Zamów z darmową dostawą do sklepu Decathlon i odbierz już za 1H!

Zakupy w sklepie stacjonarnym “Kredyt z Kartą Kredytową DECATHLON MASTERCARD” Dokumenty

TABELA OPŁAT I PROWIZJI
karty kredytowej Alsolia MasterCard
OBOWIĄZUJĄCA OD 12.04.2015 R. DO 06.05.2018 R.

Czynność Stawki obowiązujące
I. OPŁATY I PROWIZJE
Wydanie karty głównej 0 PLN
Opłata za obsługę rachunku karty (opłata miesięczna)1 2,90 PLN
Wydanie / korzystanie z karty dodatkowej
(opłata roczna)2
25 PLN2)
Wydanie duplikatu karty / wydanie nowej karty w miejsce utraconej – na wniosek Posiadacza / Użytkownika karty 25 PLN
Blokada karty na wniosek Posiadacza /
Użytkownika karty
25 PLN
Wygenerowanie i wysyłka nowego numeru PIN na wniosek Posiadacza 10 PLN
Zmiana numeru PIN w bankomacie 0 PLN
Odblokowanie numeru PIN w serwisie telefonicznym, zablokowanego na skutek 3-krotnego błędnego wprowadzenia przez Klienta 10 PLN
Sprawdzenie dostępnych środków w bankomacie 3 PLN
Sporządzenie mini-wyciągu w bankomatach BZ WBK 24 5 PLN
Prowizja za wypłatę gotówki w placówce Banku3/4 5% min. 15,90 PLN
Prowizja za wypłatę gotówki z bankomatu w kraju lub za
granicą 4
5% min. 12,90 PLN
Wydanie potwierdzenia transakcji kartą wystawionego przez akceptanta transakcji 10 PLN
Dodatkowe koszty w przypadku operacji wykonanych za granicą W przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki za granicą w walucie innej niż waluta rozliczeniowa karty:
- PLN w przypadku kart Visa
- EUR w przypadku kart MasterCard
pobierana jest opłata za przewalutowanie do waluty rozliczeniowej karty w wysokości 3% wartości transakcji, uwzględniona w kwocie transakcji wyrażonej
w walucie rozliczeniowej karty
Realizacja przelewu z rachunku karty w ramach opcji „Twoje rachunki”, zleconego:  
1. w serwisie internetowym lub automatycznym serwisie telefonicznym (IVR) 1 PLN
2. w serwisie telefonicznym 5 PLN
3. w placówce Banku/POK 9 PLN
Realizacja przelewu z rachunku karty: 5% min. 12,90 PLN
Wysłanie potwierdzenia dokonania przelewu:  
1. w trybie przyspieszonym (wysyłka faxem ) 2 PLN
2. w trybie zwykłym (wysyłka przesyłką pocztową) 2 PLN
Uruchomienie Planu Spłat Ratalnych – kredytu ratalnego w karcie5 0 PLN
Plan Spłat Ratalnych (liczba rat) 5,10,15
Zmiana kwoty limitu kredytowego 0 PLN
Przekroczenie limitu kredytowego 10% kwoty przekroczenia, min. 30 PLN
Odsetki od przeterminowanego kapitału Obliczane według stopy stanowiącej równowartość czterokrotności bieżącej stopy kredytu lombardowego NBP i wynoszą 10,00%
Kopia wyciągu wygenerowanego na wniosek Posiadacza 5 PLN
Wydruk historii rachunku karty 30 PLN
Wydanie zaświadczenia o spłacie/opinii bankowej 20 PLN
II. UBEZPIECZENIA (nieobowiązkowe, sprzedawane do 31.03.2015)
Pakiet Życie 0,45%6)
Pakiet Bezpieczne Zakupy 0,65%6)
Pakiet Pełna Ochrona Plus 0,95%6)
III. UBEZPIECZENIA (nieobowiązkowe, sprzedawane do 11.04.2015)
Pakiet Podróżnik Europa 4 PLN / m-c
Pakiet Podróżnik Świat 6,5 PLN / m-c
IV. UBEZPIECZENIA (nieobowiązkowe, sprzedawane od 12.04.2015)
Pakiet Podstawowy 0,35%6)
Pakiet Twoje Dochody 0,65%6)
V. PARAMETRY LIMITU KREDYTOWEGO
Ustalany indywidualnie limit kredytowy 500 - 10 000 PLN
Dzień spłaty 24 dzień od daty generowania wyciągu
Wymagana spłata minimalna7 5% kwoty wykorzystanego kapitału oraz należne opłaty, prowizje i odsetki, min. 30 PLN
VI. CZYNNOŚCI MONITUJĄCE ZWIĄZANE Z NIETERMINOWĄ REALIZACJĄ ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY I NIETERMINOWĄ SPŁATĄ ZADŁUŻENIA8
1. Powiadomienie w formie wiadomości SMS 0 PLN
2. Monit telefoniczny 15 PLN
3. Korespondencja kierowana do Posiadacza (np. monit listowny, wezwanie do zapłaty, prośba o dopłatę):  
a) Wysyłka listem zwykłym 15 PLN
b) Wysyłka listem poleconym za potwierdzeniem odbioru 20 PLN
4. Wizyta windykacyjna 100 PLN
Koszty sądowe i komornicze oraz inne opłaty niezależne od Banku
Koszty sądowe i komornicze (m.in. opłata skarbowa, wpis sądowy, opłata kancelaryjna, koszty zastępstwa radcowskiego), którymi może zostać obciążony Posiadacz w przypadku niewywiązania się ze zobowiązań wynikających z umowy

