Zamów z darmową dostawą do sklepu Decathlon i odbierz już za 1H!

Zakupy w sklepie internetowym Dokumenty

KREDYT 3x0%
w sklepie internetowym www.decathlon.pl na 5 rat
01.01.2017 – 31.12.2017

REGULAMIN Oferty

§ 1
ORGANIZATOR

Organizatorem akcji „KREDYT 3x0% w sklepie internetowym www.decathlon.pl na 5 rat”, zwanej dalej „Ofertą” jest:

Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy Placu Orląt Lwowskich 1; wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000039887, Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w wysokości: 649 000 000 zł, w całości wpłacony, NIP: 657-008-22-74, REGON: 290513140 zwany dalej „Bankiem”,

oraz

DECATHLON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Geodezyjnej 76, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS0000007163, o kapitale zakładowym 8 859 465 złotych, NIP: 951-18-55-233, REGON: 013102058 zwany dalej „DECATHLON”,

zwanych dalej łącznie Organizatorami.

§ 2
CZAS I MIEJSCE OBOWIĄZYWANIA

Oferta obowiązuje w okresie od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wyłącznie w sklepie internetowym www.decathlon.pl.

§ 3
UCZESTNICTWO

 1. Uczestnikiem może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która spełnia kryteria zdolności kredytowej stawiane Kredytobiorcy przez Bank oraz wymogi niniejszego Regulaminu:
  1. spełni warunki formalne dla udzielenia kredytu konsumenckiego (zwanym dalej także „kredytem”) wymagane przez Organizatora (szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.decarthlon.pl) oraz
  2. posiada zdolność do spłaty kredytu konsumenckiego umożliwiającą udzielenie kredytu konsumenckiego zgodnie z zasadami Organizatora (szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.decarthlon.pl) oraz
  3. zawrze umowę kredytu konsumenckiego w ramach Oferty na okres 5 miesięcy.
 2. Oferta obejmuje cały asortyment towarów w sklepie internetowym www.Decathlon.pl pod warunkiem, że wartość kredytowanych towarów - w okresie kredytowania 5 miesięcy - wyniesie co najmniej 300,00 PLN.

§4
WARUNKI

 1. Uczestnik, który spełni warunki określone w § 3 otrzyma kredyt konsumencki na następujących warunkach:
  1. Uczestnik jest zwolniony z kosztów, opłat i prowizji związanych z udzieleniem i obsługą kredytu,
  2. Kredyt spłacany jest w 5 równych ratach miesięcznych.
  3. Terminy płatności rat są określone w umowie kredytowej.
  4. Oprocentowanie nominalne kredytu (stopa stała) wynosi 0%.
  5. Prowizja za udzielenie kredytu wynosi 0%.
 2. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 0%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowych kosztów) 1200 zł, całkowita kwota do zapłaty 1200 zł, oprocentowanie stałe 0%, całkowity koszt kredytu 0 zł (w tym: prowizja za udzielenie kredytu: 0 zł, odsetki 0 zł), 5 miesięcznych rat równych w wysokości 240 zł. Kalkulacja została wykonana na dzień 01.01.2017 r. na reprezentatywnym przykładzie.

§ 5
TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Każdemu Uczestnikowi (Klientowi) przysługuje prawo wniesienia reklamacji, zawierającej zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Bank, która może być złożona w jeden z następujących sposobów:
  1. ustnie:
   1. osobiście w dowolnej placówce Banku,
   2. telefonicznie za pośrednictwem serwisu telefonicznego CA24 Banku pod numerami telefonów: 801 33 00 00 (koszt połączenia jak za 1 impuls połączenia lokalnego) lub +48 71 35 49 009 (z zagranicy i z telefonów komórkowych),
  2. w formie pisemnej:
   1. przesyłką pocztową wysłaną na adres: Credit Agricole Bank Polska S.A., pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław, z dopiskiem: >>Reklamacja oferty: „KREDYT 3x0% w sklepie internetowym www.decathlon.pl na 5 rat” <<,
   2. osobiście w dowolnej placówce Banku,
  3. w formie elektronicznej:
   1. poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie internetowej Banku,
   2. za pośrednictwem wewnętrznej poczty elektronicznej dostępnej po zalogowaniu się do serwisu internetowego CA24.
 2. Złożona reklamacja, wraz z opisem przedmiotu reklamacji, powinna zawierać dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację Klienta oraz umowy, której reklamacja dotyczy. W treści reklamacji należy podać imię i nazwisko, PESEL oraz adres do korespondencji. W przypadku pisemnych reklamacji zgłoszonych do Banku, pismo powinno być opatrzone podpisem osoby zgłaszającej reklamację. Do reklamacji należy dołączyć dokumenty niezbędne do jej rozpatrzenia.
 3. Bank może zwrócić się do Klienta o złożenie dodatkowych informacji lub dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.
 4. Bank na żądanie Klienta potwierdza pisemnie lub w sposób uzgodniony z Klientem, fakt złożenia przez niego reklamacji.
 5. Bank informuje Klienta o wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji. W przypadku uzasadnionej niemożliwości rozpatrzenia reklamacji z uwagi na trudny charakter sprawy i udzielenia odpowiedzi w zakreślonym terminie Bank w informacji do Klienta wskazuje przewidywany termin udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania przez Bank reklamacji podając przyczynę opóźnienia.
 6. Bank udziela odpowiedzi na przyjęte reklamacje na piśmie lub za pomocą innego trwałego nośnika na wskazany przez Posiadacza konta adres korespondencyjny.
 7. Bank umożliwia Klientowi złożenie odwołania od decyzji w trybie przyjętym dla rozpatrywania reklamacji.
 8. Klient może skorzystać z pozasądowego rozwiązywania sporów z Bankiem przed:
  1. Arbitrem Bankowym (strona internetowa: zbp.pl/dla konsumentów/arbiter-bankowy/działalność),
  2. Sądem Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego (strona internetowa: www.knf.gov.pl/regulacje/Sad_Polubowny),
  3. Rzecznikiem Finansowym (strona internetowa: rf.gov.pl),
  4. Powiatowym lub Miejskim Rzecznikiem Konsumentów.
  Zasady postępowania są określone w Regulaminach tych instytucji, dostępnych na ich stronach internetowych.
 9. Klient może wystąpić z powództwem do właściwego sądu powszechnego.
 10. Bank podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, a w sprawach konsumentów Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

§ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. DECATHLON Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie przy ul. Geodezyjnej 76,  na mocy umowy jest uprawniona do oferowania i przygotowywania w imieniu Credit Agricole Bank Polska  S.A. umów kredytu konsumenckiego.
 2. Administratorami danych osobowych są Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Orląt Lwowskich 1 oraz Decathlon Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Geodezyjna 76, którzy zbierają dane na zasadzie dobrowolności i będą je przetwarzać w celu przeprowadzenia akcji „KREDYT 3x0% w sklepie internetowym www.decathlon.pl na 5 rat”, każdy w zakresie w jakim organizuje Ofertę. Uczestnikom niniejszej Oferty przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo ich poprawiania.
 3. Regulamin Oferty dostępny jest na stronie internetowej www.Decathlon.pl