Zamów z darmową dostawą do sklepu Decathlon i odbierz już za 1H!

Zakupy w sklepie stacjonarnym “Kredyt z Kartą Kredytową DECATHLON MASTERCARD” Dokumenty

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DECATHLON POLSKA

Wstęp:

 1. Program lojalnościowy Decathlon został stworzony i jest rozwijany przez Decathlon Spółkę Akcyjną posiadającą Zarząd i Radę Nadzorczą, z kapitałem 10 250 000 €, której siedziba znajduje się pod adresem 4, bd de Mons BP 299, 59665 Villeneuve d´Ascq, we Francji i która jest zarejestrowana w Rejestrze Handlu i Spółek miasta Lille pod numerem  306 138 900.
 2. Program lojalnościowy Decathlon jest prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez Decathlon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul Geodezyjna 76, 03-290 Warszawa, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołeczego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007163, NIP: 951-18-55-233, REGON: 013102058.
 3. Poniższe określenie użyte w niniejszym Regulaminie Programu Lojalnościowego Decathlon Polska oznaczają:
  • Decathlon - Decathlon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul Geodezyjna 76, 03-290 Warszawa, która prowadzi Program Lojalnościowy Decathlon na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
  • Decathlon S.A. - Decathlon Spółkę Akcyjną posiadającą Zarząd i Radę Nadzorczą, z kapitałem 10 250 000 €, której siedziba znajduje się pod adresem 4, bd de Mons BP 299, 59665 Villeneuve d´Ascq, we Francji, która stworzyła i rozwija program lojalnościowy Decathlon,
  • E-bon – elektroniczny bon lojalnościowy, zdefiniowany w dalszej części Regulaminu,
  • Karta lub Karta Decathlon - Katy Stałego Klienta Decathlon,
  • Klient – podmiot określony w ust. 4, do którego skierowany jest Program Lojalnościowy Decathlon Polska,
  • Posiadacz Karty – Klient,
  • Regulamin – niniejszy Regulamin Programu Lojalnościowego Decathlon Polska.
 4. Program lojalnościowy jest skierowany wyłącznie do osób fizycznych będących konsumentami i mających pełną zdolność do czynności prawnych oraz do osób prawnych prowadzących działalność non profit w zakresie sportu i rekreacji typu «Kluby, stowarzyszenia sportowe». Program jest również otwarty dla wszelkich osób fizycznych określonych powyżej posiadających kartę kredytową Decathlon MasterCard (http://www.alsolia.pl/). Program nie jest dostępny dla innych podmiotów niż wymienione powyżej, w szczególności nie jest dostępny dla następujących kategorii przedsiębiorców: osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (w tym spółek osobowych), osób prawnych z wyłączeniem klubów i stowarzyszeń sportowych.
 5. Z programu lojalnościowego Decathlon i związanej z nim Karty Stałego Klienta Decathlon nie mogą korzystać pracownicy Decathlon lub innych podmiotów z grupy Oxylane (grupy Decathlon S.A.) oraz ich małżonkowie i dzieci.
 6. Program lojalnościowy ma zastosowanie w przypadku dokonania zakupów za okazaniem karty DECATHLON w następujących przypadkach:
  • we wszystkich sklepach Decathlon znajdujących się we Francji metropolitalnej, w departamentach i regionach zamorskich, jak też w krajach Europy, w których obecne są sklepy Decathlon: (Lista z dnia 01.01.2011): Hiszpania, Belgia, Holandia, Włochy, Wielka Brytania, Niemcy, Portugalia, Polska, Węgry, Republika Czeska, Rumunia, Rosja, Turcja, Szwecja, Chiny, Tajwan, Bułgaria, Brazylia i Emiraty Arabskie.
  • na stronach decathlon.pl.
 7. Udział w programie lojalnościowym Decathlon oraz Karta Decathlon są bezpłatne.

Zgoda na Regulamin Programu Lojalnościowego Decathlon Polska:

