Testowanie sprzętu sportowego Regulamin

Regulamin wypożyczania sprzętu sportowego w sklepach Decathlon

§ 1

Spółka Decathlon Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Geodezyjnej 76 (03 – 290 Warszawa) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007163, NIP 951-18-55-233 (zwany dalej „Decathlon”) umożliwia wypożyczenie sprzętu sportowego przez klientów w prowadzonych przez Decathlon sklepach sportowych. Celem wypożyczenia sprzętu sportowego jest testowanie tego sprzętu przez klienta na potrzeby podjęcia decyzji o zakupie tego sprzętu.

§ 2

Decathlon ustala listę sklepów, w których będzie możliwe wypożyczenie sprzętu sportowego oraz rodzaj sprzętu sportowego, który może zostać wypożyczony w danym sklepie Decathlon.

§ 3

Sprzęt sportowy będący przedmiotem wypożyczenia jest własnością Decathlon.

§ 4

Klientem wypożyczającym sprzęt sportowy może być wyłącznie osoba pełnoletnia mająca miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, która posiada Kartę Stałego Klienta Decathlon, zaakceptuje Regulamin poprzez podpisanie protokołu wypożyczenia oraz okaże przy wypożyczeniu ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) (zwany dalej „Klientem”)

§ 5

Wraz z podpisaniem protokołu wypożyczenia (dokumentu testu) Klient zawiera z Decathlon umowę wypożyczenia zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminu oraz protokole wypożyczenia oraz oświadcza, że akceptuje treść niniejszego Regulaminu.

§ 6

Klient zobowiązany jest sprawdzić stan techniczny oraz sprawność sprzętu sportowego przez jego wypożyczeniem.

§ 7

Klient podpisując protokół wypożyczenia potwierdza, że otrzymał sprzęt sportowy pozbawiony wad, w dobrym stanie technicznym oraz w pełni sprawny. Klient zobowiązuje się zwrócić sprzęt sportowy w stanie niepogorszonym z uwzględnieniem normalnego zużycia i w terminie ustalonym w protokole wypożyczenia.

§ 8

Oddanie do używania sprzętu sportowego osobie trzeciej na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego odbywa się na wyłączną odpowiedzialność Klienta

§ 9

Klient oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat użytkowania sprzętu sportowego, który wziął na wypożyczenie i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem oraz celem wypożyczenia.

§ 10

Klient ponosi odpowiedzialność za kradzież, zaginięcie sprzętu, zniszczenie, uszkodzenie lub/i zdekompletowanie wypożyczonego sprzętu sportowego. Zabronione jest dokonywanie wszelkich napraw i ingerencji w sprzęt.

§ 11

Jeżeli Klient nie może zwrócić sprzętu w ustalonym terminie, powinien przed upływem terminu zwrotu poinformować o tym Decathlon telefonicznie. Przedłużenie okresu wypożyczenia wymaga uzyskania akceptacji Decathlon oraz potwierdzenie na adres mailowy Klienta. W przypadku, kiedy Klient nie zwróci sprzętu w kolejnym terminie lub nie uzyska akceptacji Decathlon na przedłużenie wypożyczenia jest zobowiązany do zapłaty opłaty za bezumowne korzystanie z wypożyczonego sprzętu sportowego za każdy dzień opóźnienia w zwrocie sprzętu sportowego. Opłata za bezumowne korzystanie ze sprzętu sportowego wynosi 1% wartości towaru za każdy kolejny dzień.

§ 12

Klient zobowiązuje się zwrócić czysty sprzęt sportowy. W przypadku zwrócenia brudnego sprzętu sportowego, Klient zobowiązuje się do uiszczenia opłaty w kwocie odpowiadającej kosztowi Małego Serwisu

§ 13

Miejscem wykonania umowy wypożyczenia sprzętu jest sklep, w którym nastąpiło wypożyczenie sprzętu.

§ 14

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 16 stycznia 2016 r.