regulamin

REGULAMIN KONKURSU

„Podziel się radością z uprawiania sportu i zgarnij prezent na Święta!”

I. Organizator

Organizatorem Konkursu jest Decathlon Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Geodezyjna 76, 03-290 Warszawa (dalej Organizator).

II. Termin i miejsce konkursu

Konkurs trwa od dnia 08 grudnia 2015 roku do dnia 16 grudnia 2015 roku do godz. 23.59 na platformie społecznościowej INSTAGRAM.

III. Warunki uczestnictwa

1. W konkursie mają prawo uczestniczyć dorośli oraz dzieci w wieku od lat 7 do lat 18 za zgodą rodziców lub innych opiekunów prawnych wyrażoną na piśmie.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wyrażenie zgody uczestnika konkursu, a w przypadku dzieci - rodziców lub innych opiekunów prawnych na udział w konkursie, potwierdzone podpisem. Do konkursu przyjęte zostaną jedynie zgłoszenia do których zostanie dołączona zgoda o której mowa w zdaniu poprzednim.
3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy firmy Decathlon Sp z o.o. ani członkowie ich rodzin.

IV. Opis konkursu

1.Konkurs polega na umieszczeniu przez uczestników, nie później niż do dnia 16 grudnia 2015 do godz. 23.59 zdjęcia wykonanego samemu sobie (zwanego dalej „selfie”) na portalu społecznościowym INSTAGRAM i dodaniu znacznika o którym mowa w pkt 2 b) poniżej.

2.Warunkami uczestnictwa w konkursie i które to warunki muszą zostać spełnione łącznie, są : a) Zdjęcie nadesłane przez uczestnika konkursu musi prezentować uczestnika w ulubionym/ulubionych produkcie/produktach marek Decathlon,
b) uczestnik obowiązany jest umieścić w opisie zdjęcia znaki #thecathlons i @decathlonpolska.
c) uczestnik obowiązany jest followować (śledzić) profil organizatora @decathlonpolska na Instagramie.

Ponadto uczestnik powinien wyrazić zgodę na udział w konkursie, zgodnie z pkt III 2) niniejszego Regulaminu.

V. Przebieg konkursu i Nagroda

1. Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedno zdjęcie.
2. Zdjęcia zostaną opublikowane na portalu społecznościowym Instagram.
3. Do oceny prawidłowo umieszczonych zdjęć zostanie powołana komisja złożona z 9 niezależnych przedstawicieli organizatora. Komisja wybierze spośród nadesłanych zdjęć 5 (pięć) fotografii, których autorzy – uczestnicy konkursu otrzymają nagrodę opisaną w pkt 5 poniżej.
4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 17 grudnia 2015 roku na fanpage’u @decathlonpolska na Instagram o godzinie 11.30.
5. Nagrodą dla każdego z pięciu laureatów konkursu jest bon – kod promocyjny o wartości 100 zł (sto złotych), który można wykorzystać wyłącznie celem zakupów na decathlon.pl
6. Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie w terminie 7 dni od dnia opublikowania przez organizatora informacji o wygranej na fanpage @decathlonpolska na INSTAGRAM, maila na adres edecathlon@decathlon.com lub informacji poprzez wiadomość Direct w którym to mailu lub wiadomości Direct uczestnik poda na jaki adres mail ma zostać przesłana nagroda - kod promocyjny.
7. Kod promocyjny nie podlega zamianie na równowartość pieniężną i jest tylko do jednokrotnego wykorzystania. W przypadku zwrotu rzeczy zakupionej z wykorzystaniem kodu promocyjnego o którym mowa w pkt 5 powyżej, organizator wystawi uczestnikowi nowy kod promocyjny.
8. Uczestnicy mogą odmówić przyjęcia nagrody bez konieczności podawania powodów odmowy.

VII. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu „Podziel się radością z uprawiania sportu i zgarnij prezent na święta!” jest organizator.
2. Rodzice lub opiekunowie prawni w imieniu uczestnika wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz danych osobowych uczestnika przez organizatora zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity  Dz. U. z  2002 r. Nr  101 poz. 926 z późniejszymi zmianami) w celu umożliwienia organizatorowi przeprowadzenia konkursu oraz publicznego ogłoszenia wyników. Przysługuje im prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
3. Rodzice lub opiekunowie prawni uczestnika konkursu wyrażają zgodę na publiczne ogłoszenie wyników konkursu oraz na publiczne podanie danych osobowych uczestnika w postaci imienia i nazwiska.

VIII. Postanowienia końcowe

Nieznajomość regulaminu konkursu „Podziel się radością z uprawiania sportu i zgarnij prezent na święta!” i jego nieprzestrzeganie nie będą uznawane przez organizatora za wytłumaczenie. Każdy z uczestników oraz opiekunów winien znać niniejszy Regulamin i przestrzegać jego postanowień, pod rygorem wykluczenia z konkursu.
Regulamin jest dostępny na stronie decathlon.pl.