 1. Klient deklaruje, że zapoznał się i zgadza się z Regulaminem Programu Lojalnościowego Decathlon Polska.
 2. Regulamin, o którym mowa, jest dostępny nieodpłatnie w Punkcie Obsługi Klienta w sklepach lub na stronie decathlon.pl (po kliknięciu na zakładkę „Moja karta Decathlon”).
 3. Decathlon zastrzega sobie prawo do dokonywania kontroli poszanowania niniejszego Regulaminu przez Klienta.
 4. Klient zgadza się zostać przyporządkowanym do sklepu Decathlon w Polsce, który wybrał w momencie wystawiania karty Decathlon. Klient może w każdej chwili zdecydować o zmianie sklepu, do którego jest przyporządkowany, także w przypadku przeprowadzki lub otwarcia innego sklepu Decathlon, bliżej jego miejsca zamieszkania. W przypadku, gdy klient przeprowadza się do innego kraju (inny niż Polska) i zmienia sklep, do którego jest przyporządkowany, który również proponuje Kartę Stałego Klienta Decathlon, prośba o zmianę przyporządkowania do sklepu jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu Programu Lojalnościowego Decathlon, stosowanego w danym kraju. Klient powinien przed zmianą przyporządkowania do sklepu w innym kraju zapoznać się z Regulaminem Programu Lojalnościowego Decathlon w tym kraju. Decathlon zastrzega, że te warunki, jak też korzyści płynące z posiadania Karty Stałego Klienta Decathlon mogą być różne w różnych krajach. We wszystich przypadkach, Regulaminy dla sklepów danego kraju są dostępne na stronach internetowych Decathlonu w danym kraju lub w Punkcie Obsługi Klienta sklepu i Klient, który zamierza zmienić przyporządkowanie do sklepu, może się z nimi zapoznać.

Przedmiot Umowy:

 1. Niniejsze paragrafy określają ogólne warunki funkcjonowania programu lojalnościowego Decathlon. Zgodnie z nimi, program lojalnościowy ma na celu przyniesienie następujących korzyści posiadaczom karty Decathlon:
  • Przyznawanie punktów lojalnościowych zbieranych w celu otrzymania bonu lojalnościowego
  • Otrzymywanie informacji o ofertach promocyjnych, jeśli Klient sobie tego życzy
  • Zaproszenia na imprezy sportowe organizowane przez Decathlon, jeśli Klient sobie tego życzy
  • Korzystanie z usług specjalnych wyszczególnionych poniżej (w artykule 6 zdefiniowano ogół „Usług” programu lojalnościowego).
 2. Karta Decathlon nie może być pod żadnym pozorem środkiem płatniczym.

Podstawy programu lojalnościowego Decathlon:

 1. Przystąpienie do programu lojalnościowego Decathlon
  1. Klient indywidualny, osoba fizyczna, pragnący przystąpić do programu lojalnościowego Decathlon, może to uczynić na wiele sposobów:
   • Bezpośrednio po wypełnieniu elektronicznego formularza aplikacyjnego, dostępnego przy stanowiskach « My Card » w sklepach (znajdujących się w jednym z krajów wymienionych we Wstępie). Po zakończeniu rejestracji, Klient otrzymuje definitywną, spersonalizowaną kartę, która staje się aktywna tego samego dnia lub też ma możliwość wykonania zdjęcia telefonem komórkowym numeru karty widocznego po zakończeniu zapisu.
   • Po wypełnieniu elektronicznego formularza aplikacyjnego dostępnego na stronach www.decathlon.pl, w zakładce « Karta Stałego Klienta », Klient otrzymuje możliwość korzystania z przywilejów programu lojalnościowego po włączeniu subskrypcji, a w przypadku nie dokonania subskrypcji Klient będzie miał archiwizowane zakupy bez naliczania punktów lojalnościowych. Klient ma możliwość w sklepie stacjonarnym przy stanowisku My Card wydrukować kartę definitywną (plastikową).
   • Po wypełnieniu elektronicznego formularza aplikacyjnego dostępnego przez aplikację Decathlon na smartfon. Klientowi zostaje nadany numer jego indywidualnej karty, aktywnej tego samego dnia. Klient może się nią posługiwać w sklepach przy użyciu smartfona albo wydrukować przy stanowisku My Card kartę definitywną (plastikową).
  2. Klienci będący osobami prawymi prowadzącymi działalność non profit w zakresie sportu i rekreacji typu „Klub lub stowarzyszenie sportowe”, mogą przystąpić do programu lojalnościowego tylko za pośrednictwem pracownika spółki Decathlon. Pod koniec rejestracji, pracownik Decathlon podaje im numer karty, dzięki któremu można wydrukować definitywną Kartę Decathlon przy stanowisku My Card w sklepie w Polsce.
 2. Zasady praktyczne
  1. Osoba fizyczna otrzymuje imienną kartę zindywidualizowaną, z której tylko ona może korzystać.
  2. W przypadku osób prawnych prowadzących działalność non profit w zakresie sportu i rekreacji typu Klub lub stowarzyszenie sportowe, karta definitywna jest zarezerwowana dla osób reprezentujących osobę prawną, zadeklarowanych przez dany Klub lub Stowarzyszenie sportowe. Zamiana punktów na bony lojalnościowe dokonuje się jedynie w ramach jednego konta Klubu lub Stowarzyszenia sportowego, jako całości.
 3. Nierespektowanie zasad programu lojalnościowego
  Klient gwarantuje prawdziwość wszystkich informacji podanych w formularzu aplikacyjnym i jest jedyną osobą ponoszącą odpowiedzialność za błędne, niedokładne lub nieaktualne informacje. Żadna aplikacja przystąpienia do programu lojalnościowego nie będzie brana pod uwagę, jeśli informacje w niej zawarte byłyby niekompletne, nieczytelne lub przekreślone. W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu przez Klienta, Decathlon zastrzega sobie prawo do zawieszenia, anulowania wszelkich korzyści należnych Klientowi, jak też do dezaktywacji konta i Karty Klienta.

