Zamów z darmową dostawą do sklepu Decathlon i odbierz już za 1H!

Zakupy w sklepie stacjonarnym “Kredyt z Kartą Kredytową ALSOLIA MASTERCARD” Dokumenty

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ ALSOLIA MASTERCARD OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 12.04.2015

SPIS TREŚCI

 1. Postanowienia ogólne
 2. Zasady przyznawania limitu kredytowego i wydania karty
 3. Korzystanie z limitu i karty
  1. Zasady ogólne
  2. Karta
  3. Transakcje
  4. Kupon pierwszego zakupu
  5. Plany Spłat Ratalnych
 4. Umowy powiązane
 5. Dostęp do rachunku karty
  1. Zasady ogólne
  2. Infolinia
  3. Dostęp do rachunku przez Internet (serwis internetowy)
 6. Wyciąg z rachunku karty i spłata zadłużenia, reklamacje, zasady odpowiedzialności Banku
 7. Postanowienia końcowe
 1. Postanowienia ogólne
   1. [cel i podstawa wydania]
    1. Regulamin określa warunki przyznania i korzystania z limitu kredytowego oraz wydawania i użytkowania karty kredytowej Alsolia MasterCard.
    2. Regulamin został wydany na podstawie art. 109 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1376 ze zm.), art. 384 § 1 Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121) z uwzględnieniem przepisów Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (t.j. Dz.U. z 2014, poz. 873), Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1497 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1422).
    3. Limit kredytowy może być wykorzystywany zgodnie z Umową o kartę kredytową i niniejszym Regulaminem do dokonywania:
     1. krajowych i zagranicznych płatności bezgotówkowych za towary i usługi w punktach handlowo-usługowych wyposażonych w elektroniczny terminal (POS) do rejestracji transakcji kartą MasterCard (oznaczonych znakiem MasterCard),
     2. krajowych i zagranicznych płatności bezgotówkowych za towary i usługi w punktach handlowo-usługowych wyposażonych wyłącznie w mechaniczne urządzenie do rejestracji transakcji kartą kredytową MasterCard,
     3. krajowych i zagranicznych wypłat z bankomatów akceptujących karty MasterCard,
     4. krajowych i zagranicznych wypłat realizowanych w placówkach banków członkowskich organizacji MasterCard, wyposażonych w terminal elektroniczny POS,
     5. płatności dokonywanych na odległość (internetowych, telefonicznych i pocztowych), w punktach handlowo-usługowych oznaczonych znakiem MasterCard umieszczonym na karcie lub informujących o możliwości dokonywania transakcji przy użyciu karty na swoich stronach internetowych, w materiałach informacyjnych lub w inny sposób,
     6. przelewów z rachunku niewymagających użycia karty.
    4. Punkty handlowo-usługowe oraz bankomaty, w których istnieje możliwość dokonania transakcji przy użyciu karty, są wyraźnie oznaczone znakiem MasterCard tożsamym ze znakiem umieszczonym na karcie.
    5. Limit kredytowy nie może być wykorzystywany do finansowania działalności gospodarczej i regulowania płatności związanych z jej prowadzeniem.
   2. [słowniczek]
    1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
     1. Automatyczny serwis IVR – system w ramach Infolinii Banku umożliwiający automatyczne (bez udziału pracownika Banku) dokonywanie w Infolinii określonych operacji przy użyciu telefonu wyposażonego w wybieranie tonowe.
     2. Autoryzacja – operacja potwierdzenia w Banku wysokości limitu dostępnego, dokonywana po wyrażeniu przez Posiadacza / Użytkownika karty zgody na wykonanie transakcji, upoważniająca Bank do akceptacji transakcji dokonywanej na rachunku, powodująca automatyczne pomniejszenie dostępnego limitu kredytowego o kwotę autoryzowanej transakcji. W przypadku transakcji dokonywanych kartą podczas autoryzacji następuje również potwierdzenie autentyczności i ważności karty w Centrum Kart lub w systemie MasterCard.
     3. Bank – Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu.
     4. Bankomat (ATM) – urządzenie umożliwiające dokonywanie wypłat gotówki za pomocą karty oraz dokonywanie innych dostępnych operacji, w którym identyfikacja Posiadacza / Użytkownika karty jest dokonywana poprzez wprowadzenie przy użyciu numeru PIN.
     5. Centrum Kart – jednostka Banku Zachodniego WBK SA zajmująca się czynnościami związanymi z obsługą kart, biorąca udział w autoryzowaniu i rozliczaniu transakcji krajowych i zagranicznych dokonanych przy użyciu karty.
     6. Dokumenty wymagane przez Bank – dokumenty potwierdzające tożsamość klienta, nadany numer PESEL i stwierdzające status rezydenta, a także dokumenty potwierdzające uzyskiwane dochody oraz ich wysokość, wymagane przez Bank przy wniosku o przyznanie limitu kredytowego i wydanie karty do oceny zdolności kredytowej klienta; szczegółowy wykaz wymaganych dokumentów dla konkretnych typów dochodów jest dostępny w POK, w Placówkach Banku i w Infolinii.
     7. Dzień księgowania transakcji / spłaty – dzień, w którym Bank przetwarza transakcje w systemie informatycznym Banku – obciążając bądź uznając rachunek karty kwotą transakcji (data waluty w rozumieniu Ustawy o usługach płatniczych). Przetwarzanie transakcji odbywa się na koniec każdego dnia - podczas operacji zamknięcia dnia w systemie informatycznym Banku, transakcje są księgowane z datą zamknięcia dnia i są widoczne na rachunku karty niezwłocznie po ich zaksięgowaniu. W szczególności oznacza to, że spłata zadłużenia – w części zaksięgowanej jako spłata kapitału – powoduje powiększenie dostępnego limitu kredytowego niezwłocznie po zaksięgowaniu tej spłaty. W przypadku transakcji dokonywanych przy użyciu karty – księgowanie transakcji następuje niezwłocznie po rozliczeniu transakcji przez MasterCard i otrzymaniu transakcji do rozliczenia z Centrum Kart.
     8. Dzień roboczy – dzień pracy Banku z wyłączeniem sobót oraz pozostałych dni ustawowo wolnych od pracy, w czasie którego Bank prowadzi działalność wymaganą do wykonania transakcji opisanych w niniejszym Regulaminie.
     9. Dzień spłaty – dzień, do którego wymagana spłata minimalna powinna zostać zaksięgowana na rachunku karty, wskazany każdorazowo w wyciągu z rachunku karty. Liczba dni przypadająca na spłatę zadłużenia po zakończeniu okresu rozliczeniowego jest określona w Umowie i w TOiP.
     10. Hasło SMS – losowy ciąg cyfr generowany przez Bank i wysyłany Posiadaczowi w formie wiadomości SMS, służący do potwierdzania dyspozycji w serwisie internetowym, dokonywanych przez Posiadacza na rachunku oszczędnościowo- rozliczeniowym w Banku.
     11. Identyfikator serwisu internetowego – nadany przez Bank ciąg cyfr i liter umożliwiający identyfikację osób uprawnionych do korzystania z serwisu internetowego.
     12. Infolinia – usługa bankowości elektronicznej umożliwiająca dostęp do rachunku przez telefon (za pośrednictwem pracownika Banku lub poprzez Automatyczny serwis tonowy IVR).
     13. Kanały komunikacji – kanały wykorzystywane do kontaktów pomiędzy Bankiem a Posiadaczem (m.in. wyciąg z rachunku karty umożliwiający przekazywanie dodatkowych komunikatów, poczta elektroniczna kierowana na zapisany w systemie adres e-mail, korespondencja listowna wysyłana na adres korespondencyjny, Infolinia lub serwis internetowy). Wykorzystanie kanału danego typu zależy od dyspozycji i zgody Posiadacza wskazanych w Umowie i może wymagać dodatkowej aktywacji ze strony Posiadacza na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
     14. Karta – karta kredytowa wydawana przez Bank jako karta główna lub dodatkowa na podstawie zawartej przez Posiadacza Umowy, stanowiąca własność Banku.
     15. Karta dodatkowa – karta wydana osobie wskazanej przez Posiadacza (Użytkownikowi karty).
     16. Karta główna – karta wydana Posiadaczowi.
     17. Kod weryfikacyjny – trzycyfrowy kod umieszczony na odwrocie karty, używany do weryfikacji autentyczności karty podczas dokonywania płatności na odległość (internetowych, telefonicznych i pocztowych).
     18. Kurs wynikowy – kurs walutowy mający zastosowanie przy przeliczeniu kwoty transakcji dokonanej w walucie innej niż złoty polski (PLN) na kwotę wyrażoną w złotych polskich (PLN). Informacja o kursie wynikowym zastosowanym do przeliczenia kwoty transakcji dokonanej w walucie na kwotę transakcji w złotych polskich (PLN) jest prezentowana w opisie tej transakcji w wyciągu z rachunku karty oraz dostępna w Placówkach Banku, w Infolinii i w serwisie internetowym.
     19. Kwota spłaty umożliwiająca skorzystanie z okresu bezodsetkowego – kwota stanowiąca sumę całkowitego zadłużenia na Planie Podstawowym oraz wszystkich wymaganych rat wynikających z otwartych Planów Spłat Ratalnych, której spłata we wskazanym na wyciągu terminie spłaty powoduje brak obciążenia rachunku karty z tytułu odsetek od transakcji bezgotówkowych dokonanych w danym okresie rozliczeniowym.
     20. Limit dostępny – limit kredytowy, pomniejszany o kwoty dokonanych autoryzacji oraz rozliczonych przez Bank transakcji, a powiększany o dokonywane spłaty w części zaliczonej na spłatę kapitału zgodnie z kolejnością księgowania spłat.
     21. Limit kredytowy (Limit) – określona przez Bank dopuszczalna kwota, na jaką Posiadacz może się zadłużyć (całkowita kwota kredytu). Limit jest ustalany indywidualnie dla każdego Posiadacza.
     22. Limity autoryzacyjne – określone przez Posiadacza maksymalne dzienne i miesięczne limity kwotowe autoryzowanych transakcji, dokonywanych przy użyciu karty.
     23. MasterCard – międzynarodowy system akceptacji i rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu kart ze znakiem MasterCard, MasterCard Electronic lub Maestro.
     24. Okres rozliczeniowy – powtarzalny okres miesięczny (za wyjątkiem pierwszego okresu, który może być krótszy niż miesiąc), kończący się w dniu, w którym sporządzany jest wyciąg z rachunku karty, przy czym pierwszy okres rozliczeniowy rozpoczyna się w dniu zawarcia Umowy, a każdy kolejny w dniu następującym po dniu wygenerowania wyciągu.
     25. Partner – sieć placówek DECATHLON.
     26. PIN – poufny numer służący do identyfikacji Posiadacza / Użytkownika karty podczas realizowania transakcji w urządzeniach wymagających podania PIN.
     27. Placówka Banku – jednostka organizacyjna Banku, upoważniona do przyjmowania wniosków i obsługi Posiadacza / Użytkownika karty w zakresie określonym w Regulaminie.
     28. Plan Podstawowy – domyślny plan kredytowy służący do obsługi zadłużenia w rachunku karty za wyjątkiem zadłużenia wynikającego z Planu Spłat Ratalnych.
     29. Plan Spłat Ratalnych – plan kredytowy udostępniony w ramach rachunku karty umożliwiający rozłożenie spłaty wykorzystanego limitu na raty.
     30. Posiadacz rachunku karty / Posiadacz – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła z Bankiem Umowę, dokonującą w swoim imieniu i na swoją rzecz operacji przy użyciu karty głównej.
     31. Przekroczenie limitu – przekroczenie dopuszczalnej kwoty, do której Posiadacz może się zadłużyć.
     32. Punkt Obsługi Klienta – jednostka organizacyjna, upoważniona do przyjmowania wniosków i obsługi Posiadacza w zakresie określonym w Regulaminie.
     33. Rachunek karty / Rachunek – rachunek płatniczy prowadzony przez Bank w złotych polskich (PLN), przeznaczony do rozliczania transakcji krajowych i zagranicznych związanych z przyznanym limitem kredytowym, a także rozliczania opłat, prowizji i opłat za ochronę ubezpieczeniową związanych z tymi transakcjami oraz należnych Bankowi odsetek z tytułu kwoty wykorzystanego kredytu.
     34. Regulamin – niniejszy Regulamin karty kredytowej Alsolia MasterCard.
     35. Rezydent – osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która posiada na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życia).
     36. Serwis internetowy – usługa umożliwiająca dostęp do rachunku za pośrednictwem Internetu.
     37. Sygnatura karty – imię i nazwisko Posiadacza / Użytkownika karty umieszczone na karcie. Sygnatura karty musi spełniać określone przez Bank wymagania. Bank zastrzega sobie prawo do odmowy umieszczenia na karcie sygnatury zawierającej polskie znaki diakrytyczne.
     38. Tabela Opłat i Prowizji (TOiP) – Tabela określająca opłaty i prowizje za czynności związane z przyznaniem i obsługą limitu kredytowego, wydaniem i użytkowaniem karty kredytowej oraz zawierająca informacje o kosztach ponoszonych przez Posiadacza w związku z niewykonaniem przez niego zobowiązań wynikających z Umowy.
     39. Tabela oprocentowania – tabela wskazująca aktualne wartości oprocentowania nominalnego od wykorzystanego limitu kredytowego (oprocentowanie na Planach Podstawowych oraz Planach Spłat Ratalnych), wysokość stopy referencyjnej oraz współczynnika stosowanego przy ustalaniu wysokości oprocentowania.
     40. Telekod – ustalony szereg cyfr umożliwiający identyfikację i dokonywanie operacji w Infolinii.
     41. Terminal POS (Point of sale) – elektroniczny terminal służący do przeprowadzenia transakcji przy użyciu karty.
     42. Token sprzętowy (Token) – urządzenie generujące losowy ciąg cyfr, służące do identyfikacji użytkowników serwisu internetowego.
     43. Transakcja – dokonana przy użyciu karty płatność bezgotówkowa za towary lub usługi, wypłata środków z rachunku karty w formie gotówki lub przelewu bankowego, a także płatność wykonana na odległość niewymagająca fizycznego przedstawienia karty.
     44. Transakcja autoryzowana – transakcja, na którą Posiadacz / Użytkownik karty wyraził zgodę, podczas której dochodzi do autoryzacji i automatycznego pomniejszenia limitu dostępnego.
     45. Transakcja bezgotówkowa – płatność za towary lub usługi dokonana przy pomocy karty lub transakcja na odległość niewymagająca fizycznego przedstawienia karty, zasilenie konta telefonu pre-paid w bankomacie, a także przelew z rachunku karty dokonywany w ramach opcji „Twoje rachunki”.
     46. Transakcja gotówkowa – wypłata gotówki z bankomatów, wypłata gotówki realizowana w placówkach banków organizacji MasterCard, wypłata gotówkowa w punktach handlowo-usługowych realizowana z wykorzystaniem terminala elektronicznego POS i/lub mechanicznego urządzenia do rejestracji transakcji (tzw. imprintera), a także przelew z rachunku karty (za wyjątkiem przelewów realizowanych w ramach opcji „Twoje rachunki”).
