W związku z obowiązkiem wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej: RODO), informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Decathlon sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 03-290 Warszawa), ul. Geodezyjna 76.

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z administratorem pisemnie na adres siedziby administratora.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Państwa poprzez formularz kontaktowy (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a dalej: RODO).

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być odpowiednie organy państwowe działające na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe Klientów mogą być również przekazywane do innych podmiotów wchodzących w skład grupy DECATHLON S.A. Ponadto Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

5. Państwa dane osobowe przetwarzane będą do momentu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Państwa pytanie a po jej przekazaniu, przez czas archiwizacji poczty elektronicznej lub ewentualnie do momentu cofnięcia przez Państwa udzielonej zgody.

6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

8. Państwa dane mogą być przekazywane do państw trzecich w kontekście infrastruktury informatycznej, z której korzysta administrator. W przypadkach wskazanego przekazania stosowane są odpowiednie i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz umożliwia się uzyskanie kopii danych przekazanych do państw trzecich.

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować brakiem możliwości odpowiedzi na zadane przez Państwa pytanie.