Zasady zdobywania punktów lojalnościowych:

 1. Liczenie i kumulowanie punktów lojalnościowych
  1. Posiadacz Karty Decathlon okazuje swoją Kartę za każdym razem, gdy dokonuje zakupów i przechodzi przez kasę w sklepach Decathlon znajdujących się w krajach wymienionych we Wstępie i w ten sposób gromadzi punkty na Karcie Decathlon.
   W przypadku zakupów przez Internet na stronach decathlon.pl, klient podaje numer swojej Karty Decathlon w swoim profilu i w ten sposób gromadzi punkty na Karcie Decathlon.
  2. Zakupy dokonane przed założeniem karty Decathlon nie będą brane pod uwagę oprócz wyjątkowej sytuacji, w przypadku usługi e-ticket (dodaj paragon). W przypadku gdy Klient dokonał przystąpienia do programu lojalnościowego Decathlon może wyjątkowo, po uprzednim zatwierdzeniu przystąpienia do programu lojalnościowego, dzięki usłudze e-ticket (dodaj paragon), dodać do własnego konta niektóre ze swoich zakupów, zrealizowanych zanim przystąpił do programu lojalnościowego, zgodnie z zasadami usługi e-ticket określonymi poniżej.
  3. Usługa e-ticket (dodaj paragon), pozwala każdemu Klientowi posiadającemu Kartę Decathlon, zapisać na swoim koncie paragon własnych zakupów, jeśli zapomniał okazać kartę podczas zakupu w sklepie lub gdy dołączył do programu lojalnościowego po dokonaniu zakupów w sklepie. Paragon, o którym mowa, musi mieć datę nie wcześniejszą, niż 30 dni kalendarzowych i musi dotyczyć jedynie osobistych zakupów Klienta. Częstotliwość korzystania z tej usługi jest ograniczona do dwóch razy na każdy rok kalendarzowy, ponieważ została ona stworzona jedynie po to, by pomóc osobom, które zapomniały okazać kartę. Z zastrzeżeniem powyższych warunków, Klient może skorzystać z usługi e-ticket (dodaj paragon):
   • w punkcie My Card w sklepie, posiadając paragon zakupów lub
   • wchodząc na stronę decathlon.pl, klikając w zakładkę „Moja karta Decathlon » i logując się na swoim koncie.
  4. Kumulacja punktów lojalnościowych odbywa się w trakcie zakupów dokonanych we wszystkich sklepach DECATHLON w Polsce lub na stronach decathlon.pl, przy uwzględnieniu ograniczeń, o których mowa poniżej, według następujących zasad:
   • 1 punkt lojalnościowy za każdy wydany 1 zł za zakupy w sklepie lub przez Internet na stronie decathlon.pl(o ile taka możliwość istnieje w Polsce) z tym zastrzeżeniem, że:
   • w przypadku dokonania płatności kartą kredytową Decathlon MasterCard, Decathlon przyznaje klientowi o 50% punktów więcej. Klient otrzymuje 1,5 punktu za każdy wydany 1 zł. Po zsumowaniu wszystkich punktów otrzymanych za daną transakcję niepełne punkty zaokrąglane są do pełnego punktu w górę.
   • Ponadto, posiadacze karty kredytowej Decathlon MasterCard otrzymują zwrot 1% transakcji bezgotówkowych dokonanych kartą Decathlon MasterCard poza siecią Decathlon przy użyciu terminala POS w formie punktów lojalnościowych. Przeliczanie punktów odbywa się według wzoru: ilość punktów = kwota zakupu x 0,5, zatem za każde wydane 2000,00 zł klient otrzymuje zwrot  w  postaci 1000 punktów, czyli równowartość bonu podarunkowego o wartości 20 zł (20 zł  = 1% zakupu o wartości 2000 zł). Punkty te są rejestrowane na koncie klienta raz w miesiącu.
  5. Punkty lojalnościowe są przyznawane w przypadku zakupu produktów przecenionych i nieprzeceniownych, objętych promocją lub upustem.
  6. Punkty lojalnościowe nie są przyznawane w przypadku zakupu produktów używanych (np. w trakcie akcji KOMIS SPORTOWY) oraz w przypadku zakupów zrealizowanych w całości lub częściowo za pomocą karty podarunkowej, bonów zakupowych lub bonów na wymianę produktu. Punkty nie są przyznawane również w przypadku, gdy Klient posiada promocyjny kod zniżkowy.
  7. W przypadku zakupów zrealizowanych poza Polską w sklepie Decathlon, ilość zdobytych punktów zależy od reglamentacji obowiązującej w sklepach danego kraju. Aby poznać tabelę punktową danego kraju, Klient może zapoznać się z Regulaminem użytkowania Karty Decathlon w tym kraju (dostępnymi na stronach internetowych Decathlon w tym kraju) lub zapytać w Punkcie Obsługi Klienta w sklepie danego kraju.
  8. W przypadku zwrotu produktu zakupionego w sklepie lub przez Internet (na stronach decathlon.pl), i zwrotu pieniędzy dokonanego przez Decathlon, zdobyte w ramach danego zakupu punkty lojalnościowe zostają odjęte.
  9. W momencie, gdy Klient zdobędzie 1000 punktów lojalnościowych, otrzymuje bon lojalnościowy o wartości 20,00 zł (zobacz odpowiednie warunki w artykule 5). 
 2. Sprawdzanie ilości zdobytych punktów
  1. Posiadacz Karty Decathlon może w każdej chwili zapoznać się z ilością zebranych przez siebie punktów:
   • Pytając o to w Punkcie Obsługi Klienta najbliższego sklepu Decathlon,
   • logując się na swoim osobistym koncie „Karty Stałego Klienta” na stronach decathlon.pl.
   • kontaktując się telefonicznie pod numerem 800 80 80 07
   • kontaktując się mailowo pod adresem kontakt@decathlon.pl
  2. Punkty zdobyte w programie lojalnościowym nie mają żadnej wartości handlowej (oprócz formy bonu lojalnościowego) i nie mogą być odstępowane, bądź przekazywane innym posiadaczom karty DECATHLON.
 3. Okres ważności punktów
  1. Punkty zdobyte przez Klienta są ważne przez cały czas trwania programu lojalnościowego Decathlon, pod warunkiem dokonania co najmniej jednego zakupu w okresie 12 miesięcy w sklepie z okazaniem Karty Decathlon lub przez Internet na stronach decathlon.pl przy założeniu, że został wpisany numer karty Decathlon.
  2. Wraz z wygaśnięciem działania programu lojalnościowego, punkty Klienta zostają stracone i nie będzie możliwości ich wymiany (ani na gotówkę, ani na bony zakupowe, ani na kartę podarunkową).
  3. Przyjmuje się zasadę, że podczas każdego zakupu dokonanego przez Klienta (za okazaniem karty Decathlon lub wpisaniem numeru Karty Decathlon przy dokonywaniu zakupów przez Internet), wszystkie aktywne punkty na karcie Klienta są reaktywowane na okres kolejnych dwunastu (12) miesięcy.