     47. Transakcja nieautoryzowana – transakcja, na którą Posiadacz / Użytkownik karty wyraził zgodę, podczas której nie dochodzi do autoryzacji, a limit dostępny pomniejszany jest po zaksięgowaniu transakcji na rachunku karty.
     48. Transakcja typu CAT (Cardholder-Activated Transaction) – transakcja przy użyciu karty dokonywana w terminalach samoobsługowych, dla których weryfikacja numerem PIN lub podpisem może nie być wymagana (np. opłata za parking, opłata za autostradę, bilet komunikacji miejskiej itp.).
     49. Trwały nośnik – materiał lub narzędzie umożliwiające Posiadaczowi przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci; za trwały nośnik informacji, poza wersją papierową, uważa się m.in. dyski optyczne (typu CD-ROMy), dokumenty podpisane elektronicznie z wykorzystaniem podpisu cyfrowego, w tym dokumenty przekazane pocztą elektroniczną i utrwalane na serwerze poczty elektronicznej i dokumenty przekazywane wewnętrzną pocztą serwisu internetowego, stronę internetową itp., pod warunkiem spełnienia wymogu trwałości nośnika informacji oraz niezmienności przechowywanych danych.
     50. Umowa – zawarta pomiędzy Posiadaczem i Bankiem Umowa o kartę kredytową.
     51. Umowy powiązane – umowa kredytu na zakup towarów i usług lub umowa pożyczki gotówkowej (umowa główna), która zawiera jednocześnie postanowienia Umowy o kartę kredytową (umowa dodatkowa); zawarcie umowy głównej jest równoznaczne z warunkowym zawarciem umowy dodatkowej. Na potrzeby niniejszego Regulaminu osoba, która podpisała z Bankiem umowę kredytu na zakup towarów i usług lub umowę pożyczki gotówkowej w ramach Umowy powiązanej zwana jest dalej odpowiednio Kredytobiorcą lub Pożyczkobiorcą.
     52. Użytkownik karty / Użytkownik karty dodatkowej – osoba fizyczna, upoważniona przez Posiadacza do dokonywania w imieniu i na rzecz Posiadacza operacji przy użyciu karty dodatkowej oraz uzyskiwania informacji o użytkowanej przez siebie karcie.
     53. Wyciąg – zestawienie generowane przez Bank po zakończeniu okresu rozliczeniowego, zawierające informacje o dokonanych na rachunku karty transakcjach gotówkowych i bezgotówkowych, wskazujące wysokość zadłużenia Posiadacza z tytułu dokonanych transakcji wraz z należnymi opłatami, prowizjami, opłatami za ochronę ubezpieczeniową i odsetkami oraz wykazujące całkowitą kwotę zadłużenia, wysokość wymaganej spłaty minimalnej i termin jej wymagalności oraz status usługi automatycznej spłaty zadłużenia (status polecenia zapłaty).
     54. Wymagana spłata minimalna – wykazana na wyciągu kwota minimalna, którą Posiadacz jest zobowiązany uregulować tak, aby została zaksięgowana przez Bank do dnia spłaty; suma wszystkich wymaganych rat wynikających z otwartych Planów Spłat Ratalnych oraz miesięcznej wymaganej spłaty minimalnej z Planu Podstawowego, naliczonej zgodnie z zasadami określonymi w Umowie.
     55. Zablokowanie karty – czasowe wstrzymanie możliwości dokonywania transakcji autoryzowanych przy użyciu karty.
     56. Zadłużenie – kwota limitu kredytowego wykorzystanego z tytułu dokonanych transakcji oraz zaksięgowanych odsetek, opłat, prowizji i opłat za ochronę ubezpieczeniową, stanowiąca całkowitą sumę zobowiązań Posiadacza wobec Banku.
     57. Zadłużenie kapitałowe – kwota wykorzystanego limitu kredytowego z tytułu dokonanych transakcji.
     58. Zastrzeżenie karty – nieodwołalne wstrzymanie możliwości posługiwania się kartą.
     59. Zgoda na wykonanie transakcji – zgoda wyrażona przez Posiadacza / Użytkownika karty na wykonanie transakcji na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie (autoryzacja transakcji w rozumieniu Ustawy o usługach płatniczych).
 2. Zasady przyznawania limitu kredytowego i wydania karty
   1. [wymogi]
    1. Limit kredytowy jest przyznawany osobom fizycznym spełniającym wymogi określone w niniejszym Regulaminie, które posiadają:
     1. status rezydentów,
     2. nadany numer PESEL,
     3. dokumenty wymagane przez Bank,
     4. pełną zdolność do czynności prawnych.
    2. Wnioskodawca ubiegający się o przyznanie limitu kredytowego i wydanie karty:
     1. składa wniosek osobiście w Punkcie Obsługi Klienta, za pośrednictwem Infolinii lub w inny udostępniony przez Bank sposób,
     2. dostarcza inne dokumenty wymagane przez Bank.
    3. Bank uzależnia przyznanie limitu kredytowego od wiarygodności i zdolności kredytowej Wnioskodawcy. Przyznanie limitu i wydanie karty następuje po pozytywnym rozpatrzeniu przez Bank złożonego przez Wnioskodawcę kompletnego wniosku wraz z wymaganymi dokumentami oraz podpisaniu Umowy przez Bank i Wnioskodawcę.
    4. Wnioskodawca jest odpowiedzialny za podanie we wniosku prawdziwych i kompletnych danych.
   2. [informacja]
    1. Informacja o etapie rozpatrywania wniosku o przyznanie limitu i wydanie karty jest dostępna – w zależności od miejsca złożenia wniosku - w Punkcie Obsługi Klienta lub w Infolinii.
    2. Bank może odmówić przyznania limitu kredytowego. W razie odmowy przyznania limitu na podstawie informacji zawartych w bazie danych lub zbiorze danych Banku, Bank niezwłocznie przekazuje Wnioskodawcy bezpłatną informację o wynikach tego sprawdzenia oraz wskazuje bazę danych, w której tego sprawdzenia dokonano, a w pozostałych przypadkach informuje Wnioskodawcę o przyczynie odmowy na jego wniosek złożony w trybie określonym w dziale VI § 3.
    3. Informacja o przyznaniu limitu lub odmowie przyznania limitu jest przekazywana Wnioskodawcy w Punkcie Obsługi Klienta lub telefonicznie poprzez Infolinię nie później niż po upływie 2 dni roboczych od daty złożenia wniosku wraz z dokumentami wymaganymi przez Bank.
   3. [wysokość limitu]
    1. Limit kredytowy jest przyznawany w oparciu o ocenę zdolności kredytowej dokonaną na podstawie danych zawartych we wniosku i złożonych dokumentach oraz innych dostępnych Bankowi informacji. Wysokość przyznanego Wnioskodawcy limitu kredytowego jest określona w Umowie.
    2. Limit kredytowy jest przyznawany na okres jednego roku (Umowa jest zawierana na okres jednego roku).
    3. Kwota limitu jest zawsze wielokrotnością stu złotych polskich.
 3. Korzystanie z limitu i karty
  1. Zasady ogólne
   1. [zasady ogólne]
    1. Posiadacz zobowiązuje się do korzystania z limitu kredytowego i korzystania z karty zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz Umową i Regulaminem.
    2. Posiadacz korzysta z limitu i karty, dokonując transakcji wymienionych w dziale I § 1 ust. 3 i na warunkach szczegółowo opisanych w dziale III rozdział 3.
   2. [zwiększenie limitu na podstawie oferty Banku]
    1. Bank może złożyć Posiadaczowi korzystającemu z limitu kredytowego ofertę podwyższenia limitu. Warunkiem złożenia oferty jest pozytywna ocena zdolności kredytowej Posiadacza.
    2. Oferta podwyższenia limitu, określająca wysokość proponowanego limitu, jest przekazywana Posiadaczowi, w zależności od wykorzystywanych w kontaktach z Posiadaczem kanałów komunikacji, w jeden z następujących sposobów: telefonicznie, korespondencją kierowaną do Posiadacza listownie, za pośrednictwem serwisu internetowego lub pocztą elektroniczną na zapisany w systemie informatycznym adres e-mail.
    3. Posiadacz może przyjąć ofertę podwyższenia limitu w dowolnej Placówce Banku, telefonicznie w Infolinii lub w inny udostępniony przez Bank sposób.
    4. Nowy limit kredytowy zaczyna obowiązywać najpóźniej od następnego dnia roboczego po akceptacji oferty podwyższenia limitu przez Posiadacza.
    5. Kwota nowego limitu kredytowego jest wskazana na wyciągu z rachunku karty udostępnianym Posiadaczowi po zakończeniu okresu rozliczeniowego, w którym nastąpiło zwiększenie limitu.
   3. [zmniejszenie limitu na wniosek Banku]
    1. Bank zastrzega sobie prawo do obniżenia limitu kredytowego w przypadku:
     1. przyznania limitu w kwocie wyższej niż wynika ze zdolności kredytowej Posiadacza (wskutek uzyskania od Posiadacza niepełnych lub nieprawidłowych danych wykorzystanych do przeprowadzenia oceny zdolności kredytowej),
     2. ryzyka pogorszenia zdolności kredytowej Posiadacza na skutek nieterminowej spłaty wymagalnych należności Banku,
     3. stwierdzenia zagrożenia terminowej spłaty na skutek pozyskania wiarygodnej informacji o pogorszeniu zdolności kredytowej Posiadacza.
    2. Obniżenie limitu stanowi wypowiedzenie Umowy w części i jest realizowane z zachowaniem dwumiesięcznego terminu wypowiedzenia. Stosowna informacja o obniżeniu limitu kredytowego wraz ze wskazaniem aktualnej kwoty limitu jest niezwłocznie przekazywana Posiadaczowi, w zależności od wykorzystywanych w kontaktach z Posiadaczem kanałów komunikacji, w jeden z następujących sposobów: telefonicznie, informacją zawartą w treści wyciągu lub osobną korespondencją kierowaną do Posiadacza listownie, za pośrednictwem serwisu internetowego lub pocztą elektroniczną na zapisany w systemie informatycznym adres e-mail.
    3. Posiadaczowi przysługuje prawo niezaakceptowania zmian, co jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy.
   4. [zmiana limitu na wniosek Posiadacza]
    1. Posiadacz może w dowolnym momencie obowiązywania Umowy wnioskować o zmianę limitu kredytowego. Wniosek o zwiększenie limitu może być złożony w Placówce Banku, telefonicznie w Infolinii lub w inny udostępniony przez Bank sposób.
    2. Podwyższenie limitu może wymagać przedstawienia dokumentów wymaganych przez Bank. Podwyższony limit jest wyznaczany w oparciu o ocenę zdolności kredytowej Posiadacza dokonaną na podstawie dotychczasowej współpracy Posiadacza z Bankiem, dostarczonych dokumentów oraz innych dostępnych Bankowi informacji. Terminy na podjęcie decyzji oraz zasady uzyskiwania informacji o wniosku określone w dziale II § 2 stosuje się odpowiednio.
    3. Zmniejszenie limitu kredytowego jest możliwe o ile bieżący stan zadłużenia nie spowoduje przekroczenia nowego limitu oraz nowy limit nie będzie niższy od limitu minimalnego określonego w TOiP.
    4. Nowy limit kredytowy zaczyna obowiązywać najpóźniej od następnego dnia roboczego po podjęciu decyzji o jego zmianie.
    5. Kwota nowego limitu kredytowego jest wskazana na wyciągu z rachunku karty udostępnianym Posiadaczowi po zakończeniu okresu rozliczeniowego, w którym nastąpiła zmiana limitu.
   5. [rachunek karty, oprocentowanie dla Planów Podstawowych, opłaty i prowizje]
    1. W celu rozliczania operacji związanych z wykorzystaniem limitu kredytowego Bank prowadzi dla Posiadacza rachunek karty. Rachunek karty jest prowadzony w złotych polskich (PLN). Transakcje obciążają rachunek karty oraz powodują zmniejszenie limitu dostępnego.
    2. Bank pobiera odsetki od wykorzystanego limitu kredytowego oraz opłaty i prowizje za obowiązkowe czynności i opcjonalne usługi związane z limitem kredytowym oraz obsługą kart. Odsetki oraz opłaty i prowizje obciążają rachunek karty, ale nie pomniejszają limitu dostępnego.
    3. Oprocentowanie nominalne od wykorzystanego limitu kredytowego obowiązujące dla Planów Podstawowych jest zmienne w okresie obowiązywania Umowy i jest wyznaczane jako iloczyn zmiennej stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (NBP) oraz współczynnika Banku stanowiącego podstawę do wyznaczenia oprocentowania, a następnie zaokrąglane do drugiego miejsca po przecinku (przy czym jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, cyfra ta jest pomijana, jeśli zaś większa lub równa 5, drugą cyfrę po przecinku zwiększa się o 1).
    4. Wysokość oprocentowania, stopy kredytu lombardowego NBP oraz współczynnika Banku stanowiącego podstawę do wyznaczenia oprocentowania dla transakcji bezgotówkowych oraz dla transakcji gotówkowych są na dzień zawarcia Umowy określone w treści tej Umowy, a ich bieżące wartości są wskazane w Tabeli oprocentowania dostępnej w POK, w Placówkach Banku oraz w Infolinii. Bieżąca wysokość oprocentowania jest ponadto wskazana w treści wyciągu generowanego na zakończenie każdego okresu rozliczeniowego.
    5. Wysokość opłat i prowizji określa TOiP. Na dzień zawarcia Umowy TOiP jest wskazana w jej treści, bieżąca TOiP jest dostępna w POK, w Placówkach Banku oraz w Infolinii.
    6. Obciążenie rachunku karty dokonywane jest przez Bank z datą księgowania transakcji. Odsetki od transakcji gotówkowych i bezgotówkowych naliczane są od kwoty transakcji w trybie dziennym, począwszy od daty zaksięgowania transakcji do dnia spłaty zadłużenia. Z zastrzeżeniem działu III rozdział 5 § 1 ust. 3 lit. b), transakcje są księgowane na Planie Podstawowym.
    7. Do obliczania odsetek przyjmuje się, że rok liczy 365 dni.
    8. Księgowanie transakcji, odsetek, opłat i prowizji na rachunku karty odbywa się na koniec dnia podczas operacji zamknięcia dnia w systemie informatycznym Banku.
    9. W przypadku dokonania nieprawidłowego zapisu księgowego na rachunku karty Bank:
     1. dokonuje korekty tego zapisu bez zgody Posiadacza,
     2. powiadamia Posiadacza o dokonanej korekcie pisemnie lub na najbliższym wyciągu z rachunku karty.
  2. Karta
   1. [dostarczenie karty]
    1. Karta jest wysyłana Posiadaczowi listem zwykłym na adres korespondencyjny w terminie do 14 dni roboczych od daty zawarcia Umowy. Osobnym listem zwykłym, w terminie 14 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, na adres korespondencyjny Posiadacza wysyłany jest numer PIN.
    2. W przypadku nieotrzymania karty lub PIN w terminie do 21 dni roboczych od daty zawarcia Umowy, Posiadacz powinien niezwłocznie skontaktować się z Infolinią.
    3. Jeżeli zajdzie co najmniej jedno z poniższych zdarzeń:
     1. koperta, w której numer PIN został dostarczony była uszkodzona w sposób umożliwiający odczytanie numeru PIN przez osoby trzecie,
     2. numer PIN jest nieczytelny,
     3. koperta, w której była dostarczona karta była uszkodzona, Posiadacz powinien niezwłocznie powiadomić o tym Bank.
    4. Po otrzymaniu karty Posiadacz ma obowiązek złożyć podpis, zgodny ze wzorem podpisu umieszczonym na Umowie, na przeznaczonym do tego celu pasku na rewersie karty. Podpis w całości powinien zmieścić się w obrębie paska.
    5. Karta dostarczona do Posiadacza wymaga aktywacji. Posiadacz aktywuje kartę:
     1. w Placówce Banku lub telefonicznie w Infolinii, każdorazowo podając dane wymagane do poprawnej identyfikacji (dokonywanie transakcji kartą jest możliwe najpóźniej od drugiego dnia roboczego po aktywacji)

