Testowanie sprzętu sportowego Regulamin

1. Spółka Decathlon Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Geodezyjnej 76 (03 – 290 Warszawa) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007163, NIP 951-18-55-233, REGON 013102058, BDO: 000005259 (zwany dalej „Decathlon”) umożliwia testowanie sprzętu sportowego przez klientów w prowadzonych przez Decathlon sklepach sportowych. Celem testowania sprzętu sportowego jest możliwość poznania sprzętu przez klienta na potrzeby podjęcia decyzji o zakupie tego sprzętu.

2. Decathlon ustala listę sklepów, w których będzie możliwe wzięcie sprzętu sportowego na testy oraz rodzaj sprzętu sportowego, który może zostać udostępniony do testowania w danym sklepie Decathlon.

3. Sprzęt sportowy będący przedmiotem testowania jest własnością Decathlon.

4. Klientem pobierającym sprzęt sportowy do testowania może być wyłącznie osoba pełnoletnia mieszkająca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, która posiada Kartę Stałego Klienta Decathlon, zaakceptuje Regulamin poprzez podpisanie protokołu testowania oraz okaże przy wypożyczeniu ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) (zwany dalej „Klientem”)

5. Wraz z podpisaniem protokołu testowania (dokumentu testu) Klient zawiera z Decathlon umowę użyczenia sprzętu sportowego na testowania (dalej zwana “umową testowania”) zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie oraz protokole testowania oraz oświadcza, że akceptuje treść niniejszego Regulaminu.

6. Klient zobowiązany jest sprawdzić stan techniczny oraz sprawność sprzętu sportowego przed rozpoczęciem testu.

7. Klient podpisując protokół testowania sprzętu potwierdza, że otrzymał sprzęt sportowy pozbawiony wad, w dobrym stanie technicznym oraz w pełni sprawny. Klient zobowiązuje się zwrócić sprzęt sportowy w stanie niepogorszonym z uwzględnieniem normalnego zużycia i w terminie ustalonym w protokole testowania.

8. Oddanie do używania sprzętu sportowego osobie trzeciej na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego odbywa się na wyłączną odpowiedzialność Klienta.

9. Klient oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat użytkowania sprzętu sportowego, który wziął na test i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem oraz celem testowania.

10. Klient ponosi odpowiedzialność cywilną oraz karną za kradzież, zaginięcie sprzętu, zniszczenie, uszkodzenie lub/i zdekompletowanie testowanego sprzętu sportowego.

11. Jeżeli Klient nie może zwrócić sprzętu w ustalonym terminie, powinien przed upływem terminu zwrotu poinformować o tym Decathlon telefonicznie. Przedłużenie okresu wypożyczenia wymaga uzyskania akceptacji Decathlon. W przypadku, kiedy Klient nie zwróci sprzętu w kolejnym terminie lub nie uzyska akceptacji Decathlon na przedłużenie wypożyczenia jest zobowiązany do zapłaty opłaty za bezumowne korzystanie z testowanego sprzętu sportowego za każdy dzień opóźnienia w zwrocie sprzętu sportowego. Opłata za bezumowne korzystanie ze sprzętu sportowego wynosi 1% wartości towaru za każdy kolejny dzień.

12. Klient zobowiązuje się zwrócić czysty sprzęt sportowy. W przypadku zwrócenia brudnego sprzętu sportowego, Klient zobowiązuje się do uiszczenia opłaty w kwocie odpowiadającej kosztowi Małego Serwisu (koszt serwisu wynosi 45 zł).

13. Miejscem wykonania umowy testowania sprzętu do testowania jest sklep, w którym nastąpiło udostępnienie sprzętu.

14. W związku z obowiązkiem wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej: RODO), informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Decathlon sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 03-290 Warszawa), ul. Geodezyjna 76. 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych Klienci mogą skontaktować się z Administratorem pisemnie na adres siedziby administratora. 3. Dane osobowe Klientów przetwarzane będą w celu: * wykonania umowy testowania (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO); * spełnienia zobowiązań prawnych, w szczególności realizacji obowiązku prowadzenia sprawozdawczości finansowej (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO); * dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umową testowania (podstawę przetwarzania stanowi w tym przypadku stanowi art. 6 ust. 1 lit f RODO - przy czym przez prawnie uzasadniony interes Administratora należy rozumieć możliwość dochodzenia roszczeń)

1. Odbiorcami danych osobowych Klientów mogą być odpowiednie organy państwowe działające na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe Klientów mogą być również przekazywane do innych podmiotów wchodzących w skład grupy DECATHLON S.A. Ponadto dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

2. Dane osobowe Klientów przetwarzane będą do momentu: * rozwiązania umowy testowania, * przedawnienia roszczeń z tytułu umowy testowania, * wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klienci posiadają następujące uprawnienia: prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

2. Klienci posiadają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.

3. Dane Klientów mogą być przekazywane do państw trzecich w kontekście infrastruktury informatycznej, z której korzysta administrator. W przypadkach wskazanego przekazania stosowane są odpowiednie i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz umożliwia się uzyskanie kopii danych przekazanych do państw trzecich.

4. Podanie przez Klientów danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy testowania.

15. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 kwietnia 2018 r.

DECATHLON sp. z o. o., ul. Geodezyjna 76; 03-290 Warszawa, NIP: 951-18-55-233 REGON 013102058, BDO: 000005259 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 8.859.465 zł.