Bony lojalnościowe

 1. Zasady
  1. Zgodnie z warunkami sprecyzowanymi w artykule 4.1, Klienci kumulują punkty w transzach zakupowych i poprzez przejście przez kasę lub zakup w Internecie na stronie decathlon.pl. W ten sposób zdobyte punkty pozwalają otrzymać bony lojalnościowe. Bony lojalnościowe mogą być otrzymane w jeden sposób:
   • Elektroniczne bony lojalnościowe („E-bon”) otrzymywane e-mailem. Każdy Klient, który przystąpił do programu lojalnościowego Decathlon począwszy od dnia 3 kwietnia 2013 r. otrzymuje bony lojalnościowe wyłącznie drogą elektroniczną, bez możliwości otrzymywania papierowego bonu lojalnościowego. Klient, który przystąpił do programu lojalnościowego przed dniem 3 kwietnia 2013 może otrzymać E-bon pod warunkiem podania aktywnego adresu e-mail, który ma być przypisany do Karty Decathlon. Bon otrzymany e-mailem jest ważny we wszystkich sklepach Decathlon wymienionych we wstępie, z wyłączeniem Republiki Czeskiej i Rosji. Ważny jest również na stronie decathlon.pl, o ile istnieje taka możliwość w Polsce.
  2. Punkty kumuluje się od momentu przystąpienia do programu lojalnościowego, od pierwszego przejścia przez kasę lub od pierwszego zakupu przez Internet na stronach decathlon.pl(pod warunkiem okazania Karty Decathlon lub wpisania numeru Karty w odpowiednim miejscu w profilu użytkownika na stronie internetowej decathlon.pl).
 2. Postanowienia praktyczne
  1. Elektroniczne bony lojalnościowe przekazywane drogą e-mailową, średnio w przeciągu 3 dni od daty wygenerowania, są ważne na zakup ogółu artykułów i usług dostępnych w Sklepach Decathlon w krajach wymienionych we Wstępie, z wyłączeniem Rosji, przez okres trzech (3) miesięcy od daty ich wystawienia. E-bony mogą być ważne również przy dokonywaniu zakupów przez Internet na stronach decathlon.pl.
  2. We wszystkich przypadkach e-bony nie mogą w żadnym wypadku być odstąpione, wymienione na gotówkę lub sprzedane nawet w razie ich zgubienia lub kradzieży. Sklepy nie wypłacają w żadnym wypadku gotowki, jeśli e-bon nie został wykorzystany w całości.

