”).

Internauta oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi internauty. Jedna osoba fizyczna może mieć tylko jedno konto.

Na

Artykuł 12: DANE OSOBOWE

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mogą ulec zmianie. Zmiana Ogólnych Warunków Sprzedaży staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Decathlon.pl, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie www.decathlon.pl zmienionych Ogólnych Warunków Sprzedaży. Zamówienia złożone przez internautów przed wejściem w życie zmian Ogólnych Warunków Sprzedaży są realizowane według dotychczasowych Ogólnych Warunków Sprzedaży.