      lub
     2. poprzez dokonanie pierwszej transakcji wymagającej użycia numeru PIN (płatność za towary lub usługi w elektronicznym terminalu POS, wypłata z bankomatów lub inna pozytywnie zakończona operacja wykonana w bankomacie przy użyciu numeru PIN).
    6. Posiadacz może odstąpić od Umowy w zakresie, w jakim obejmuje ona wydanie karty płatniczej w terminie 14 dni od dnia otrzymania pierwszej karty płatniczej, o ile nie dokonał żadnej transakcji przy użyciu karty. Bank może obciążyć Posiadacza kosztami związanymi z wydaniem karty w wysokości określonej w TOiP.
   2. [wniosek o kartę dodatkową]
    1. Wniosek o kartę dodatkową może złożyć wyłącznie Posiadacz w dowolnym momencie obowiązywania Umowy. Do rachunku może zostać wydana jedna karta dodatkowa.
    2. Karta dodatkowa może być wydana osobie pełnoletniej, nie będąca stroną Umowy, posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych, status rezydenta oraz dokumenty wymagane przez Bank.
    3. Posiadacz składając wniosek o wydanie karty dodatkowej jednocześnie udziela osobie wymienionej we wniosku upoważnienia do korzystania z rachunku karty przy użyciu karty dodatkowej. Upoważnienie to obejmuje dokonywanie transakcji przy użyciu karty dodatkowej oraz uzyskiwanie informacji o rachunku karty i historii wykonanych operacji w zakresie użytkowanej karty dodatkowej.
    4. Upoważnienie może być w każdym czasie odwołane przez Posiadacza. Upoważnienie automatycznie wygasa wskutek śmierci Posiadacza lub Użytkownika karty.
    5. Transakcje dokonane przy użyciu karty dodatkowej obciążają rachunek karty. Posiadacz ponosi odpowiedzialność za transakcje dokonane przy użyciu karty dodatkowej oraz za przekroczenie przez Użytkownika karty przyznanego limitu kredytowego.
    6. Użytkownik karty lub Posiadacz może zrezygnować z karty dodatkowej składając w dowolnej Placówce Banku lub telefonicznie w Infolinii dyspozycję rezygnacji z karty. Rezygnacja z karty dodatkowej oznacza wygaśnięcie upoważnienia udzielonego Użytkownikowi karty.
    7. Karta dodatkowa oraz numer PIN są doręczane w odrębnych przesyłkach listem zwykłym na adres korespondencyjny Użytkownika karty.
    8. W odniesieniu do kart dodatkowych postanowienia działu III rozdział 2 § 1 ust. 2-3 stosuje się odpowiednio.
    9. Po otrzymaniu karty jej Użytkownik ma obowiązek złożyć na niej podpis, zgodny ze wzorem podpisu umieszczonym na Umowie lub wniosku o kartę dodatkową, na przeznaczonym do tego celu pasku na rewersie karty. Podpis w całości powinien zmieścić się w obrębie paska.
    10. Karta dodatkowa wymaga aktywacji w trybie określonym w dziale III rozdział 2 § 1 ust. 5.
   3. [obowiązki Posiadacza / Użytkownika karty]
    1. Kartą posługuje się wyłącznie osoba, której dane są umieszczone na karcie. Posiadacz / Użytkownik karty zobowiązany jest do użytkowania karty tylko w okresie jej ważności i zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz postanowieniami Umowy i Regulaminu.
    2. Posiadacz / Użytkownik karty jest zobowiązany do:
     1. nieudostępniania karty osobom nieupoważnionym, nieujawniania danych umieszczonych na karcie w celach innych niż dokonanie transakcji lub zgłoszenie utraty, kradzieży, przywłaszczenia albo nieuprawnionego użycia karty lub nieuprawnionego dostępu do karty,
     2. przechowywania karty i numeru PIN z zachowaniem należytej staranności, utrzymywania numeru PIN w tajemnicy,
     3. nieprzechowywania karty razem z numerem PIN, w tym w szczególności nieumieszczania numeru PIN na karcie,
     4. zachowania niezbędnych środków ostrożności i należytej staranności zapobiegających utracie, kradzieży, przywłaszczeniu, nieuprawnionemu użyciu karty lub nieuprawnionemu dostępowi do karty oraz zniszczeniu karty (np. wskutek jej zarysowania, zgięcia, złamania), a także wystawieniu na działania wysokich temperatur i silnego pola elektromagnetycznego (emitowanego przez m.in. telewizory, komputery i telefony komórkowe),
     5. zachowania niezbędnych środków ostrożności przy płatnościach przy użyciu karty dokonywanych na odległość (internetowych, telefonicznych i pocztowych),
     6. użytkowania karty zgodnie z jej przeznaczeniem,
     7. niezwłocznego zgłoszenia do Banku utraty, kradzieży, przywłaszczenia, nieuprawnionego użycia karty oraz nieuprawnionego dostępu do karty lub jej zniszczenia,
     8. zwrotu karty do Banku lub zniszczenia karty (w sposób uniemożliwiający dalsze posługiwanie się kartą) po upływie terminu jej ważności lub po zastrzeżeniu karty w trakcie jej ważności.
    3. W przypadku zatrzymania karty w bankomacie, Posiadacz / Użytkownik karty jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia faktu zatrzymania karty w banku lub innej instytucji, do której należy bankomat, a jeśli jest to niemożliwe – w Banku. Posiadacz / Użytkownik karty jest ponadto zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia w Banku niewydania żądanej kwoty z bankomatu bądź niezgodności kwoty wydanej z bankomatu z dyspozycją wypłaty.
   4. [PIN]
    1. Po trzykrotnym kolejnym wprowadzeniu błędnego numeru PIN w bankomatach lub terminalach POS karta jest blokowana, niezależnie od czasu jaki upłynął od ostatniego wprowadzenia błędnego numeru PIN. Trzykrotne błędne wprowadzenie numeru PIN przy próbie dokonania transakcji może spowodować zatrzymanie karty.
    2. Zablokowanie karty oznacza odmowę autoryzacji transakcji przez Bank do momentu odblokowania karty w sposób opisany w ust. 3.
    3. Odblokowanie karty może nastąpić:
     1. poprzez wygenerowanie nowego numeru PIN na wniosek Posiadacza / Użytkownika karty w przypadku, gdy Posiadacz / Użytkownik karty nie pamięta dotychczasowego numeru PIN,
     2. telefonicznie w Infolinii bez konieczności generowania nowego numeru PIN w przypadku, gdy Posiadacz / Użytkownik karty pamięta dotychczasowy numer PIN oraz wyraził zgodę na korzystanie z dotychczasowego numeru PIN.
    4. Odblokowanie karty, o którym mowa w ust. 3 lit. b), następuje najpóźniej po 15 minutach od złożenia dyspozycji. Za odblokowanie karty Bank pobiera opłatę w wysokości wskazanej w TOiP.
    5. Posiadacz / Użytkownik karty wznowionej (z powodu upływu okresu ważności) posługuje się dotychczas używanym numerem PIN.
    6. Posiadacz / Użytkownik karty może dokonać zmiany numeru PIN w sieci bankomatów oznaczonych symbolem BZWBK24 oraz innych bankomatach udostępniających taką usługę. Zmiana numeru PIN wymaga użycia karty oraz dotychczasowego numeru PIN. Za dokonanie zmiany numeru PIN Bank pobiera opłatę w wysokości wskazanej w TOiP.
    7. Zamówienie wygenerowania nowego numeru PIN Posiadacz / Użytkownik karty może zgłosić w dowolnej Placówce Banku lub telefonicznie w Infolinii. Przesyłka z nowym numerem PIN zostanie wysłana na adres korespondencyjny Posiadacza / Użytkownika karty. Za wygenerowanie nowego numeru PIN Bank pobiera opłatę w wysokości wskazanej w TOiP.
   5. [wznowienie karty]
    1. Okres ważności karty wynosi 3 lata i kończy się w ostatnim dniu miesiąca uwidocznionym na jej awersie. Karta jest wznawiana w ostatnim miesiącu jej ważności, o ile Posiadacz / Użytkownik karty nie zrezygnował ze wznowienia lub Umowa nie została wypowiedziana przez Posiadacza, lub nie zaszło zdarzenie wskazane w dziale VI § 2 ust. 2. Bank przekazuje Posiadaczowi / Użytkownikowi karty informację o niewznowieniu karty w treści wyciągu generowanym w miesiącu poprzedzającym wznowienie karty i/lub w innym wykorzystywanym w kontaktach z Posiadaczem kanale komunikacji. Bank nie wznowi karty w przypadku nieodnowienia limitu oraz w przypadku, gdy Posiadacz nie dokonał aktywacji dotychczasowej karty.
    2. Karta wznowiona jest wysyłana listem zwykłym na adres korespondencyjny Posiadacza / Użytkownika karty. Za wyjątkiem sytuacji określonych w ust. 1, w których Bank wstrzymuje wznowienia karty - w przypadku nieotrzymania karty wznowionej do końca miesiąca, w którym następuje jej wznowienie, Posiadacz / Użytkownik karty powinien skontaktować się z Infolinią.
    3. Niezwłocznie po otrzymaniu karty wznowionej, Posiadacz / Użytkownik karty zobowiązany jest do podpisania karty i jej aktywacji. Podpis na karcie musi być zgodny ze wzorem podpisu złożonym w Umowie lub wniosku o kartę dodatkową.
    4. Po otrzymaniu karty wznowionej Posiadacz / Użytkownik karty jest zobowiązany do zniszczenia karty, której data ważności wygasła, w sposób uniemożliwiający dalsze posługiwanie się kartą, lub zwrócić kartę do Banku.
    5. Karta wznowiona wymaga aktywacji w trybie określonym w dziale III rozdział 2 § 1 ust. 5.
    6. Posiadacz / Użytkownik karty może zrezygnować z jej wznowienia w Placówce Banku lub telefonicznie w Infolinii, zgłaszając ten fakt najpóźniej ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upływa termin ważności karty. Niezachowanie tego terminu powoduje automatyczne wznowienie karty oraz obciążenie rachunku karty opłatą w wysokości określonej w TOiP.
   6. [wygaśnięcie prawa do użytkowania karty]
    1. Prawo do użytkowania karty wygasa w momencie:
     1. upływu okresu ważności karty,
     2. zgłoszenia utraty lub uszkodzenia karty,
     3. wymiany karty na nową (w odniesieniu do karty uprzednio wykorzystywanej),
     4. zastrzeżenia karty,
     5. zwrotu karty do Banku / rezygnacji z karty,
     6. ograniczenia lub utraty zdolności do czynności prawnych przez Posiadacza,
     7. utraty zdolności do czynności prawnych przez Użytkownika karty,
     8. odwołania upoważnienia udzielonego Użytkownikowi karty przez Posiadacza,
     9. śmierci Użytkownika karty dodatkowej w odniesieniu do karty przez niego używanej,
     10. śmierci Posiadacza w odniesieniu do wszystkich kart wydanych do danego rachunku,
     11. rozwiązania Umowy lub skutecznego odstąpienia od Umowy o kartę.
    2. Posiadacz / Użytkownik karty ma prawo do rezygnacji z karty w okresie jej ważności bez podania przyczyny. Rezygnacja z karty wymaga złożenia stosownej dyspozycji w Placówce Banku lub w telefonicznie w Infolinii. Karta, z której Posiadacz / Użytkownik karty zrezygnował, nie podlega wznowieniu.
   7. [utrata karty, zastrzeżenie]
    1. W przypadku utraty, kradzieży, przywłaszczenia, nieuprawnionego użycia karty lub powzięcia podejrzenia, że osoba nieuprawniona zna numer PIN lub inne dane karty, które mogą zostać wykorzystane do wykonania transakcji (w szczególności numer karty, datę ważności oraz kod weryfikacyjny), Posiadacz / Użytkownik karty powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Bank – telefonicznie w Infolinii lub osobiście w dowolnej Placówce Banku, podając swoje dane osobowe.
     Numery telefonów do zgłoszenia zastrzeżenia karty są dostępne na stronach internetowych Banku oraz w dowolnej Placówce Banku.
    2. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne z zastrzeżeniem karty i pociąga za sobą utratę możliwości dalszego posługiwania się kartą. Potwierdzeniem przyjęcia przez Bank zgłoszenia zastrzeżenia jest:
     1. pisemne potwierdzenie zastrzeżenia – w przypadku zgłoszenia zastrzeżenia w Placówce Banku,
     2. nagranie rozmowy telefonicznej, podczas której Bank podaje Posiadaczowi / Użytkownikowi karty datę, godzinę i minutę zastrzeżenia karty – w przypadku zgłoszenia zastrzeżenia telefonicznie w Infolinii. Na wniosek Posiadacza / Użytkownika karty Bank może wystawić pisemne potwierdzenie zastrzeżenia karty. Infolinia Banku umożliwia zgłoszenie zastrzeżenia karty przez całą dobę.
    3. W miejsce karty zastrzeżonej Bank wydaje nową kartę, za wyjątkiem kart:
     1. zastrzeżonych przez Posiadacza / Użytkownika karty, który oświadczył Bankowi, że nie chce otrzymać nowej karty,
     2. zastrzeżonych przez Bank.
    4. Karta wydana w miejsce karty zastrzeżonej posiada nowy numer, nową datę ważności oraz automatycznie wygenerowany nowy numer PIN.
    5. Karta zastrzeżona, która została następnie odnaleziona, nie może zostać ponownie użyta. Nie ma możliwości odwołania zastrzeżenia karty.
    6. Bank ma prawo zastrzec kartę na skutek:
     1. powzięcia wiarygodnej informacji o śmierci Posiadacza / Użytkownika karty,
     2. rezygnacji z karty przez Posiadacza / Użytkownika karty, zwrotu karty w okresie jej ważności,
     3. rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze stron.
    7. Bank, w celu ochrony interesów Posiadacza, może dokonać zastrzeżenia lub zablokowania karty w trybie natychmiastowym bez uprzedniego kontaktu z Posiadaczem / Użytkownikiem karty w przypadku powzięcia przez Bank uzasadnionego podejrzenia używania karty przez osobę nieuprawnioną, umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej transakcji płatniczej, na którą Posiadacz / Użytkownik karty nie wyraził zgody, lub uzyskania przez Bank informacji o niebezpieczeństwie ujawnienia danych objętych tajemnicą bankową osobie trzeciej albo w przypadku, gdy wynika to z przepisów prawa. Po zastrzeżeniu / zablokowaniu karty Bank niezwłocznie skontaktuje się z Posiadaczem / Użytkownikiem karty za pośrednictwem jednego z kanałów komunikacji wykorzystywanych w kontaktach z Posiadaczem, za wyjątkiem przypadków, gdy przekazanie takiej informacji byłoby nieuzasadnione ze względów bezpieczeństwa lub zabronione na mocy odrębnych przepisów.