Usługi związane z przystąpieniem do programu lojalnościowego

Przystępując do programu lojalnościowego Decathlon, Klient korzysta z dodatkowych usług:

 • W razie podjęcia przez Decathlon lub jednego z jego dostawców, decyzji o wycofaniu ze sprzedaży produktu (z powodu niedostatecznej jakości lub/i bezpieczeństwa) lub w razie potrzeby zwrotu, wymiany lub naprawy wadliwej serii produktów, Decathlon zastrzega sobie prawo powiadomienia o tym osobiście każdego Klienta posiadającego Kartę Decathlon (usługa ta dotyczy wszystkich zakupów zarejestrowanych na Karcie Decathlon). Informacja jest przekazywana przez Decathlon drogą elektroniczną, pocztą lub przez telefon. Decathlon nie ponosi odpowiedzialności w przypadku dostarczenia mu nieaktualnych danych kontaktowych przez Klienta.
 • Klient posiadający Kartę Decathlon może bezterminowo (zamiast w ciągu 30 dni) wymienić nieużywane produkty zakupione w sklepie lub przez Internet na stronach decathlon.pl, bez okazywania paragonu.. Usługa ta obowiązuje wyłącznie na terenie Polski, dotyczy zakupów dokonanych wyłącznie w sklepie Decathlon lub na decathlon.pl i zarejestrowanych (zapisanych) na karcie Decathlon.
 • Posiadacz karty może poprosić o wydrukowanie dowodu zakupu produktu, bez potrzeby okazywania paragonu, w przeciągu dwóch (2) lat od daty zakupu (usługa ta dotyczy wszystkich zakupów dokonanych w Sklepie i zarejestrowanych na Karcie Decathlon, z wyłączeniem zakupów dokonanych przez Internet na stronach decathlon.pl).
 • Jeśli klient wyrazi takie życzenie, Decathlon może go informować o ofertach promocyjnych i zapraszać na imprezy sportowe organizowane przez sklepy w danym kraju lub przez sklep, w którym klient zazwyczaj dokonuje zakupów. Jeśli Klient sobie tego życzy, może dodatkowo otrzymywać informacje ze strony partnerów firmy DECATHLON (w szczególności sieci OXYLANE (grupa Decathlon S.A.)).

