Komis sportowy Regulamin

Regulamin akcji handlowej „Komis sportowy”

Organizator:

Decathlon Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Geodezyjnej 76, 03-290 Warszawa.

Cel akcji handlowej:

 • Przyjmowanie w komis przez Organizatora wybranych artykułów sportowych od swoich klientów w celu zaoferowania ich do dalszej sprzedaży.
 • Popularyzacja uprawiania sportu wśród Klientów Sklepu Decathlon.
 • Popularyzacja sprzętu i artykułów sportowych znajdujących się w ofercie handlowej Sklepu Decathlon.

Miejsce akcji handlowej

Wyznaczone miejsce w sklepach Decathlon lub namioty zainstalowane na terenie parkingów obok sklepów Decathlon.

Obowiązki osób chcących wziąć udział w akcji handlowej

 • W akcji handlowej KOMISPORTOWY mają prawo brać udział osoby, które ukończyły 18 lat.
 • Osoby, które ukończyły 13 lat mają prawo brać udział w akcji handlowej tylko odnośnie oddania w komis artykułów przedstawiających niewielką wartość materialną, a w przypadku cenniejszych przedmiotów konieczna jest pisemna zgoda ich przedstawiciela ustawowego.
 • Organizator będzie przyjmował wyłącznie czyste i będące w dobrym stanie technicznym artykuły sportowe poza: odzieżą, bielizną i obuwiem.
 • Każda osoba oddająca artykuły sportowe Organizatorowi jest zobowiązana do podpisania kontraktu komisu oraz do wypełnienia oświadczenia o wadach fizycznych oddawanego w komis artykułu sportowego.

Sprawy organizacyjne

 • Organizator nie gwarantuje, iż wszystkie oddane mu w komis do dalszej sprzedaży artykuły sportowe, zostaną przez niego sprzedane w terminie trwania akcji handlowej.
 • W przypadku, gdy poszczególne artykuły sportowe nie zostaną sprzedane przez Organizatora, osoby, od których zostały one przyjęte w komis, są zobowiązane do ich odbioru w terminie 14 dni od dnia zakończenia komisu sportowego. Po upływie tego terminu, pracownik Decathlon Sp. z o.o. wyznaczy na piśmie ostateczny 7-dniowy termin odbioru artykułów sportowych. W razie zwłoki w odbiorze artykułów sportowych po upływie ostatecznego terminu odbioru, Decathlon Sp. z o.o. będzie miał prawo naliczać opłatę za bezumowne przechowanie nieodebranych artykułów sportowych w wysokości 1 zł plus należny podatek VAT za każdy dzień bezumownego przechowania danego artykułu sportowego.
 • Organizator nie odpowiada wobec nabywców artykułów sportowych oddanych mu w komis do dalszej sprzedaży za ich wady fizyczne, o których oddający towar nie poinformował Organizatora w pisemnym oświadczeniu wcześniej złożonym.
 • W przypadku sprzedaży artykułu sportowego, Organizator wyda osobie, która oddała go w komis, bon towarowy na zakupy w Sklepie Decathlon, o wartości równej cenie sprzedanego artykułu*.
 • Do zakupów w ramach akcji handlowej KOMISPORTOWY nie mają zastosowania postanowienia umów o kredycie konsumenckim zawartych przez Organizatora z innymi podmiotami.

Dane osobowe

  W związku z obowiązkiem wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej: RODO), informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych osób, od których przyjęto w komis artykuły sportowe, jest Decathlon sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 03-290 Warszawa), ul. Geodezyjna 76.

  2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z administratorem pisemnie na adres siedziby administratora.

  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  wykonania umowy komisu (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 pt. b dalej: RODO).

  spełnienia zobowiązań prawnych, w szczególności reapzacji obowiązku prowadzenia sprawozdawczości finansowej (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 pt. c RODO)

  dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umową komisu (podstawę przetwarzania stanowi w tym przypadku stanowi art. 6 ust. 1 pt f RODO - przy czym przez prawnie uzasadniony interes Administratora należy rozumieć możpwość dochodzenia roszczeń)

  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być odpowiednie organy państwowe działające na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe Kpentów mogą być również przekazywane do innych podmiotów wchodzących w skład grupy DECATHLON S.A . Ponadto Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

  5. Państwa dane osobowe przetwarzane będą do momentu:

  rozwiązania umowy komisu,

  przedawnienia roszczeń z tytułu umowy komisu,

  wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.

  6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych posiadają Państwo następujące uprawnienia: prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  7. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

  8. Państwa dane mogą być przekazywane do państw trzecich w kontekście infrastruktury informatycznej, z której korzysta administrator. W przypadkach wskazanego przekazania stosowane są odpowiednie i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz umożpwia się uzyskanie kopii danych przekazanych do państw trzecich.

  9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy komisu.

Postanowienia końcowe

 • Regulamin niniejszy stanowi integralną część kontraktu komisu.
 • Przez podpisanie kontraktu komisu Komitent wyraża zgodę na wszystkie warunki akcji handlowej zawarte w niniejszym regulaminie.
 • Uczestnicy akcji handlowej KOMISPORTOWY przystępują do niej w sposób dobrowolny mając świadomość, iż łączy się ona z dokonaniem zakupów w sklepie Decathlon.
 • ARTYKUŁY NABYTE PODCZAS AKCJI HANDLOWEJ KOMISPORTOWY NIE PODLEGAJĄ ZWROTOM ANI WYMIANIE. Każdy produkt zakupiony w komisie podlega jednorazowemu, bezpłatnemu serwisowi.

* Bon ważny jest przez okres 6 miesięcy od daty wydania.