Testowanie sprzętu sportowego Regulamin

 1. Spółka Decathlon Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Geodezyjnej 76 (03 – 290 Warszawa) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007163, NIP 951-18-55-233, REGON 013102058, BDO: 000005259 (zwany dalej „Decathlon”) umożliwia testowanie sprzętu sportowego przez klientów w prowadzonych przez Decathlon sklepach sportowych. Celem testowania sprzętu sportowego jest możliwość poznania sprzętu przez Klienta (poznania właściwości technicznych, użytkowych, itp.) na potrzeby podjęcia decyzji o zakupie tego sprzętu.
 2. Decathlon ustala listę sklepów, w których będzie możliwe wzięcie sprzętu sportowego na testy oraz rodzaj sprzętu sportowego, który może zostać udostępniony do testowania w danym sklepie Decathlon.
 3. Sprzęt sportowy będący przedmiotem testowania jest własnością Decathlon. Klient nie może używać otrzymanego sprzętu do celów osobistych lub zawodowych, jak również przekazywać go osobom trzecim.
 4. Klientem pobierającym sprzęt sportowy do testowania może być wyłącznie osoba pełnoletnia mieszkająca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, która posiada Kartę Stałego Klienta Decathlon, zaakceptuje Regulamin poprzez podpisanie protokołu testowania oraz okaże przy wypożyczeniu ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) (zwany dalej „Klientem”)
 5. Wraz z podpisaniem protokołu testowania (dokumentu testu) Klient zawiera z Decathlon umowę testowania sprzętu (dalej zwana “umową testowania”) zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie oraz protokole testowania oraz oświadcza, że akceptuje treść niniejszego Regulaminu. Po zwrocie sprzętu, w protokole testowania lub innym dokumencie stwierdza się w stan sprzętu, w szczególności terminowość jego zwrotu oraz ewentualne uszkodzenia lub braki, jak również zabrudzenie. W uzasadnionych przypadkach wykonuje się dokumentację fotograficzną
 6. Klient zobowiązany jest sprawdzić stan techniczny oraz sprawność sprzętu sportowego przed rozpoczęciem testu. Klient oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat zasad prawidłowego używania otrzymanego do testowania sprzętu i zobowiązuje się do testowania go w sposób niezagrażający zdrowiu lub życiu własnemu i osób trzecich oraz bez narażenia sprzętu na zniszczenie lub uszkodzenie. W przypadku niezdecydowania się na zakup tego rodzaju nowego sprzętu Klient nie musi uzasadniać swojej decyzji jak również nie musi przekazywać żadnych spostrzeżeń czy też informacji jakie posiadł lub poczynił w okresie testowania sprzętu.
 7. Klient podpisując protokół testowania sprzętu potwierdza, że otrzymał sprzęt sportowy pozbawiony wad, w dobrym stanie technicznym oraz w pełni sprawny. Klient zobowiązuje się zwrócić sprzęt sportowy w stanie niepogorszonym z uwzględnieniem normalnego zużycia i w terminie ustalonym w protokole testowania.
 8. Klient ponosi odpowiedzialność cywilną oraz karną za kradzież, zaginięcie sprzętu, zniszczenie, uszkodzenie lub/i zdekompletowanie testowanego sprzętu sportowego.
 9. Jeżeli Klient nie może zwrócić sprzętu w ustalonym terminie, powinien przed upływem terminu zwrotu poinformować o tym Decathlon telefonicznie. Przedłużenie okresu testowania wymaga uzyskania akceptacji Decathlon. W przypadku, kiedy Klient nie zwróci sprzętu w kolejnym terminie lub nie uzyska akceptacji Decathlon na przedłużenie okresu testowania jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania za opóźnienie w zwrocie testowanego sprzętu sportowego za każdy dzień opóźnienia. Odszkodowanie za opóźnienie w zwrocie testowanego sprzętu sportowego wynosi 1% ceny takiego nowego sprzętu obowiązującej w sklepie Decathlon.
 10. Klient zobowiązuje się zwrócić czysty sprzęt sportowy. W przypadku zwrócenia brudnego sprzętu sportowego, Klient zobowiązuje się do uiszczenia opłaty serwisowej w kwocie 45 zł, odpowiadającej kosztowi czyszczenia sprzętu.
 11. W przypadku uszkodzenia lub/i zdekompletowania testowanego sprzętu sportowego Klient zobowiązuje się do poniesienia w całości kosztów naprawy przez Decathlon testowanego sprzętu na podstawie wystawionego w tym celu przez Decathlon dokumentu serwisowego „Faktura Serwisu”.
 12. Miejscem wykonania umowy testowania sprzętu do testowania jest sklep, w którym nastąpiło udostępnienie sprzętu.
 13. W związku z obowiązkiem wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej: RODO), informujemy, że:
  1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Decathlon sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 03-290 Warszawa), ul. Geodezyjna 76.
  2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych Klienci mogą skontaktować się z Inspektorem ochrony danych pod adresem mailowym iod@decathlon.net lub z Administratorem pisemnie na adres siedziby Administratora.
  3. Dane osobowe Klientów przetwarzane będą w celu:
   • wykonania umowy testowania (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   • spełnienia zobowiązań prawnych, w szczególności realizacji obowiązku prowadzenia sprawozdawczości finansowej (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
   • dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umową testowania (podstawę przetwarzania stanowi w tym przypadku stanowi art. 6 ust. 1 lit f RODO - przy czym przez prawnie uzasadniony interes Administratora należy rozumieć możliwość dochodzenia roszczeń)
  4. Odbiorcami danych osobowych Klientów mogą być odpowiednie organy państwowe działające na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe Klientów mogą być również przekazywane do innych podmiotów wchodzących w skład grupy DECATHLON S.A. Ponadto dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
  5. Dane osobowe Klientów przetwarzane będą do momentu:
   • rozwiązania umowy testowania
   • przedawnienia roszczeń z tytułu umowy testowania,
   • wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.
  6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klienci posiadają następujące uprawnienia: prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Klienci posiadają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.
  8. Dane Klientów mogą być przekazywane do państw trzecich w kontekście infrastruktury informatycznej, z której korzysta administrator. W przypadkach wskazanego przekazania stosowane są odpowiednie i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz umożliwia się uzyskanie kopii danych przekazanych do państw trzecich.
  9. Podanie przez Klientów danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy testowania.
 14. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 8 maja 2019 r