Odpowiedzialność

 1. Odpowiedzialność Klienta
  1. Karta Decathlon jest osobista i nie podlega przeniesieniu na inną osobę w jakikolwiek sposób np. w drodze cesji. Klient jest jedyną osobą odpowiedzialną za swoją Kartę Decathlon i zobowiązuje się korzystać z niej zgodnie z niniejszymi warunkami. Klient jest jedyną osobą odpowiedzialną za wszelkiego rodzaju posługiwanie się jego tożsamością i jedynym gwarantem poufności swoich danych, jak również wszelkiego użytkowania jego konta Karty Stałego Klienta Decathlon, z zastrzeżeniem odpowiedzialności Decathlon wynikającej bezwzględnie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  2. W związku z tym, Klient zobowiązuje się w szczególności:
   • Wyrobić jedynie jeden egzemplarz Karty Decathlon na swoje nazwisko i imię.
   • Gwarantować dokładność i prawdziwość wszystkich informacji podanych Decathlon podczas przystępowania do programu lojalnościowego.
   • Zapewnić, że podane Decathlon dane, pozwalające na skontaktowanie się z nim (adres pocztowy, e-mail, telefon, innne), są aktualne, bezpieczne oraz że są używane jedynie przez posiadacza Karty Decathlon.
   • Zwolnić z odpowiedzialności Decathlon w przypadku nieuprawnionego wykorzystania przez osobę trzecią korzyści zdobytych przez Klienta w ramach programu lojalnościowego (takich jak bony lojalnościowe), chyba że odpowiedzialność Decathlon wynika bezwzględnie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
   • Poinformować Decathlon o wszelkiego typu nieuprawnionym wykorzystaniu swojego konta lojalnościowego oraz o wszelkim pogwałceniu poufności i bezpieczeństwa związanego z identyfikacją na swoim profilu, korzystając ze sposobów komunikowania się opisanych w artykule 8.1.
  3. Klient przyjmuje do wiadomości, że przywłaszenie sobie lub korzystanie z czyjegoś profilu podlega sankcjom prawnym i będzie mogło mieć następujące skutki, zależnie od decyzji Decathlon:
   • Dezaktywację karty Decathlon,
   • Wstrzymanie, zawieszenie programu lojalnościowego w stosunku do Klienta,
   • Zwrot sum przez Klienta niesłusznie przekazanych Klientowi przez Decathlon (w szczególności w postaci bonów lojalnościowych),
   • Postępowanie karne lub procedury cywilne wszczęte przez Decathlon przeciwko Klientowi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Odpowiedzialność DECATHLON
  • Decathlon zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zagwarantować Klientowi optymalne wykorzystanie Usług związanych z Kartą Decathlon i Programem Lojalnościowym Decathlon.
  • Jednakże Decathlon nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju szkody związane z Programem Lojalnościowym, a powstałe na skutek siły wyższej, która przeszkodziłaby Decathlon wykonać swoje zobowiązania (np. strajk poczty, zaburzenia pogodowe, problemy z połączeniem się do sieci).
  • Przystąpienie przez Klienta do Programu Lojalnościowego Decathlon pociąga za sobą znajomość i akceptację charakterystyki i ograniczeń technologicznych nierozłącznie związanych z Internetem, w szczególności jeśli chodzi o czas odpowiedzi przy konsultacji lub zapytaniach związanych z serwerem Stron (pozwalających stworzyć i mieć wgląd do swojego konta lojalnościowego), możliwości techniczne, ryzyko przerwania połączenia, i bardziej ogólnie wszelkiego typu ryzyko występujące podczas przesyłania danych.
  • W rezultacie, Decathlon nie może w żadnym wypadku zostać pociągnięty do odpowiedzialności w szczególności:
   • za wszelkiego typu złe funkcjonowanie sieci uniemożliwiające dobre funkcjonowanie stron internetowych,
   • za stratę jakichkolwiek danych,
   • za nieprawidłowe funkcjonowanie wszelkiego rodzaju oprogramowania,
   • za konsekwencje wszelkiego typu wirusów informatycznych, anomalii, błędów w oprogramowaniu, czy nieudolności systemu,
  • chyba, że odpowiedzialność taka jest przewidziana bezwzględnie przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Notyfikacje

 1. Zmiany danych osobowych (np. zmiana adresu,...):
  • Wszelka zmiana adresu pocztowego lub elektronicznego (email), czy też nazwiska lub innych danych osobowych Klienta powinna zostać zasygnalizowana w jak najkrótszym czasie na jeden z poniższych sposobów:
   • W Punkcie Obsługi Klienta najbliższego sklepu Decathlon
   • Poprzez wysłanie informacji o zmianie danych emailem na adres: kontakt@decathlon.pl
   • Poprzez swoje konto „Karty Stałego Klienta” na stronach decathlon.pl
   • Pocztą na adres Centrum Obsługi Klienta, Decathlon Sp. z o.o., ul. Geodezyjna 76, 03-290 Warszawa
  • DECATHLON przypomina, że Klient gwarantuje dokładność i prawdziwość wszystkich dostarczonych danych i jest jedyną odpowiedzialną osobą za konsekwencje wynikłe z podania mylnych, niekompletnych lub nieaktualnych informacji.
 2. Zgubienie i/ lub kradzież:
  • W przypadku zgubienia lub kradzieży Karty Decathlon, jej posiadacz zobowiązany jest  niezwłocznie poinformować o tym Centrum Obsługi Klienta Decathlon za pomocą wyżej wymienionych sposobów komunikacji. Karta zostanie wówczas anulowana i zastąpiona nową.  
  • Posiadacz Karty zachowa w takim przypadku wszystkie wcześniej zdobyte punkty i inne korzyści.
   W razie zgubienia lub kradzieży karty kredytowej Decathlon MasterCard, należy przestrzegać szczególnej procedury (sprawdź ogólne warunki towarzyszące wystawianiu karty kredytowej Decathlon MasterCard lub informacje na stronie http://www.alsolia.pl/).