    8. Bank może czasowo zablokować kartę w przypadku zajścia przesłanek określonych w dziale VI § 2 ust. 3. Informacja o blokadzie jest przekazywana na najbliższym wyciągu i/lub za pośrednictwem innego wykorzystywanego w kontaktach z Posiadaczem kanału komunikacji.
    9. W przypadkach uzasadnionych ochroną interesów Posiadacza zgłoszenia zastrzeżenia karty może dokonać osoba trzecia, inna niż Posiadacz / Użytkownik karty, po podaniu wymaganych danych niezbędnych do dokonania zastrzeżenia.
   8. [uszkodzenie karty, duplikat karty]
    1. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia karty uniemożliwiającego jej użytkowanie, Posiadacz / Użytkownik karty może złożyć wniosek o wydanie duplikatu karty (karta z nowym numerem, nowym terminem ważności oraz nowym numerem PIN). Za wydanie duplikatu karty Bank pobiera opłatę w wysokości określonej w TOiP.
    2. Po otrzymaniu duplikatu karty Posiadacz / Użytkownik karty powinien niezwłocznie dokonać jego aktywacji. Po aktywacji duplikatu dotychczasowa karta nie może być używana, a Posiadacz / Użytkownik karty powinien ją zniszczyć w sposób uniemożliwiający dalsze posługiwanie się kartą lub zwrócić kartę do Banku. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, ewentualne transakcje dokonane przy pomocy karty lub z wykorzystaniem danych karty, w miejsce której wydano duplikat, obciążają Posiadacza.
    3. Doręczenie i aktywacja duplikatu karty odbywa się zgodnie z zapisami działu III rozdział 2 § 1. Aktywacja duplikatu karty powoduje zastrzeżenie karty dotychczas użytkowanej.
   9. [zablokowanie / odblokowanie karty na wniosek Posiadacza / Użytkownika karty]
    1. Posiadacz / Użytkownik karty może w dowolnym momencie zablokować użytkowaną przez siebie kartę w Placówce Banku lub telefonicznie w Infolinii. Blokada polega na wstrzymaniu możliwości dokonywania transakcji autoryzowanych i ma charakter czasowy - może zostać w dowolnym terminie odwołana w Placówce Banku lub w Infolinii przez Posiadacza / Użytkownika karty, który ją nałożył. Posiadacz / Użytkownik karty nie może posługiwać się kartą do czasu jej odblokowania.
    2. Zablokowanie lub odblokowanie karty jest skuteczne najpóźniej od następnego dnia roboczego po złożeniu dyspozycji przez Posiadacza / Użytkownika karty.
    3. Posiadacz ma prawo do zablokowania i/lub odblokowania zarówno karty głównej, jak i karty dodatkowej.
    4. Za czasowe zablokowanie karty Bank pobiera opłatę w wysokości wskazanej w TOiP.
   10. [odpowiedzialność]
    1. Posiadacza obciążają transakcje przy użyciu karty głównej i dodatkowej:
     1. dokonane przez Posiadacza / Użytkownika karty,
     2. dokonane na odległość - wymagające podania numeru karty, daty jej ważności i kodu weryfikacyjnego (o ile jest wymagany), mimo że karta została wykorzystana bez jej fizycznego przedstawienia,
     3. dokonane przez osoby, którym Posiadacz / Użytkownik karty udostępnił kartę, dane umieszczone na karcie lub ujawnił numer PIN.
    2. Posiadacz / Użytkownik karty odpowiada za skutki wynikłe z:
     1. Udostępnienia przez Posiadacza / Użytkownika osobie nieuprawnionej karty, numeru PIN lub innych danych umożliwiających dokonanie transakcji przy użyciu karty,
     2. uszkodzenia karty przez Posiadacza / Użytkownika,
     3. niepodjęcia przez Posiadacza / Użytkownika karty gotówki wypłaconej przez bankomat,
     4. pozostawienia karty w bankomacie umożliwiającego wykorzystanie karty przez osoby nieuprawnione,
     5. niemożliwości korzystania z karty przez Użytkownika na skutek zastrzeżenia karty dodatkowej przez Posiadacza,
     6. niezgłoszenia przez Posiadacza / Użytkownika karty zmian swoich danych osobowych,
     7. niepodpisania karty przez jej Posiadacza / Użytkownika lub złożenie na karcie podpisu niezgodnego ze wzorem złożonym w Umowie lub wniosku o kartę dodatkową,
     8. naruszenia przez Posiadacza / Użytkownika karty obowiązków, o których mowa w § 3 ust. 2.
    3. Bank przyjmuje odpowiedzialność w pełnej wysokości za transakcje, na które Posiadacz / Użytkownik karty nie wyraził zgody, dokonane kartą przez osoby nieupoważnione od momentu zgłoszenia przez Posiadacza / Użytkownika karty zastrzeżenia zgodnie z § 7 ust. 1 niniejszego rozdziału.
    4. Do momentu zgłoszenia zastrzeżenia karty zgodnie z § 7 ust. 1 niniejszego rozdziału, Posiadacz odpowiada za transakcje, wykonane bez jego zgody, z użyciem karty utraconej, skradzionej, przywłaszczonej, przez osobę nieuprawnioną lub w wyniku nieuprawnionego dostępu do karty, do wysokości równowartości w złotych polskich (PLN) kwoty 150 euro (EUR), ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez NBP obowiązującego w dniu wykonania transakcji. Ograniczenie to nie dotyczy transakcji:
     1. dokonanych przez Posiadacza / Użytkownika karty,
     2. dokonanych przez osoby, którym Posiadacz / Użytkownik karty udostępnił kartę, dane umieszczone na karcie lub numer PIN,
     3. jeżeli do ich realizacji Posiadacz / Użytkownik karty doprowadził umyślnie albo w wyniku umyślnego lub będącego skutkiem rażącego niedbalstwa naruszenia obowiązków określonych w § 3 oraz § 7 ust. 1 niniejszego rozdziału.
    5. Po dokonaniu zastrzeżenia karty Posiadacz nie odpowiada za transakcje, na które Posiadacz / Użytkownik karty nie wyraził zgody, zrealizowane po zastrzeżeniu karty, za wyjątkiem umyślnego doprowadzenia przez Posiadacza / Użytkownika karty do realizacji tych transakcji przy użyciu karty.
    6. W przypadku niezapewnienia stałej dostępności odpowiednich środków, pozwalających Posiadaczowi / Użytkownikowi karty na dokonanie zastrzeżenia karty, Bank ponosi odpowiedzialność za transakcje zrealizowane bez zgody Posiadacza / Użytkownika karty.
    7. Bank nie ponosi odpowiedzialności wobec Posiadacza / Użytkownika karty z tytułu gwarancji i rękojmi oraz wszelkich innych roszczeń, jakie mogą powstać w związku z nabyciem towarów lub usług dokonanych przy użyciu karty. Zgłoszenie roszczeń z tego tytułu nie zwalnia Posiadacza z obowiązku terminowej spłaty zadłużenia.
  3. Transakcje
   1. [dokonywanie transakcji]
    1. Posiadacz korzysta z przyznanego limitu kredytowego dokonując transakcji bezgotówkowych i gotówkowych wymienionych w dziale I § 1 ust. 3, na warunkach szczegółowo opisanych w niniejszym rozdziale w § 2 dla transakcji bez użycia karty oraz w § 3 dla transakcji z użyciem karty.
    2. Każda transakcja dokonana w ciężar rachunku karty wymaga zgody Posiadacza / Użytkownika karty na jej wykonanie. Zgoda na dokonanie transakcji jest wyrażana w sposób charakterystyczny dla danego typu transakcji:
     1. w przypadku transakcji dokonywanych przy użyciu karty lub z wykorzystaniem danych karty poprzez:
      1. wprowadzenie numeru PIN na terminalu POS karty przy dokonywaniu płatności w punktach handlowo-usługowych lub wypłaty gotówki w bankomatach,
      2. złożenie podpisu na wydruku z terminala POS przy dokonywaniu płatności w niektórych punktach handlowo-usługowych lub złożenie podpisu na dowodzie dokonania transakcji w placówkach banków oznaczonych znakiem MasterCard; podpis powinien być zgodny z wzorem podpisu złożonym na karcie,
      3. podanie numeru karty oraz daty jej ważności i kodu weryfikacyjnego (o ile jest wymagany) w przypadku płatności dokonywanych na odległość,
      4. skorzystanie z terminala samoobsługowego w przypadku transakcji typu CAT, dla których weryfikacja numerem PIN lub podpisem może nie być wymagana,
     2. w przypadku transakcji dokonywanych bez użycia karty poprzez:
      1. złożenie podpisu na dyspozycji wypłaty gotówki lub przelewu z rachunku karty w Placówce Banku,
      2. złożenie dyspozycji przelewu z rachunku karty w Infolinii, w tym automatycznym serwisie tonowym (IVR), lub w serwisie internetowym zgodnie z zasadami dostępu i realizacji dyspozycji w Infolinii i serwisie internetowym opisanych w niniejszym Regulaminie,
      3. w przypadku transakcji dokonywanych przy użyciu kuponu pierwszego zakupu – poprzez okazanie kuponu i złożenie podpisu na wydruku z terminala POS przy dokonywaniu płatności z wykorzystaniem kuponu w sklepach Partnera.
    3. Transakcje na rachunku karty są dokonywane w pełnej kwocie zgodnie z dyspozycją Posiadacza / Użytkownika karty, bez pomniejszenia kwoty transakcji o należne Bankowi opłaty i prowizje.
    4. Posiadacz oraz Użytkownicy kart dodatkowych są zobowiązani do nieprzekraczania kwoty przyznanego limitu kredytowego, a w przypadku przekroczenia przyznanego limitu – Posiadacz jest zobowiązany do natychmiastowej spłaty kwoty, o którą limit został przekroczony. Za przekroczenie przyznanego limitu kredytowego pobierana jest opłata w wysokości określonej w TOiP.
    5. Dostępny limit kredytowy jest weryfikowany przez Bank w momencie autoryzacji transakcji; w przypadku pozytywnej autoryzacji (akceptacji Banku na dokonanie transakcji) – kwota dostępnego limitu jest pomniejszana o kwotę transakcji, negatywna autoryzacja prowadzi do odmowy realizacji transakcji. W przypadku transakcji nieautoryzowanej – limit dostępny zostanie pomniejszony w chwili rozliczenia transakcji.
    6. Kwota transakcji, na którą została udzielona autoryzacja, do czasu rozliczenia transakcji pomniejsza limit dostępny. Jeśli transakcja dokonana przy użyciu karty nie zostanie rozliczona w terminie 14 dni, Bank zdejmuje blokadę środków i powiększa limit dostępny o kwotę nierozliczonej transakcji. Bank dokonuje obciążenia rachunku karty kwotą nierozliczonej transakcji oraz związanymi z nią odpowiednimi prowizjami i opłatami w momencie otrzymania informacji o konieczności dokonania rozliczenia transakcji.
    7. Bank może odmówić realizacji transakcji, na wykonanie której Posiadacz / Użytkownik karty wyraził zgodę, jeżeli nie zostały spełnione przez Posiadacza / Użytkownika karty postanowienia Umowy i niniejszego Regulaminu lub możliwość albo obowiązek odmowy wynika z odrębnych przepisów prawa. W przypadku odmowy realizacji transakcji, na wykonanie której Posiadacz / Użytkownik karty wyraził zgodę, informacja o odmowie jest przekazywana Posiadaczowi lub Użytkownikowi karty dokonującemu transakcji:
     1. w punkcie handlowo-usługowym akceptującym zapłatę za towary lub usługi przy użyciu karty lub z wykorzystaniem danych karty w przypadku transakcji dokonywanych na odległość, poprzez uzyskanie z terminala POS potwierdzenia odmowy autoryzacji transakcji lub przekazanie komunikatu o odmowie w sposób obowiązujący w punkcie akceptującym zapłatę przy użyciu karty,
     2. w momencie dokonywania autoryzacji wypłaty gotówki lub przelewu z rachunku karty, o których mowa w § 2 ust. 1, poprzez przekazanie komunikatu informującego o odmowie autoryzacji transakcji w sposób typowy dla kanału, w którym dyspozycja została złożona (informacja przekazywana przez pracownika w Placówce Banku lub Infolinii albo komunikat dostępny w serwisie internetowym),
     3. w sklepie Partnera przy dokonywaniu zapłaty za towary lub usługi przy użyciu kuponu pierwszego zakupu poprzez uzyskanie z terminala POS potwierdzenia odmowy autoryzacji transakcji lub przekazanie komunikatu o odmowie w sposób obowiązujący w sklepie Partnera.
    8. Placówka handlowo-usługowa (akceptant) może odmówić przyjęcia zapłaty przy użyciu karty z powodu:
     1. nieważności karty lub posłużenia się kartą zastrzeżoną,
     2. niezgodności podpisu na karcie z podpisem na dokumencie obciążeniowym,
     3. odmowy okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość przez Posiadacza lub Użytkownika karty w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do tożsamości Posiadacza / Użytkownika karty albo stwierdzenia posługiwania się kartą przez osobę nieuprawnioną,
     4. braku możliwości dokonania akceptacji transakcji,
     5. zablokowania karty,
     6. stwierdzenia posługiwania się instrumentem płatniczym przez osobę nieuprawnioną.
   2. [wypłata środków z rachunku bez użycia karty]
    1. Bank udostępnia następujące operacje umożliwiające skorzystanie z przyznanego limitu kredytowego bez użycia karty:
     1. przelew z rachunku karty realizowany w Placówce Banku, telefonicznie za pośrednictwem Infolinii oraz serwisu internetowego,
     2. przelew z rachunku karty w ramach opcji „Twoje rachunki” realizowany w Placówce Banku, telefonicznie za pośrednictwem Infolinii oraz serwisu internetowego,
     3. dokonanie transakcji przy użyciu kuponu pierwszego zakupu – zgodnie z zasadami opisanymi w dziale III rozdział 4.