Opłaty administracyjne (m.in. urzędowe ustalenie danych osobowych i adresowych, zapytania do Urzędu Stanu Cywilnego)
Koszty te wynikają z następujących aktów prawnych:
 • Ustawy z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1628) ,
 • Ustawy z 28.07.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tj. Dz. U. z 2014, poz. 1025 ze zm.),
 • Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28.09.2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z Urzędu (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 490),
 • Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376 ze zm.),
 • Ustawy z 29.09.1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tj. Dz. U. z 2011 r., Nr 212, poz. 1264 ze zm.),
 • Ustawa z 06.08.2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010 r. Nr 167, poz. 1131 ze zm.),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz.U. z 2012 r., poz. 75 ze zm.).
Aktualizacja podstaw prawnych: grudzień 2014 r.
 1. Opłata naliczana miesięcznie w dniu generowania wyciągu z rachunku karty. Opłata nie będzie pobierana, jeżeli suma transakcji gotówkowych i bezgotówkowych zaksięgowanych na rachunku karty w danym okresie rozliczeniowym wyniesie co najmniej 300 PLN.
 2. Opłata za wydanie karty dodatkowej jest wykazywana na pierwszym wyciągu wygenerowanym po złożeniu wniosku o kartę dodatkową. Opłata roczna za korzystanie z karty dodatkowej jest wykazywana w każdą rocznicę pierwszego naliczenia opłaty.
 3. Minimalna kwota wypłaty w placówce Banku to 500 PLN.
 4. Prowizja naliczana od kwoty transakcji.
 5. Prowizja pobierana za każdy nowo otwarty Plan Spłat Ratalnych naliczana od kwoty przenoszonej na Plan transakcji / zadłużenia i wykazywana na pierwszym wyciągu po otwarciu danego Planu.
 6. Opłata pobierana miesięcznie, liczona jako procent od kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą zadłużenia całkowitego (wykazanego na wyciągu) a kwotą opłaty ubezpieczeniowej z bieżącego okresu.
 7. W przypadku, gdy kwota całkowitego zadłużenia na rachunku jest mniejsza lub równa kwocie stanowiącej równowartość 5-krotności opłaty za nadanie listu poleconego, należność z Planu Podstawowego nie jest wymagana w danym okresie rozliczeniowym.
  Jeśli kwota całkowitego zadłużenia z Planu Podstawowego jest wyższa od kwoty stanowiącej równowartość 5-krotności opłaty za nadanie listu poleconego oraz wymagana spłata minimalna z Planu Podstawowego jest niższa niż 20 PLN (MasterCard Alsolia) lub 30 PLN (Visa Castorama, Visa E.Leclerc, wówczas wymagana jest spłata niższej z kwot: całość zadłużenia z Planu Podstawowego lub 20 PLN/30 PLN.
  Powyższe zasady nie odnoszą się do spłat zadłużenia z tytułu Planu Spłat Ratalnych, co oznacza, że spłata miesięcznej raty z Planu Spłat Ratalnych jest zawsze wymagana niezależnie od kwoty wymaganej spłaty minimalnej z Planu Podstawowego. Wymagana spłata minimalna jest liczona jako suma wymaganej spłaty minimalnej z Planu Podstawowego oraz z rat wynikających z Planu Spłat Ratalnych.
 8. Szczegółowe zasady stosowania przez Bank czynności monitujących i naliczania opłat są określone w Umowie o kartę kredytową.