Nieuczciwe korzystanie z karty:

 1. Wszelkiego rodzaju odstępstwo od niniejszego Regulaminu przystąpienia do Programu Lojalnościowego Decathlon, wszelkie nieuczciwe korzystanie z Karty Decathlon przez osobę upoważnioną lub też nieuprawnione korzystanie z Karty Decathlon przez osoby trzecie może przyczynić się do odebrania prawa do posiadania Karty lub dezaktywacji Karty.
 2. Punkty lojalnościowe, zdobyte z pogwałceniem niniejszego Regulaminu lub poprzez nadużycie lub nieuczciwe używanie Karty, zostaną anulowane bez jakiejkolwiek możliwości rekompensaty i pociągną za sobą natychmiastowe żądanie zwrotu Decathlon wszystkich bonów lojalnościowych niesłusznie otrzymanych.
 3. Decathlon zastrzega sobie również prawo wszczęcia właściwej procedury prawnej przeciwko Klientom naruszającym zasady korzystania z Karty.

Zmiany lub zaprzestanie Programu Lojalnościowego Decathlon

 1. Karta Decathlon jest ważna tak długo, jak długo będzie istniał Program Lojalnościowy Decathlon. Decathlon zachowuje sobie prawo do zmiany lub do zakończenia w każdej chwili systemu punktowego, bez potrzeby motywowania swojej decyzji i bez wypłacania Klientowi jakiejkolwiek rekompensaty.
 2. Decathlon zachowuje sobie prawo do zmiany tabeli regulującej zasady nabywania punktów zgodnie z 10.3 poniżej, bez potrzeby motywowania swej decyzji lub wypłacania Klientowi jakiejkolwiek rekompensaty. Informacje o aktualnych zasadach nabywania punktów można uzyskać na stronie internetowej decathlon.pl po kliknięciu na zakładkę « Moja karta Decathlon”, a następnie na zakładkę z Regulaminem („Warunki prawne”) lub w Punkcie Obsługi Klienta najbliższego sklepu Decathlon w Polsce.
 3. Niniejszy Regulamin może być w każdej chwili zmieniony. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Decathlon, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie internetowej decathlon.pl w zakładce „Karta Stałego Klienta” oraz w Punkcie Obsługi Klienta wszystkich sklepów Decathlon w Polsce zmienionego Regulaminu.
 4. Zachęca się Klienta do regularnego sprawdzania Regulaminu, dostępnego przez cały czas na stronie internetowej decathlon.pl, po kliknięciu na link „Moja karta Decathlon ».
 5. Klient, który podał adres mailowy i wyraził zgodę na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną o zmianie Regulaminu zostanie poinformowany również w postaci elektronicznej wiadomości wysłanej na podany przez Klienta adres mailowy.