     Transakcje określone powyżej są wykonywane w złotych polskich (PLN).

    2. Dokonywanie przelewów z rachunku karty wymaga zdefiniowania odbiorców przelewu w Placówce Banku (przelewy wymienione w ust. 1 lit. a) i b) ) oraz za pośrednictwem Infolinii poprzez kontakt z pracownikiem Banku (przelewy, o których mowa w ust. 1 lit. a) ). W celu prawidłowego wykonania przelewu z rachunku karty Posiadacz powinien wskazać numer rachunku odbiorcy, jego nazwę oraz dane adresowe.
    3. Dyspozycja przelewu z rachunku karty zostanie zrealizowana:
     1. w danym dniu roboczym w przypadku złożenia dyspozycji do godziny 14:00,
     2. z datą przyszłą – w następnym dniu roboczym w przypadku złożenia dyspozycji po godzinie 14:00 lub we wskazanym przez Posiadacza dniu roboczym w przyszłości (nie przekraczającym roku od daty złożenia dyspozycji).
    4. Podczas składania dyspozycji przelewu Posiadacz jest zobowiązany do dokładnego zweryfikowania poprawności danych zdefiniowanego odbiorcy przelewu oraz wskazania kwoty i daty przelewu.
    5. Za moment otrzymania przez Bank dyspozycji wypłaty gotówki oraz przelewu (z datą bieżącą i przyszłą) uznaje się moment złożenia dyspozycji i wyrażenia w sposób określony w § 1 ust. 2 pkt 2 zgody Posiadacza na dokonanie transakcji.
    6. Realizacja przelewu następuje na wskazany przez Posiadacza numer rachunku odbiorcy przelewu w dacie wskazanej w dyspozycji przelewu. Obciążenie rachunku karty (zaksięgowanie transakcji) kwotą zrealizowanego przelewu następuje w dniu jego realizacji. Do momentu obciążenia rachunku kwota przelewu pomniejsza limit dostępny.
    7. Odwołanie dyspozycji przelewu z datą przyszłą powinno być zgłoszone do Banku najpóźniej do końca dnia przed datą realizacji przelewu.
    8. Bank nie przyjmuje dyspozycji przelewu z rachunku karty w przypadku, gdy w dniu złożenia dyspozycji limit dostępny jest niższy od deklarowanej przez Posiadacza kwoty przelewu.
    9. Transakcja, o której mowa w ust. 1 lit. a), jest traktowana przez Bank jako transakcja gotówkowa, transakcje wymienione w ust. 1 lit. b) i c) są traktowane jako transakcje bezgotówkowe. Za realizację transakcji Bank pobiera prowizję w wysokości wskazanej w TOiP.
    10. Opcja „Twoje rachunki” umożliwia definiowanie i dokonywanie przelewów tytułem spłaty rachunków wystawionych przez odbiorców masowych opłat (dotyczy rachunków za energię elektryczną, gaz i innych płaconych na rzecz odbiorców masowych opłat).
    11. Zdefiniowanie odbiorcy przelewu w ramach opcji „Twoje rachunki” wymaga przedstawienia dokumentu (rachunek lub faktura) wystawionego na rzecz Posiadacza (lub współmałżonka Posiadacza) przez odbiorcę masowej płatności, wskazującego na rodzaj działalności prowadzonej przez odbiorcę masowej płatności oraz wskazującej na typ i wysokość masowej płatności. Szczegółowa informacja o usługach udostępnionych w ramach opcji „Twoje rachunki”, w tym typach płatności obsługiwanych w ramach opcji, jest dostępna w Punktach Obsługi Klienta, Placówkach Banku lub na Infolinii.
    12. Transakcje, o których mowa w ust. 1 lit. a) i b), nie mogą być wykorzystywane do regulowania zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego, a także do regulowania zobowiązań pieniężnych wynikających z umów kredytowych zawartych przez Posiadacza z Bankiem. W przypadku stwierdzenia błędu polegającego na zdefiniowaniu wśród odbiorców przelewów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego lub rachunku prowadzonego w Banku na spłatę zadłużenia wynikających z umów kredytowych zawartych przez Posiadacza z Bankiem, Bank usuwa tak zdefiniowanych odbiorców, o czym informuje Posiadacza jednym z kanałów komunikacji wykorzystywanych w kontaktach z Posiadaczem.
    13. Bank zastrzega sobie prawo do weryfikowania poprawności zdefiniowanych odbiorców masowych płatności i wykorzystania opcji „Twoje rachunki” zgodnie z jej przeznaczeniem. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości polegających na wykorzystywaniu opcji „Twoje rachunki” w celach innych niż regulowanie płatności na rzecz odbiorców masowych płatności, Bank podejmuje czynności wyjaśniające, w tym może wezwać Posiadacza do przedstawienia aktualnego dokumentu stanowiącego podstawę płatności (rachunku lub faktury) wystawionego przez odbiorcę masowych płatności w celu weryfikacji danych odbiorcy oraz przedmiotu płatności. Na czas dokonywania czynności wyjaśniających Bank ma prawo do zablokowania możliwości dokonywania przelewów na rzecz weryfikowanego odbiorcy. Jeśli w wyniku czynności wyjaśniających:

     1. Posiadacz nie dostarczy dokumentu stanowiącego podstawę płatności (rachunek lub faktura) umożliwiających weryfikację danych odbiorcy lub przedmiotu płatności

      lub
     2. zostanie stwierdzony błąd polegający na niepoprawnym wykorzystaniu opcji „Twoje rachunki” do wykonywania przelewów innych niż w celu regulowania rachunków wystawianych przez odbiorców masowych płatności.

     Bank ma prawo do usunięcia odbiorcy z listy odbiorców masowych płatności w ramach opcji „Twoje rachunki”, o czym informuje Posiadacza jednym z kanałów komunikacji wykorzystywanych w kontaktach z Posiadaczem.

   3. [transakcje z wykorzystaniem karty]
    1. Przy użyciu karty mogą być dokonywane w kraju i za granicą:
     1. transakcje bezgotówkowe, w tym transakcje typu CAT, za towary i usługi w punktach handlowo-usługowych akceptujących karty MasterCard,
     2. wypłaty z bankomatów akceptujących karty MasterCard,
     3. wypłaty realizowane w placówkach banków członkowskich organizacji MasterCard,
     4. płatności dokonywane na odległość (internetowe, telefoniczne i pocztowe) z wykorzystaniem danych umieszczonych na karcie.
    2. Posiadacz / Użytkownik karty przy dokonywaniu transakcji okazuje kartę i wprowadza do klawiatury terminala PIN karty lub składa na wydruku z terminala POS podpis zgodny ze wzorem podpisu na rewersie karty (nie dotyczy wybranych transakcji typu CAT). Posiadacz / Użytkownik karty może zostać poproszony o okazanie dokumentu potwierdzającego jego tożsamość. W przypadku transakcji dokonywanych na odległość Posiadacz / Użytkownik karty podaje numer karty oraz datę jej ważności i kod weryfikacyjny (o ile jest wymagany).
    3. Po wyrażeniu przez Posiadacza / Użytkownika karty zgody na wykonanie transakcji przy użyciu karty zgodnie z zapisami § 1 ust. 2 pkt 1) niniejszego rozdziału, transakcja przy użyciu karty staje się nieodwołalna.
    4. Dla każdej z kart wydanych do rachunku (głównej i dodatkowych) Bank umożliwia ustalenie indywidualnych dziennych i/lub miesięcznych limitów autoryzacyjnych, określających maksymalną sumę wartości transakcji autoryzowanych dokonywanych wybraną kartą (w tym transakcji dokonywanych na odległość) w cyklu dziennym lub miesięcznym. W przypadku zdefiniowania limitów autoryzacyjnych, Bank umożliwia dokonywanie transakcji autoryzowanych do wysokości ustalonych limitów i z uwzględnieniem wysokości limitu dostępnego. Odnowienie dziennych limitów autoryzacyjnych następuje na koniec dnia podczas operacji zamknięcia dnia w systemie informatycznym, odnowienie miesięcznych limitów autoryzacyjnych następuje na koniec okresu rozliczeniowego. Limity autoryzacyjne - zarówno dla karty głównej jak i dodatkowych, są ustalane przez Posiadacza. Jeśli limity autoryzacyjne nie zostaną zdefiniowane, transakcje przy użyciu karty mogą być dokonywane do wysokości limitu dostępnego.
    5. Z wyłączeniem transakcji dokonywanych na odległość i transakcji typu CAT, każda dokonana kartą transakcja potwierdzana jest wydrukiem z terminala POS w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Posiadacza / Użytkownika karty i placówki handlowo-usługowej. Posiadacz powinien przechowywać wszelkie dokumenty związane z dokonywanymi transakcjami w celu udokumentowania ewentualnych reklamacji.
    6. Krajowe i zagraniczne transakcje dokonane w placówkach banków członkowskich organizacji MasterCard oraz wykonane w punktach handlowo-usługowych świadczących usługę wypłaty gotówkowej z wykorzystaniem terminala POS i/lub mechanicznego urządzenia do rejestracji transakcji (tzw. imprintera), są traktowane jako transakcje gotówkowe zgodnie z regulacjami MasterCard.
   4. [rozliczanie transakcji]
    1. Wszelkie rozliczenia transakcji na rachunku karty dokonywane są w złotych polskich (PLN). Wszystkie transakcje, zarówno krajowe jak i zagraniczne, są realizowane w walucie kraju, w którym zostały dokonane.
    2. Transakcje przelewów z rachunku karty są księgowane na rachunku w dniu realizacji przelewu.
    3. Transakcje dokonywane w sklepach Partnera przy użyciu karty lub kuponu pierwszego zakupu są księgowane na rachunku karty niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po otrzymaniu transakcji do rozliczenia od podmiotu obsługującego płatności przy użyciu karty lub kuponu w sklepach Partnera. Dzień otrzymania transakcji do rozliczenia jest niezależny od Banku.
    4. Transakcje przy użyciu karty lub z wykorzystaniem danych karty są księgowane na rachunku karty niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po otrzymaniu transakcji do rozliczenia z Centrum Kart (następującego po rozliczeniu transakcji przez organizację MasterCard). Dzień rozliczenia transakcji przez MasterCard i dzień otrzymania transakcji do rozliczenia z Centrum Kart są niezależne od Banku.
    5. W przypadku transakcji przy użyciu karty oraz kuponu pierwszego zakupu – dzień otrzymania przez Bank transakcji do rozliczenia stanowi dla Banku moment otrzymania dyspozycji Posiadacza / Użytkownika karty realizacji transakcji.
    6. Transakcje zagraniczne przy użyciu karty, dokonane:
     1. w euro (EUR) - są przeliczane na złote polskie (PLN) w dniu rozliczenia transakcji przez Centrum Kart, według kursu sprzedaży dewiz Banku Zachodniego WBK SA z tego dnia,
     2. w walutach innych niż euro (EUR) – są w pierwszej kolejności przeliczane na euro (EUR) według kursu stosowanego przez MasterCard w dniu rozliczenia transakcji przez MasterCard, a następnie przeliczane z euro (EUR) na złote polskie (PLN) według kursu sprzedaży dewiz Banku Zachodniego WBK z dnia rozliczenia transakcji przez Centrum Kart. Do kwoty transakcji przeliczanej na euro (EUR) jest automatycznie dodawana prowizja za przewalutowanie transakcji zgodna z TOiP.
    7. Informacja o kwocie transakcji w walucie, w której została wykonana, kwocie transakcji po przeliczeniu na złote polskie (PLN) oraz kursie wynikowym zastosowanym przy przeliczeniu na kwotę wyrażoną w złotych polskich (PLN) jest prezentowana w opisie transakcji widocznym na wyciągu z rachunku karty oraz dostępna w dowolnej Placówce Banku, w Infolinii i w serwisie internetowym.
    8. Jeśli punkt handlowo-usługowy akceptujący płatności przy użyciu karty oferuje dokonanie transakcji w walucie innej niż waluta kraju, w którym transakcja jest dokonywana, Posiadacz / Użytkownik karty może zostać poproszony o wybór waluty, w której transakcja ma być wykonana. W takim wypadku informacja o kursie walutowym zastosowanym przy przewalutowaniu transakcji oraz o opłatach związanych z tą transakcją pobieranych przez punkt akceptujący płatność przy użyciu karty są dostępne w tym punkcie. Opłata pobierana przez punkt handlowo-usługowy jest niezależna od Banku (opłata obca) i niezależna od opłat i prowizji pobieranych przez Bank zgodnie z TOiP.
    9. Za transakcje przy użyciu karty może zostać pobrana dodatkowa prowizja (tzw. surcharge), naliczana przez punkt akceptujący transakcje przy użyciu karty (płatność za zakupione towary lub usługi, wypłata gotówki). W takim przypadku punkt akceptujący transakcję przy użyciu karty jest zobowiązany do umieszczenia w widocznym miejscu informacji o wysokości pobieranej prowizji. Prowizja pobierana przez punkt akceptujący transakcję jest niezależna od Banku (opłata obca) i niezależna od opłat i prowizji pobieranych przez Bank zgodnie z TOiP.
    10. Opłaty i prowizje naliczone za dokonane transakcje w wysokości określonej w TOiP są księgowane na rachunku karty w dniu zaksięgowania transakcji.
   5. [transakcje spłaty zadłużenia]
    1. Spłata zadłużenia następuje poprzez wpłaty dokonywane na rachunek karty, wskazany w Umowie oraz w wyciągu z rachunku karty.
    2. Za dzień spłaty zadłużenia uznawany jest dzień księgowania środków na rachunku karty.
    3. W przypadku spłaty dokonywanej w Placówkach Banku (poprzez wpłatę gotówkową lub przelew z konta Posiadacza prowadzonego w Banku) albo w Infolinii lub serwisie internetowym (przelew z konta prowadzonego w Banku), zaksięgowanie spłaty następuje:
     1. tego samego dnia – w przypadku dyspozycji spłaty złożonych do godziny 18:30,
     2. nie później niż następnego dnia – w przypadku dyspozycji spłaty złożonych po godzinie 18:30.

