REGULAMIN KONKURSU „Szalone zdjęcie z siatkarzem!”

I. Organizator

Organizatorem zawodów jest Decathlon Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Geodezyjna 76, 03-290 Warszawa (dalej Organizator).

II. Termin i miejsce konkursu

Konkurs trwa od 11.08. do 25.08. 2014 roku na platformie społecznościowej Facebook.

III. Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mają prawo uczestniczyć dorośli oraz dzieci w wieku od lat 7 do lat 18 za zgodą rodziców lub innych opiekunów prawnych wyrażoną na piśmie.
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wyrażenie zgody uczestnika konkursu, a w przypadku dzieci - rodziców lub innych opiekunów prawnych na udział w konkursie, potwierdzone podpisem.
 3. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy firmy Decathlon Sp z o.o. ani członkowie ich rodzin.

IV. Opis konkursu

Konkurs polega na przesłaniu zdjęcia przez uczestników do 17.08.2014 w prywatnej wiadomości na fanpage Facebook Decathlon Polska – zdjęcie uczestnika konkursu z siatkarzem.

V. Przebieg konkursu

 1. Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedno zdjęcie.
 2. Zdjęcia zostaną opublikowane na fapage’u Decathlon Polska do oceny przez innych użytkowników, w dniach od 18.08.2014 roku do dnia 24.08.2014 roku do godz.24.00
 3. Autorzy trzech zdjęć, które w okresie o którym mowa w pkt V. 2 powyżej otrzymają największą liczbę kliknięć „Lubię To!” wygrywają nagrody opisane w pkt VI Regulaminu.
 4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 25.08.2014 roku na fanpage’u Decathlon Polska o godzinie 15.00.
 5. Nagrodę można odebrać osobiście po ogłoszeniu wyników lub może ona zostać wysłana pocztą lub kurierem na adres podany przez zwycięzcę konkursu. Wyboru czy nagroda zostanie dostarczona pocztą czy kurierem dokonuje Organizator.

VI. Nagrody rzeczowe

 1. Za zajęcie trzech pierwszych miejsc w konkursie „Szalone zdjęcie z siatkarzem” uczestnikom wręczane będą nagrody rzeczowe.
 2. Nagrody rzeczowe to
  • I miejsce – 2 bilety na mecz otwarcia 30.08.2014 roku na Stadionie Narodowym w Warszawie, dla autora zdjęcia które otrzyma największą liczbę „Lubię To”,
  • II miejsce – koszulka reprezentacji Polski w piłce siatkowej, dla autora zdjęcia, które jako drugie otrzyma największą liczbę kliknięć „Lubię To”,
  • III miejsce – piłka do siatkówki, dla autora zdjęcia które jako trzecie otrzyma największą liczbę kliknięć „Lubię To”.
 3. Nagrody rzeczowe można odebrać po ogłoszeniu wyników konkursu w ciągu dwóch następnych tygodni od dnia ogłoszenia wyników. Nagrody mogą zostać wysłane pocztą lub kurierem po podaniu adresu przez zwycięzcę w ciągu dwóch następnych tygodni od dnia ogłoszenia wyników. Po upływie tego terminu prawo do odebrania nagrody przepada i nagrody nie będą wydawane.
 4. Nagrody rzeczowe nie podlegają wymianie na inną rzecz lub zamianie na równowartość pieniężną. Uczestnicy mogą odmówić przyjęcia nagrody bez konieczności podawania powodów odmowy. Nagroda podlega zwrotowi i wymianie na inną taką samą rzecz, a w przypadku braku na rzecz o podobnej wartości pieniężnej jedynie w sytuacji wady rzeczy.

VII. Dane osobowe

 1. 1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu „Szalone zdjęcie z siatkarzem!” jest Organizator.
 2. Rodzice lub opiekunowie prawni w imieniu uczestnika wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz danych osobowych uczestnika ez Organizatora zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity  Dz. U. z  2002 r. Nr  101 poz. 926 z późniejszymi zmianami) w celu umożliwienia Organizatorowi przeprowadzenia konkursu oraz publicznego ogłoszenia wyników. Przysługuje im prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 3. Rodzice lub opiekunowie prawni uczestnika konkursu wyrażają zgodę na publiczne ogłoszenie wyników konkursu oraz na publiczne podanie danych osobowych uczestnika w postaci imienia i nazwiska.

VIII. Postanowienia końcowe

Nieznajomość regulaminu konkursu „Szalone zdjęcie z siatkarzem!” i jego nieprzestrzeganie nie będą uznawane przez Organizatora za wytłumaczenie. Każdy z uczestników oraz opiekunów winien znać niniejszy Regulamin i przestrzegać jego postanowień, pod rygorem wykluczenia z konkursu.