Ochrona danych osobowych

 1. Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 z późn. zmianami) Klient zostaje poinformowany, że dane osobowe zbierane poprzez formularz aplikacyjny są niezbędne do wydania Karty Decathlon i do administrowania nią.
 2. Administratorem danych osobowych Klientów, którzy przystapili do Programu Lojalnościowego Decathlon jest Decathlon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul Geodezyjna 76, 03-290 Warszawa, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołeczego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007163, NIP: 951-18-55-233, REGON: 013102058.
 3. Dane osobowe zebrane przez Decathlon w ramach niniejszego Programu Lojalnościowego Decathlon są automatycznie przekazywane z poszanowaniem istniejącego prawa do Decathlon S.A. z siedzibą we Francji, który administruje centralnie Programem Lojalnościowym Decathlon. Zbierane dane osobowe są przeznaczone jedynie na użytek Decathlon S.A., jak też podmiotów z grupy Decathlon S.A. znajdujących się w Unii Europejskiej (istniejących lub przyszłych), które rozwijają Program Lojalnościowy Decathlon.
  • Dane osobowe Klientów, którzy przystąpili do programu lojalnościowego przed dniem 3 kwietnia 2013 i nie podali aktywnego adresu e-mail w celu otrzymywania E-bonów, Decathlon powierza również z poszanowaniem istniejącego prawa firmie Agro Card Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku zajmującej się dostawą Bonów do tych Klientów na terytorium Polski.
  • Decathlon S.A. z siedzibą we Francji jako administrator Programu Lojalnościowego Decathlon może przekazywać imienne dane Klientów usługodawcom lub podwykonawcom odpowiedzialnym za administrację niektórych części Programu Lojalnościowego Decathlon wyłącznie w celu administracji tym Progamem. Wszystkimi podwykonawcami są przedsiębiorstwa zlokalizowane na terenie Unii Europejskiej, z wyjątkiem przedsiębiorstwa Teradata Corporation, zlokalizowanego w Stanach Zjednoczonych i będących członkiem Safe Harbor.
  • Decathlon S.A. z siedzibą we Francji może być również zmuszony do przekazania danych osobowych Klientów kompetentnym organom, w szczególności w następstwie wniosku ze strony władz sądowniczych.
  • We wszystkich innych przypadkach Decathlon, Decathlon S.A. z siedzibą we Francji i podmioty z grupy Decathlon S.A. nie przekazują danych osobowych Klientów firmom trzecim spoza grupy kapitalowej Decathlon bez uprzedniej zgody Klientów.
 4. Klient zostaje poinformowany o prawie do dostępu i poprawienia dotyczących go danych osobowych oraz o dobrowolności ich podania. Prawo do dostępu i do poprawienia dotyczących go danych osobowych może być wykonane:
  • Poprzez bezpośrednie zalogowanie Klienta na jego profilu „Karta Stałego Klienta » dostępnym na stronach decathlon.pl(oprócz prawa do ich usunięcia w całości lub części wymaganej/niezbędnej do prawidłowego ukończenia procesu przystapienia do Programu Lojalnościowego Decathlon)
  • Listownie (załączyć kopię dokumentu tożsamości) na adres: DECATHLON Sp. z o.o., Centrum Obsługi Klienta, ul. Geodezyjna 76, 03-290 Warszawa
  • Wysyłając emaila z informacją o zmianie danych osobowych na adres: kontakt@decathlon.pl (załączyć skan dokumentu tożsamości)
 5. Żądanie usunięcia danych osobowych w całości lub części wymaganej/niezbędnej do prawidłowego ukończenia procesu przystapienia do Programu Lojalnościowego Decathlon przesłane w sposób, który to umożliwia, jest równoznaczne z rezygnacją Klienta z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Decathlon.

Integralność

 1. Jeśli jedno lub kilka postanowień Regulaminu Programu Lojalnościowego Decathlon Polska zostałyby uznane za nieważne w wyniku zastosowania właściwego prawa lub w wyniku wydania ostatecznego orzeczenia przez kompetentny organ prawny, pozostałe postanowienia zachowują swoją moc i ważność. Decathlon dokona wszelkich starań, aby jak najszybciej zastąpić nieważne postanowienia przez takie, które mają moc i które jak najbliżej odzwierciedlają istniejące prawo. 
 2. Jeśli Decathlon nie będzie wykonywał jakiegokolwiek postanowienia zawartego w niniejszym Regulaminie, na stałe lub czasowo, nie oznacza to, że odstępuje od tej klauzuli.

Prawo Klienta do rezygnacji z Programu Lojalnościowego Decathlon

 1. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Programu Lojalnościowego Decathlon wysyłając do Decathlon informację o rezygnacji z Programu Lojalnościowego Decathlon, w następujący sposób:
  • Listownie (załączyć kopię dokumentu tożsamości) na adres
   DECATHLON Sp. z  o.o.,
   Centrum Obsługi Klienta,
   ul. Geodezyjna 76,
   03-290 Warszawa
  • wysyłając  emaila z informacją na adres: kontakt@decathlon.pl (załączyć skan dokumentu tożsamości)
 2. Rezygnacja z Programu Lojalnościowego Decathlon skutkuje usunięciem konta Klienta z systemu Programu Lojalnościowego Decathlon (Klient nie będzie miał możliwości zalogowania się do swojego profilu na stronie decathlon.pl), przepadkiem wszelkich zgromadzonych do tej pory punktów i nie otrzymaniem za zgromadzone do tej pory punkty bonów lojalnościowych.

Prawo stosowane / spory

 1. Niniejszy regulamin programu lojalnościowego poddany jest jedynie właściwości prawa polskiego.
 2. Z wyłączeniem postanowień prawa w przedmiocie kompetencji sądowniczej (szczególnie w przypadku Klientów indywidualnych działających w charakterze konsumentów), kompetentnym organem rozstrzygającym wszelkie spory odnoszące się do niniejszego Regulaminu Programu Lojalnościowego Decathlon, a zwłaszcza wszelkie spory dotyczące jego ważności, interpretacji, wykonania i/lub rozwiązania i ich konsekwencje, będą sądy właściwe dla siedziby Decathlon.
 3. Niniejszy Regulamin Programu Lojalnościowego Decathlon obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Niniejszy Regulamin Programu Lojalnościowego Decathlon obowiązuje od dnia 01.10.2014 r.