     Jeśli data dyspozycji spłaty jest równa dacie wymagalności spłaty zadłużenia, niezależnie od godziny złożenia dyspozycji, uznaje się, że spłata została dokonana w terminie wymagalności.

    4. W pozostałych przypadkach zaksięgowanie spłaty następuje:
     1. w dniu roboczym, w którym nastąpił wpływ środków do Banku, z zastrzeżeniem lit. b),
     2. niezwłocznie po wpływie środków do Banku, nie później niż następnego dnia roboczego – w przypadku spłat dokonywanych na rachunek karty przelewem w walucie innej niż złoty polski (PLN); kwota przelewu wyrażona w walucie jest przeliczana na złote polskie (PLN) według kursu kupna waluty obowiązującego w Banku w momencie rozliczenia spłaty przez Bank, wskazanej w „Tabeli kursów walut w Credit Agricole Bank Polska S.A.”. Informacje o wysokości kursów walut są dostępne w Placówkach Banku, w Infolinii Banku oraz na stronach internetowych Banku.
    5. Spłata zadłużenia może być dokonywana automatycznie na zasadach opisanych w § 6 niniejszego rozdziału po uruchomieniu usługi automatycznej spłaty zadłużenia dokonywanej w trybie polecenia zapłaty.
    6. Każdy wpływ na rachunek karty powoduje automatyczną spłatę zadłużenia w następującej kolejności:
     1. należne Bankowi opłaty i prowizje,
     2. opłaty za ochronę ubezpieczeniową,
     3. odsetki wykazane na wyciągu,
     4. wykorzystany kapitał,

     przy czym w pierwszej kolejności Bank zalicza wpływ na spłatę zadłużenia z tytułu transakcji bezgotówkowych.

     Jeśli na rachunku karty występuje zadłużenie przeterminowane, spłata zadłużenia wykazanego na wyciągu następuje w kolejności wskazanej powyżej, począwszy od najwcześniej wymaganego i niespłaconego zobowiązania wykazanego na najstarszym wyciągu.

    7. Spłata kapitału powoduje zwiększenie dostępnego limitu kredytowego o kwotę spłaconego kapitału. Zwiększony limit kredytowy jest udostępniany na rachunku karty niezwłocznie po zaksięgowaniu spłaty.
    8. W przypadku korzystania przez Posiadacza z Planów Spłat Ratalnych, spłata zadłużenia następuje w kolejności podanej w ust. 6, najpierw dla Planu Podstawowego, a następnie dla Planów Spłat Ratalnych poczynając od najwcześniej otwartego.
    9. W przypadku wpłaty na rachunek karty kwoty przekraczającej kwotę całkowitego zadłużenia wskazanego na ostatnim wyciągu z rachunku karty – z kwoty nadwyżki dokonywana jest automatyczna spłata zadłużenia powstałego w bieżącym okresie rozliczeniowym. Kwota nadwyżki nie jest oprocentowana.
   6. [automatyczna spłata zadłużenia / polecenie zapłaty]
    1. Bank udostępnia Posiadaczowi usługę automatycznej spłaty zadłużenia – dokonywanej w trybie polecenia zapłaty. Warunkiem skorzystania z usługi automatycznej spłaty jest:
     1. posiadanie konta w Banku lub w dowolnym innym banku, który przeprowadza rozliczenia w trybie polecenia zapłaty,
     2. złożenia upoważnienia dla Banku do obciążania w trybie polecenia zapłaty konta Posiadacza.
    2. Usługa automatycznej spłaty zadłużenia jest świadczona w dwóch wariantach:
     1. automatycznej spłaty kwoty wymaganej spłaty minimalnej,
     2. automatycznej spłaty kwoty całości zadłużenia umożliwiającego skorzystanie z okresu bezodsetkowego.
    3. Wybór wariantu automatycznej spłaty jest dokonywany w momencie uruchomienia usługi. Posiadacz może dokonać zmiany wariantu składając odpowiednią dyspozycję w dowolnej Placówce Banku lub w Infolinii.
    4. Mechanizm automatycznej spłaty zadłużenia jest uruchamiany w dniu spłaty zadłużenia – Bank wysyła zapytanie o saldo środków występujące na koncie Posiadacza wskazanym do obciążenia w trybie polecenia zapłaty. Jeśli w dniu wymagalności saldo środków na koncie nie pozwala do spłaty zadłużenia w wariancie automatycznej spłaty wybranym przez Posiadacza, Bank ponawia zapytanie o stan środków kolejnego dnia roboczego następującego po dniu wymagalności spłaty.
    5. W przypadku uruchomienia usługi automatycznej spłaty, Posiadacz jest zobowiązany do zapewnienia w dniu wymagalności spłaty do godziny 8 rano na wskazanym do rozliczeń koncie Posiadacza odpowiedniej kwoty środków umożliwiających dokonanie spłaty wymaganej spłaty minimalnej lub kwoty zadłużenia umożliwiającej skorzystanie z okresu bezodsetkowego – w zależności od obowiązującego wariantu automatycznej spłaty. Kwota wymaganej spłaty minimalnej, kwota umożliwiająca skorzystanie z okresu bezodsetkowego oraz data wymagalności spłaty są wskazane w wyciągu z rachunku karty.
    6. Posiadacz jest odpowiedzialny za prawidłowe wypełnienie dokumentu upoważniającego Bank do realizacji usługi automatycznej spłaty w drodze polecenia zapłaty. Podanie niepełnych lub nieprawidłowych danych lub niepoinformowanie Banku o zmianie danych, skutkuje niemożnością świadczenia usługi przez Bank. Każda zmiana danych zawartych w upoważnieniu, w szczególności: danych osobowych Posiadacza, danych dotyczących banku prowadzącego konto Posiadacza oraz danych dotyczących numeru konta Posiadacza, wymaga odwołania uprzednio złożonego upoważnienia oraz przekazania do Banku nowego upoważnienia uwzględniającego te zmiany.
    7. Informacja o uruchomieniu usługi automatycznej spłaty (ustanowieniu polecenia zapłaty na rachunku karty w Banku) jest widoczna w treści wyciągu z rachunku karty. Brak informacji w treści wyciągu o uruchomieniu usługi automatycznej spłaty (ustanowieniu polecenia zapłaty) oznacza, że Posiadacz jest zobowiązany do samodzielnego dokonania spłaty zadłużenia w kwocie i terminie wskazanym w tym wyciągu. Obok uruchomienia usługi automatycznej spłaty po stronie Banku, warunkiem koniecznym realizacji usługi jest jej uruchomienie po stronie banku, w którym prowadzone jest konto Posiadacza.
    8. W przypadku, gdy Posiadacz korzystający z usługi automatycznej spłaty dokona samodzielnej spłaty zadłużenia, która zostanie zaksięgowana w Banku w terminie spłaty zadłużenia wskazanym w wyciągu, może dojść do podwójnego uznania rachunku karty - kwotą wpłaty dokonaną przez Posiadacza oraz kwotą wynikającą z realizacji usługi automatycznej spłaty. W takiej sytuacji kwota automatycznej spłaty generowanej przez Bank w dniu wymagalności zostanie pomniejszona o spłaty dokonane samodzielnie przez Posiadacza lub inne operacje pomniejszające zadłużenie zaksięgowane na rachunku karty przed datą wymagalności spłaty. W przypadku podwójnego uznania rachunku karty Bank z kwoty nadwyżki dokona automatycznej spłaty zadłużenia powstałego w bieżącym okresie rozliczeniowym, o ile Posiadacz nie wystąpi o zwrot nadpłaconej kwoty.
    9. Posiadacz może w dowolnym momencie zrezygnować z usługi automatycznej spłaty zadłużenia (zrezygnować z polecenia zapłaty). Odwołanie usługi jest możliwe w dowolnej Placówce Banku i wymaga formy pisemnej. Usługa automatycznej spłaty wygasa w przypadku:
     1. zamknięcia konta wskazanego przez Posiadacza do obciążania w trybie polecenia zapłaty,
     2. wypowiedzenia Umowy, przy czym Bank zaprzestaje realizacji usługi po upływie okresu wypowiedzenia; jeśli po upływie okresu wypowiedzenia Umowy na rachunku karty występuje zadłużenie, Posiadacz jest zobowiązany do samodzielnej spłaty zadłużenia.
  4. Kupon pierwszego zakupu
   1. [wydanie kuponu]
    1. Kupon pierwszego zakupu (Kupon) jest wydawany na podstawie podpisanej Umowy oraz oświadczenia Posiadacza, który chce skorzystać z Kuponu.
    2. Odbiór Kuponu jest możliwy w POK.
    3. Posiadacz ma obowiązek podpisać Kupon w obecności pracownika POK.
   2. [zasady korzystania]
    1. Kupon, z zastrzeżeniem postanowień § 3, umożliwia Posiadaczowi natychmiastowe skorzystanie z przyznanego limitu kredytowego. Transakcja Kuponem nie może przekroczyć kwoty przyznanego limitu kredytowego.
    2. Skorzystanie z Kuponu jest możliwe w dowolnym sklepie Partnera w ciągu 10 dni od daty podpisania Umowy przez Posiadacza, przy czym nie dłużej niż do momentu aktywowania karty.
    3. Dokonując transakcji Posiadacz przedstawia Kupon i dokument tożsamości. Dodatkowo może złożyć dyspozycję otwarcia jednego z dostępnych w danym dniu Planów Spłat Ratalnych, o którym mowa w dziale III rozdział 5. Pracownik Partnera wprowadza do terminala POS numer kuponu i przedstawia Posiadaczowi do podpisania potwierdzenie wykonania transakcji (wydruk z terminala POS). Złożenie podpisu na wydruku z terminala POS oznacza zgodę Posiadacza na wykonanie transakcji. Z chwilą wyrażenia zgody transakcja staje się nieodwołalna.
   3. [ograniczenia korzystania]
    1. Kupon pierwszego zakupu może być wykorzystany tylko przez Posiadacza i nie może zostać przekazany osobom trzecim.
    2. Kupon upoważnia do wykonania tylko jednej transakcji (jednego zakupu).
  5. Plany Spłat Ratalnych
   1. [zasady ogólne, otwarcie planu]
    1. Posiadacz dokonuje spłat zadłużenia w terminach i na warunkach określonych w Umowie i niniejszym Regulaminie lub może skorzystać z Planu Spłat Ratalnych, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym rozdziale.
    2. Plan Spłat Ratalnych to plan kredytowy udostępniony w ramach rachunku karty umożliwiający rozłożenie spłaty wykorzystanego limitu (zadłużenia kapitałowego) na raty.
    3. Otwarcie Planu Spłat Ratalnych następuje na podstawie dyspozycji:
     1. złożonej przez Posiadacza w Placówkach Banku lub za pośrednictwem Infolinii, w której Posiadacz wskazuje ilość rat, na którą chce rozłożyć spłatę,
     2. złożonej przez Posiadacza lub Użytkownika karty w momencie dokonywania płatności za towary i usługi w sklepie Partnera z wykorzystaniem elektronicznego terminala POS; transakcja jest księgowana bezpośrednio na wskazany Plan Spłat Ratalnych z pominięciem Planu Podstawowego,
     3. złożonej przez Posiadacza lub Użytkownika karty w momencie dokonywania zapłaty za towary i usługi w punkcie handlowo-usługowym, w którym na mocy odrębnych porozumień pomiędzy Bankiem i punktem została udostępniona możliwość złożenia dyspozycji otwarcia Planu Spłat Ratalnych w momencie dokonywania zapłaty przy użyciu karty, w tym transakcji dokonywanych na odległość. Warunki otwarcia Planu są określone w odrębnych regulaminach.
    4. Z zastrzeżeniem zapisów § 3 ust. 4, kwota raty na Planie otwartym w sposób określony w ust. 3 lit. a) jest stała, natomiast kwota raty na Planie otwartym na zasadach określonych w ust. 3 lit. b) lub c) są – w zależności od Planu dostępnego odpowiednio w sklepie Partnera lub punktu handlowo-usługowego w momencie dokonywania transakcji - malejące lub stałe.
    5. Dyspozycja otwarcia Planu Spłat Ratalnych, o której mowa w ust. 3 lit. a) może dotyczyć:
     1. wskazanej transakcji zaksięgowanej w bieżącym lub poprzednim okresie rozliczeniowym,
      lub
     2. określonej kwoty zadłużenia kapitałowego, przy czym Planem Spłat Ratalnych nie może zostać objęte zadłużenie kapitałowe wchodzące w skład wymaganej spłaty minimalnej.
    6. W ramach Planu Spłat Ratalnych rozróżnia się Plany typu gotówkowego – otwierane wyłącznie poprzez przeksięgowanie transakcji gotówkowej lub zadłużenia kapitałowego powstałego w wyniku dokonanych transakcji gotówkowych, oraz Plany typu bezgotówkowego - otwierane odpowiednio poprzez przeksięgowanie transakcji bezgotówkowej lub zadłużenia kapitałowego powstałego w wyniku dokonanych transakcji bezgotówkowych.
    7. Dyspozycja otwarcia Planu Spłat Ratalnych, o której mowa w ust. 3 lit. b), może zostać złożona wyłącznie w sklepie Partnera i dotyczy pojedynczej transakcji dokonywanej z wykorzystaniem elektronicznego terminala POS. Możliwość skorzystania z Planu istnieje w określonych przez Bank i Partnera okresach, a informacje o aktualnie dostępnych w placówkach Partnera Planach Spłat Ratalnych, a także zasadach korzystania z nich udostępniane są w postaci informacji na wyciągu, ulotek w Punktach Obsługi Klienta i przy kasach w sklepach Partnera oraz na Infolinii lub za pośrednictwem serwisu internetowego.
    8. Posiadacz może skorzystać z Planu Spłat Ratalnych, otwartego na podstawie dyspozycji, o której mowa w ust. 3 lit. a), o ile:
     1. zadłużenie na rachunku jest spłacane terminowo i nie występuje przekroczenie limitu,
     2. spełnione są warunki otwarcia Planu określone w TOiP oraz w niniejszym Regulaminie.
    9. W dniu złożenia dyspozycji otwarcia Planu, o której mowa w ust. 3 lit a), istnieje możliwość sprawdzenia przybliżonej kwoty raty miesięcznej. Rzeczywista wysokość miesięcznej raty z danego Planu Spłat Ratalnych jest wyznaczana na koniec okresu rozliczeniowego, w którym złożono dyspozycję otwarcia Planu i jest wykazywana na wyciągu.
    10. Miesięczna rata z Planu Spłat Ratalnych powiększa kwotę wymaganej minimalnej spłaty.
    11. Skorzystanie z Planu Spłat Ratalnych nie powoduje zmiany limitu dostępnego. Spłata części kapitałowej raty skutkuje zwiększeniem limitu dostępnego.
   2. [odsetki, opłaty i prowizje za korzystanie z planu]
    1. Bank pobiera odsetki od wykorzystanego kapitału objętego Planem Spłat Ratalnych. Oprocentowanie obowiązujące dla Planu Spłat Ratalnych jest stałe w okresie spłaty zadłużenia w ramach tego Planu, a jego wysokość ustalana jest w dniu otwarcia Planu na podstawie obowiązującej Tabeli oprocentowania lub wskazana w osobnym regulaminie promocji, gdy Plan Spłat Ratalnych jest otwierany w ramach promocji obowiązującej dla Planu.
    2. Odsetki są naliczane w trybie dziennym począwszy od daty zaksięgowania kapitału przenoszonego na otwierany Plan Spłat Ratalnych do dnia całkowitej spłaty tego kapitału występującego na danym Planie. Kwota odsetek naliczonych w danym okresie rozliczeniowym na każdym z otwartych Planów Spłat Ratalnych jest dodawana do kwoty odsetek naliczonych na Planach Podstawowych i wykazywana na wyciągu jako łączna kwota odsetek naliczonych na rachunku karty w danym okresie rozliczeniowym.
    3. Wysokość opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Planu Spłat Ratalnych określa TOiP.
   3. [zmiana planu, zamknięcie planu]
    1. W przypadku Planów otwartych w sposób określony § 1 ust. 3 lit. a), Posiadacz może złożyć dyspozycję zmiany liczby rat pozostałych do spłaty. Zmiana polega na otwarciu nowego Planu Spłat Ratalnych o deklarowanej liczbie rat i przeniesieniu niespłaconej kwoty kapitału z bieżącego Planu na wskazany Plan Spłat Ratalnych, przy czym suma liczby rat dotychczas spłaconych i pozostałych do spłaty na nowo otwartym Planie nie może przekraczać 24 rat.
    2. Istnieje możliwość przeniesienia zadłużenia z Planu Spłat Ratalnych na Plan Podstawowy.
    3. Przenoszenie zadłużenia pomiędzy Planami o różnym typie (gotówkowym i bezgotówkowym) jest niedozwolone.
    4. Zamknięcie Planu Spłat Ratalnych następuje po spłacie całości zadłużenia wykazanego na danym Planie. Comiesięczna spłata dokonywana przez Posiadacza w kwocie przekraczającej wymaganą spłatę minimalną może skutkować zmianą kwoty ostatniej wymaganej raty z Planu Spłat Ratalnych i/lub zmniejszeniem liczby wymaganych rat danego Planu Spłat Ratalnych (wcześniejszą spłatą Planu).
 4. Umowy powiązane
   1. [zasady ogólne]
    1. Przepisy niniejszego działu stosuje się wyłącznie w stosunku do Kredytobiorców / Pożyczkobiorców, którzy podpisali umowy powiązane, tzn. warunkowo zawarli umowę o kartę kredytową w momencie zawarcia umowy o kredyt na zakup towarów i usług lub umowy pożyczki gotówkowej.
    2. W stosunku do osób określonych w ust. 1 nie stosuje się zapisów zawartych w rozdz. II „Zasady przyznawania limitu kredytowego i wydania karty” w zakresie składania wniosku kredytowego i obowiązku przedstawienia wymaganych dokumentów.
    3. Pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio.
   2. [aktywowanie limitu kredytowego]
    1. Bank przekazuje Kredytobiorcy / Pożyczkobiorcy informację o możliwości aktywowania przyznanego limitu kredytowego korzystając z jednego z kanałów komunikacji wykorzystywanych w kontaktach z Kredytobiorcą / Pożyczkobiorcą.
    2. Niezależnie od sposobu przekazania informacji, o której mowa powyżej w ust. 1, wymagane jest złożenie za pośrednictwem Infolinii wniosku kredytowego w celu dokonania oceny aktualnej zdolności kredytowej Kredytobiorcy / Pożyczkobiorcy i wyznaczenia wysokości limitu kredytowego. Po pozytywnej decyzji kredytowej i akceptacji wysokości limitu kredytowego przez Kredytobiorcę / Pożyczkobiorcę – Bank wysyła na adres korespondencyjny Kredytobiorcy / Pożyczkobiorcy pakiet dokumentów zawierający m.in. Regulamin i TOiP wraz z dołączoną nieaktywną kartą wymagającą aktywacji w Infolinii.
    3. Kredytobiorca / Pożyczkobiorca, w terminie 3 miesięcy od otrzymania przesyłki opisanej w ust. 2, ma możliwość aktywowania przyznanego limitu kredytowego w Infolinii. Aktywacja limitu wymaga identyfikacji Kredytobiorcy / Pożyczkobiorcy na zasadach określonych w dziale V rozdział 2. Bezskuteczny upływ powyższego terminu powoduje wygaśnięcie przyznanego limitu kredytowego.
    4. Kredytobiorca / Pożyczkobiorca może wnioskować o zmianę limitu kredytowego na zasadach ogólnych określonych w dziale III rozdział 1 § 4.
    5. Umowa zaczyna obowiązywać w dniu aktywacji limitu. Dokonywanie transakcji na rachunku karty możliwe jest najpóźniej od drugiego dnia roboczego po aktywacji limitu.
 5. Dostęp do rachunku karty
  1. Zasady ogólne
   1. [kanały dostępu]
    1. Posiadacz może uzyskiwać informacje o stanie rachunku oraz wydawać dyspozycje dotyczące obsługi rachunku, w tym wszystkich kart wydanych do rachunku. Użytkownik karty dodatkowej może uzyskiwać informacje i składać dyspozycje dotyczące wyłącznie użytkowanej przez siebie karty.
    2. Usługi, o których mowa w ust. 1, są dostępne w Placówkach Banku, a także w inny udostępniony przez Bank sposób (kanał dostępu), w szczególności za pomocą zdalnych kanałów dostępu (usług bankowości elektronicznej):
     1. Infolinii, w tym Automatycznego serwisu IVR,
     2. serwisu internetowego

