Komis sportowy Regulamin

Regulamin akcji handlowej „Komisportowy”

Organizator:

Decathlon Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Geodezyjnej 76, 03-290 Warszawa.

Cel akcji handlowej:

 • Przyjmowanie w komis przez Organizatora wybranych artykułów sportowych od swoich klientów w celu zaoferowania ich do dalszej sprzedaży.
 • Popularyzacja uprawiania sportu wśród Klientów Sklepu Decathlon.
 • Popularyzacja sprzętu i artykułów sportowych znajdujących się w ofercie handlowej Sklepu Decathlon.

Miejsce akcji handlowej

Wyznaczone miejsce w sklepach Decathlon lub namioty zainstalowane na terenie parkingów obok sklepów Decathlon.

Obowiązki osób chcących wziąć udział w akcji handlowej

 • W akcji handlowej KOMISPORTOWY mają prawo brać udział osoby, które ukończyły 18 lat.
 • Osoby, które ukończyły 13 lat mają prawo brać udział w akcji handlowej tylko odnośnie oddania w komis artykułów przedstawiających niewielką wartość materialną, a w przypadku cenniejszych przedmiotów konieczna jest pisemna zgoda ich przedstawiciela ustawowego.
 • Organizator będzie przyjmował wyłącznie czyste i będące w dobrym stanie technicznym artykuły sportowe poza: odzieżą, bielizną i obuwiem.
 • Każda osoba oddająca artykuły sportowe Organizatorowi jest zobowiązana do podpisania kontraktu komisu oraz do wypełnienia oświadczenia o wadach fizycznych oddawanego w komis artykułu sportowego.

Sprawy organizacyjne

 • Organizator nie gwarantuje, iż wszystkie oddane mu w komis do dalszej sprzedaży artykuły sportowe, zostaną przez niego sprzedane w terminie trwania akcji handlowej.
 • W przypadku, gdy poszczególne artykuły sportowe nie zostaną sprzedane przez Organizatora, osoby, od których zostały one przyjęte w komis, są zobowiązane do ich odbioru w terminie 14 dni od dnia zakończenia komisu sportowego. Po upływie tego terminu, pracownik Decathlon Sp. z o.o. wyznaczy na piśmie ostateczny 7-dniowy termin odbioru artykułów sportowych. W razie zwłoki w odbiorze artykułów sportowych po upływie ostatecznego terminu odbioru, Decathlon Sp. z o.o. będzie miał prawo naliczać opłatę za bezumowne przechowanie nieodebranych artykułów sportowych w wysokości 1 zł plus należny podatek VAT za każdy dzień bezumownego przechowania danego artykułu sportowego.
 • Organizator nie odpowiada wobec nabywców artykułów sportowych oddanych mu w komis do dalszej sprzedaży za ich wady fizyczne, o których oddający towar nie poinformował Organizatora w pisemnym oświadczeniu wcześniej złożonym.
 • W przypadku sprzedaży artykułu sportowego, Organizator wyda osobie, która oddała go w komis, bon towarowy na zakupy w Sklepie Decathlon, o wartości równej cenie sprzedanego artykułu*.
 • Do zakupów w ramach akcji handlowej KOMISPORTOWY nie mają zastosowania postanowienia umów o kredycie konsumenckim zawartych przez Organizatora z innymi podmiotami.

Postanowienia końcowe

 • Regulamin niniejszy stanowi integralną część kontraktu komisu.
 • Przez podpisanie kontraktu komisu Komitent wyraża zgodę na wszystkie warunki akcji handlowej zawarte w niniejszym regulaminie.
 • Uczestnicy akcji handlowej KOMISPORTOWY przystępują do niej w sposób dobrowolny mając świadomość, iż łączy się ona z dokonaniem zakupów w sklepie Decathlon.
 • ARTYKUŁY NABYTE PODCZAS AKCJI HANDLOWEJ KOMISPORTOWY NIE PODLEGAJĄ ZWROTOM ANI WYMIANIE. Każdy produkt zakupiony w komisie podlega jednorazowemu, bezpłatnemu serwisowi.

* Bon ważny jest przez okres 6 miesięcy od daty wydania.