     po zawarciu z Bankiem umowy o usługi bankowości elektronicznej oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

    3. Informacje dotyczące rodzaju i zakresu usług bankowości elektronicznej, wymogów technicznych i oprogramowania wymaganego do korzystania z bankowości elektronicznej, udostępniane są na stronach internetowych Banku. Bank zastrzega sobie prawo określenia zakresu operacji możliwych do realizacji za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej, zasad ich realizacji oraz sposobu potwierdzania ich prawidłowości.
    4. Postanowienia dotyczące usług bankowości elektronicznej świadczone na rzecz Posiadacza stosuje się odpowiednio do Użytkowników kart dodatkowych – w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie.
    5. Posiadacza lub Użytkownika karty obciążają skutki braku możliwości korzystania z usług bankowości elektronicznej z przyczyn zależnych wyłącznie od nich.
   2. [identyfikacja, zasady bezpieczeństwa]
    1. Korzystanie z usług bankowości elektronicznej za pośrednictwem zdalnych kanałów dostępu wymaga jednoznacznej identyfikacji osoby uprawnionej. Bank zastrzega sobie prawo do różnicowania katalogu dostępnych operacji w zależności od sposobu identyfikacji Posiadacza.
    2. Dane służące do identyfikacji, w szczególności hasła, identyfikatory oraz telekody wymagane przy korzystaniu z niektórych usług bankowości elektronicznej, są poufne i powinny być znane wyłącznie osobie, której zostały nadane. Posiadacz jest zobowiązany do zachowania niezbędnych środków ostrożności zapobiegających poznaniu tych danych przez osoby trzecie.
    3. Posiadacza obciążają skutki wynikłe z ujawnienia przez niego osobom trzecim haseł, identyfikatorów lub telekodu, o których mowa w ust. 2.
    4. Bank jest uprawniony do zablokowania dostępu do usług bankowości elektronicznej w przypadku stwierdzenia korzystania z nich w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub w sposób wskazujący na próby łamania zabezpieczeń, czy też próby dostępu do danych innych niż związane z rachunkiem Posiadacza. Po zablokowaniu dostępu do rachunku za pośrednictwem usług bankowości elektronicznej Bank niezwłocznie skontaktuje się z Posiadaczem za pośrednictwem jednego z kanałów komunikacji wykorzystywanych w kontaktach z Posiadaczem.
  2. Infolinia
   1. [sposób korzystania]
    1. Umowa o dostęp do rachunku za pośrednictwem serwisu telefonicznego (Infolinii) oraz umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną wchodzą w życie z dniem wykonania pierwszej czynności udostępnionej za pośrednictwem Infolinii. Rozwiązanie tych umów następuje z chwilą rozwiązania Umowy.
    2. Operacje w Infolinii mogą być dokonywane po zidentyfikowaniu Posiadacza na podstawie:
     1. wybranych cyfr telekodu – w przypadku połączenia realizowanego za pośrednictwem Automatycznego serwisu IVR lub w przypadku połączenia z pracownikiem Infolinii
      lub
     2. danych potwierdzających tożsamość Posiadacza – w przypadku połączenia z pracownikiem Infolinii bez identyfikacji za pomocą telekodu.
    3. Korzystanie z Infolinii z wykorzystaniem telekodu, w tym korzystanie z Automatycznego serwisu IVR – wymaga aktywacji przez Posiadacza. Posiadacz uaktywnia dostęp w Placówce Banku lub telefonicznie w Infolinii pod podanym przez Bank numerem telefonu, podając pracownikowi Banku dane wymagane do poprawnej identyfikacji. Po dokonaniu aktywacji Posiadacz nadaje sobie telekod.
    4. Trzykrotne błędne podanie telekodu powoduje zablokowanie możliwości korzystania z Infolinii z wykorzystaniem telekodu. Odblokowanie dostępu jest możliwe w Placówce Banku.
    5. Identyfikacja Posiadacza bez podania telekodu wymaga zweryfikowania danych osobowych i adresowych Posiadacza oraz danych rachunku. Podanie przez Posiadacza danych zgodnych z zapisanymi w systemie informatycznym oznacza jego prawidłową identyfikację.
    6. Zasady określone w ust. 2-5 stosuje się również w odniesieniu do każdego Użytkownika karty dodatkowej. Dostęp do rachunku poprzez Infolinię z wykorzystaniem telekodu dla Użytkownika karty dodatkowej wymaga aktywacji usługi bankowości elektronicznej dla Użytkownika karty dodatkowej dokonywanej przez Posiadacza.
   2. [nagrywanie rozmów]
    1. Bank zastrzega sobie prawo zastosowania środków ostrożności, których celem jest uniemożliwienie korzystania z Infolinii przez osoby niepowołane. W szczególności Bank zastrzega sobie prawo nagrywania rozmów przeprowadzanych w Infolinii oraz wymagania dodatkowych danych do identyfikacji Posiadacza.
    2. Nagrania, o których mowa w ust. 1, stanowią potwierdzenie realizacji dyspozycji składanej w Infolinii i są własnością Banku. Nagrania są poufne i mogą być wykorzystywane wyłącznie jako dowód złożenia dyspozycji lub prawidłowości jej wykonania.
    3. Bank zastrzega sobie prawo wyboru operacji i informacji dostępnych za pośrednictwem Infolinii.
    4. Bank ma prawo odmówić obsługi w Infolinii w przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia próby dokonania transakcji przez osobę nieuprawnioną.
  3. Dostęp do rachunku przez Internet (serwis internetowy)
   1. [sposób korzystania]
    1. Umowa o dostęp do rachunku za pośrednictwem serwisu internetowego oraz umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną wchodzą w życie z dniem nadania przez Posiadacza hasła dostępu do serwisu internetowego. Rozwiązanie tych umów następuje w dniu złożenia przez Posiadacza rezygnacji z serwisu internetowego lub z chwilą rozwiązania Umowy.
    2. Dostęp do rachunku karty przez serwis internetowy wymaga aktywacji możliwej w Placówce Banku lub telefonicznie w Infolinii.
    3. W trakcie aktywacji dostępu do serwisu internetowego Posiadacz, który do tej pory nie korzystał z tej usługi, otrzymuje od Banku identyfikator oraz nadaje sobie hasło dostępu. Dotychczasowi użytkownicy serwisu internetowego posługują się posiadanym identyfikatorem i hasłem lub hasłem i tokenem.
    4. Dostęp do serwisu internetowego jest możliwy wyłącznie po wprowadzeniu nadanego przez Bank identyfikatora oraz klucza jednoznacznie identyfikującego Posiadacza.
    5. Kluczem identyfikującym Posiadacza jest:
     1. hasło dostępu – jeżeli Posiadacz nie korzysta z tokena lub korzysta z hasła SMS,
     2. hasła dostępu i wskazania tokena (ciągu cyfr wygenerowanego przez token) – jeżeli Posiadacz korzysta z tokena.
    6. Trzykrotne błędne podanie klucza powoduje zablokowanie dostępu do serwisu internetowego. Odblokowanie dostępu jest możliwe w Placówce Banku lub w Infolinii.
    7. Zasady określone w ust. 2-6 stosuje się odpowiednio w odniesieniu do każdego Użytkownika karty dodatkowej. Dostęp do rachunku karty przez serwis internetowy dla Użytkownika karty dodatkowej wymaga aktywacji dokonywanej przez Posiadacza.
 6. Wyciąg z rachunku karty i spłata zadłużenia, reklamacje, zasady odpowiedzialności Banku
   1. [wyciąg]
    1. Raz w miesiącu po zakończeniu okresu rozliczeniowego, w terminie określonym w Umowie, Bank udostępnia Posiadaczowi bezpłatny wyciąg z rachunku karty, zawierający:
     1. zbiorcze zestawienie zaksięgowanych na rachunku karty w danym okresie rozliczeniowym transakcji gotówkowych i bezgotówkowych wraz z dodatkowymi informacjami umożliwiającymi zidentyfikowanie transakcji (wskazanie daty wykonania transakcji oraz daty zaksięgowania transakcji (data waluty), kwoty i waluty transakcji, kursu wynikowego w przypadku transakcji dokonanych w walucie innej niż złoty polski (PLN), opłaty naliczonej w związku z dokonaniem transakcji (o ile została naliczona) oraz innych informacji zależnych od typu transakcji),
     2. listę otwartych planów kredytowych (Planów Podstawowych oraz Planów Spłat Ratalnych),
     3. zestawienie naliczonych opłat, prowizji, ewentualnych opłat za ochronę ubezpieczeniową i odsetki od wykorzystanej części kredytu (suma odsetek naliczonych w danym okresie rozliczeniowym na Planie Podstawowym oraz Planach Spłat Ratalnych),
     4. kwotę całkowitego zadłużenia obejmującą zadłużenie we wszystkich otwartych Planach,
     5. kwotę spłaty umożliwiającą skorzystanie z okresu bezodsetkowego,
     6. kwotę wymaganej spłaty minimalnej, stanowiącą sumę wymaganych rat wynikających z otwartych Planów Spłat Ratalnych oraz miesięcznej wymaganej spłaty minimalnej z Planu Podstawowego,
     7. termin wymagalności spłaty,
     8. kwotę wymagalnego, zaległego zadłużenia z poprzednich okresów,
     9. kwotę limitu kredytowego pozostałego do wykorzystania,
     10. inne informacje finansowe, w tym informacje o ewentualnych korektach zapisów księgowych na rachunku karty,
     11. status usługi automatycznej spłaty zadłużenia (status polecenia zapłaty),
     12. komunikaty.
    2. W zależności od dyspozycji Posiadacza złożonej w Umowie, Bank w terminie do pięciu dni roboczych od daty zakończenia okresu rozliczeniowego wskazanego w Umowie:
     1. wysyła wyciągi pocztą elektroniczną na zadeklarowany przez Posiadacza adres e-mail (wersja elektroniczna)
      lub
     2. wysyła wyciągi listem zwykłym na adres korespondencyjny wskazany przez Posiadacza (wersja papierowa)
      lub
     3. udostępnia wyciąg Posiadaczowi w Placówce Banku (wersja papierowa) i/lub za pośrednictwem serwisu internetowego (wersja elektroniczna).
    3. Posiadacz może w dowolnym momencie obowiązywania Umowy złożyć dyspozycję zmiany trybu udostępniania wyciągów z rachunku karty. Zmiana trybu jest możliwa w Placówce Banku, w Infolinii lub za pośrednictwem serwisu internetowego.
    4. Zmiana trybu udostępniania wyciągów na wersję elektroniczną wskazaną w ust. 2 lit. a) jest możliwa pod warunkiem posiadania w systemie informatycznym Banku adresu poczty elektronicznej e-mail Posiadacza. Zdefiniowanie i późniejsza zmiana adresu e-mail następuje na warunkach wskazanych w dziale VII § 1. Wybór wersji elektronicznej wyciągu wysyłanego na adres e-mail oznacza jednoczesną zgodę Posiadacza na otrzymywanie wyciągów drogą elektroniczną.
    5. Wybór trybu, o którym mowa w ust. 2 lit. c), oznacza rezygnację z wysyłki wyciągów i wyrażenie zgody przez Posiadacza na informowanie go o kwocie wymaganej spłaty minimalnej, ustaleniu salda i zmianach stanu rachunku w Placówkach Banku i/lub za pośrednictwem serwisu internetowego.
    6. Posiadacz jest zobowiązany:
     1. zgłosić Bankowi w terminie 21 dni od daty końca okresu rozliczeniowego nieotrzymanie wyciągu za dany okres rozliczeniowy w celu ustalenia salda zadłużenia oraz kwoty wymaganej minimalnej spłaty, albo
     2. niezwłocznie po otrzymaniu wyciągu poinformować Bank o wszelkich niezgodnościach w zestawieniu transakcji dotyczących kwestionowanych operacji ujętych w zestawieniu oraz błędach i nieprawidłowościach zawartych w wyciągu,
     3. niezwłocznie, nie później niż w terminie 13 miesięcy od dnia obciążenia rachunku albo od dnia, w którym transakcja miała być wykonana, poinformować Bank o wystąpieniu transakcji, na wykonanie których Posiadacz / Użytkownik karty nie wyraził zgody, albo stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania transakcji.
    7. Posiadacz może uzyskać informacje o stanie rachunku za pośrednictwem kanałów dostępu oferowanych przez Bank.
    8. W przypadku trybów udostępniania wyciągów, o których mowa w ust. 2 lit. a) i b), Bank może wstrzymać wysyłkę wyciągu generowanego po zakończeniu bieżącego okresu rozliczeniowego, jeśli saldo zadłużenia na koniec bieżącego i poprzedniego okresu rozliczeniowego nie wykazuje zadłużenia ani nadpłaty oraz w bieżącym okresie rozliczeniowym nie została zaksięgowana żadna transakcja. Bank wznawia wysyłkę wyciągów w przypadku zaksięgowania na rachunku karty dowolnej transakcji.
    9. Nie jest możliwa zmiana określonego w Umowie terminu końca okresu rozliczeniowego (daty generowania wyciągu).
   2. [zasady spłaty zadłużenia]
    1. Posiadacz zobowiązany jest do wpłacenia na rachunek karty kwoty nie mniejszej niż wymagana spłata minimalna w terminie wskazanym na wyciągu. Termin spłaty wskazany na wyciągu oznacza dzień, do którego wymagalna kwota powinna zostać zaksięgowana na rachunku karty w Banku. Brak wymaganej spłaty minimalnej w tym terminie powoduje naliczenie odsetek od kapitału przeterminowanego (odsetek karnych) w wysokości określonej w Umowie i stanowi podstawę do wszczęcia czynności monitujących związanych z dochodzeniem spłaty zobowiązań.
    2. Posiadacz może dokonywać spłaty zadłużenia w dowolnej kwocie nie mniejszej niż wymagana spłata minimalna.
    3. Bank ma prawo do zablokowania możliwości dalszego korzystania z dostępnego limitu na rachunku karty z powodu zwiększenia ryzyka utraty przez Posiadacza zdolności kredytowej wymaganej dla przyznanego limitu w wyniku nieterminowej spłaty wymaganej spłaty minimalnej wyznaczonej na tym rachunku, jak również w wyniku nieterminowego wywiązywania się ze zobowiązań pieniężnych wynikających z innych umów kredytowych zawartych przez Posiadacza z Bankiem w sytuacji, gdy opóźnienie w spłacie wynosi co najmniej 10 dni od wyznaczonej daty wymagalności spłaty. O blokadzie Bank niezwłocznie poinformuje Posiadacza w treści wyciągu i/lub za pośrednictwem innego wykorzystywanego w kontaktach z Posiadaczem kanału komunikacji. Warunkiem odblokowania dostępnego limitu na rachunku karty jest spłata wymagalnego zadłużenia na tym rachunku oraz uregulowanie zaległych świadczeń z tytułu pozostałych umów kredytowych zawartych przez Posiadacza z Bankiem. Obok spłaty wymagalnego zadłużenia, Bank może uzależnić odblokowanie limitu na rachunku karty od oceny zdolności kredytowej Posiadacza dokonywanej po dostarczeniu przez Posiadacza dokumentów wymaganych przez Bank niezbędnych do dokonania takiej oceny. W takim wypadku żądanie dostarczenia dokumentów Bank przekazuje Posiadaczowi telefonicznie lub listownie.
    4. Spłata całości zadłużenia z Planu Podstawowego oraz wszystkich wymaganych rat wynikających z otwartych Planów Spłat Ratalnych, stanowiących łącznie kwotę spłaty umożliwiającą skorzystanie z okresu bezodsetkowego, wykazaną na wyciągu dotyczącym ostatniego okresu rozliczeniowego, w terminie określonym w ust. 1, powoduje nieobciążenie rachunku karty z tytułu odsetek od transakcji bezgotówkowych na Planie Podstawowym dokonanych w okresie rozliczeniowym, którego dotyczy wyciąg.
    5. Jeżeli Posiadacz nie dokona spłaty kwoty umożliwiającej skorzystanie z okresu bezodsetkowego w terminie określonym w ust. 1, wszystkie transakcje bezgotówkowe dokonane w ostatnim okresie rozliczeniowym są oprocentowane zgodnie z zasadami wskazanymi w dziale III rozdział 1 § 5 ust. 6.
   3. [reklamacje]
    1. Posiadacz ma prawo do reklamacji budzących wątpliwość transakcji oraz reklamacji związanych z funkcjonowaniem rachunku i karty.
    2. W przypadku stwierdzenia przez Posiadacza na udostępnionym wyciągu z rachunku karty wystąpienia transakcji, na wykonanie których Posiadacz / Użytkownik karty nie wyraził zgody, albo stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania transakcji, Posiadacz jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Banku o występujących nieprawidłowościach. Posiadacz może dokonać powiadomienia w sposób określony w ust. 5 i ust. 7.
    3. Jeżeli Posiadacz nie dokona powiadomienia, o którym mowa w ust. 2, w terminie 13 miesięcy od dnia zaksięgowania reklamowanej transakcji lub od dnia, w którym transakcja miała być wykonana, wygasają roszczenia Posiadacza wobec Banku z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania transakcji albo zaksięgowania transakcji, na wykonanie których Posiadacz / Użytkownik karty nie wyraził zgody.
    4. Terminy rozpatrzenia reklamacji związanych z funkcjonowaniem promocji ogłaszanych przez Bank i Partnera są wskazane w regulaminach tych promocji.
    5. Reklamacje mogą być zgłaszane do Banku w następujący sposób:
     1. osobiście w dowolnej Placówce Banku,
     2. w Infolinii (numery kontaktowe są wskazane na stronie internetowej Banku),
     3. poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie internetowej Banku,
     4. drogą elektroniczną na adres e-mail Banku dedykowanego do kontaktu z Klientami i obsługi reklamacji,
     5. za pośrednictwem wewnętrznej poczty elektronicznej dostępnej po zalogowaniu się do serwisu internetowego,
     6. za pośrednictwem poczty na adres: Credit Agricole Bank Polska S.A., pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław,
     7. faksem na numer wskazany na stronie internetowej Banku.
    6. Złożona reklamacja, wraz z opisem przedmiotu reklamacji, powinna zawierać dane umożliwiające jednoznaczną identyfikację Posiadacza oraz umowy, której reklamacja dotyczy. W treści reklamacji należy podać imię i nazwisko oraz PESEL Posiadacza, adres do korespondencji, a w przypadku, gdy reklamacja dotyczy transakcji lub innych operacji dokonanych na rachunku karty – również numer umowy lub numer rachunku karty, którego reklamacja dotyczy. W przypadku pisemnych reklamacji zgłoszonych do Banku, pismo powinno być opatrzone podpisem osoby zgłaszającej reklamację.
    7. Reklamacje wymagające złożenia dokumentów, lub jeśli taki wymóg wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, powinny być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej - osobiście w dowolnej Placówce Banku lub za pośrednictwem poczty. Do reklamacji należy dołączyć kopie ewentualnych rachunków, potwierdzeń otrzymywanych podczas dokonywania transakcji lub innych dokumentów związanych z transakcją i potwierdzających jej zasadność. Pozostałe reklamacje mogą być zgłaszane w dowolny udostępniony przez Bank sposób, wskazany w ust. 5.
    8. W terminie 14 dni roboczych od daty złożenia reklamacji Bank informuje Posiadacza o wyniku rozpatrzenia reklamacji lub o przekazaniu reklamacji do MasterCard. Informacja o wyniku rozpatrzenia reklamacji jest przekazywana Posiadaczowi pisemnie lub wewnętrzną pocztą elektroniczną dostępną w serwisie internetowym (w przypadku reklamacji zgłoszonych za pośrednictwem poczty elektronicznej serwisu internetowego).
    9. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Bank zastrzega sobie możliwość poinformowania Posiadacza o jej uwzględnieniu za pośrednictwem jednego z następujących kanałów komunikacji wykorzystywanych w kontaktach z Posiadaczem:
     1. telefonicznie – za pośrednictwem Infolinii (w tym poprzez wysyłkę wiadomości SMS),
     2. w formie pisemnej na wyciągu z rachunku karty (poprzez wykonanie operacji korekty na rachunku karty, widocznej na najbliższym wyciągu z rachunku).
    10. Jeżeli z uwagi na złożoność sprawy będącej przyczyną reklamacji zajdzie konieczność przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego, termin, o którym mowa w ust. 8, może zostać przedłużony. W takim przypadku Bank poinformuje Posiadacza o prowadzonym postępowaniu wyjaśniającym i określi nowy termin rozpatrzenia reklamacji, nie dłuższy jednak niż 90 dni od dnia otrzymania reklamacji. Jeśli reklamacja wymaga rozpatrzenia przez MasterCard - stosuje się tryb i terminy przyjęte w systemie MasterCard, a o wyniku rozpatrzenia reklamacji Bank informuje Posiadacza pisemnie, nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania odpowiedzi na reklamację od MasterCard.
    11. W trakcie postępowania reklamacyjnego Bank może zwrócić się do Posiadacza / Użytkownika karty o dostarczenie dodatkowych dokumentów i/lub przedstawienie dodatkowych wyjaśnień.
    12. W przypadku uznania reklamacji transakcji rachunek karty jest uznawany kwotą reklamowanej transakcji oraz odsetek naliczonych od dnia obciążenia reklamowaną transakcją rachunku karty do dnia uznania reklamacji przez Bank.
    13. Nieuwzględnienie reklamacji nie powoduje zmian na rachunku karty.
   4. [zasady odpowiedzialności Banku]
    1. Bank ponosi odpowiedzialność za transakcje wykonane bez zgody Posiadacza / Użytkownika karty (z uwzględnieniem zasad odpowiedzialności określonych w dziale III rozdział 2 § 10 ust. 4) oraz za niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji zleconych przez Posiadacza / Użytkownika karty, za wyjątkiem gdy:
     1. rachunek banku odbiorcy został uznany kwotą transakcji nie później niż do końca następnego dnia roboczego po otrzymaniu zlecenia,
     2. niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji przez Bank było wynikiem podania przez Posiadacza / Użytkownika karty nieprawidłowych informacji, w tym nieprawidłowego numeru rachunku bankowego odbiorcy wykorzystanego przez Bank do wykonania transakcji,
     3. niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji przez Bank było wynikiem wystąpienia siły wyższej lub zastosowania przepisu prawa.

     Odpowiedzialność Banku obejmuje przywrócenie rachunku karty do stanu zgodnego z dyspozycjami złożonymi przez Posiadacza / Użytkownika karty z uwzględnieniem zwrotu opłat i odsetek związanych z tymi transakcjami.

    2. Odpowiedzialność Banku, o której mowa w ust. 1 nie wyłącza odpowiedzialności Banku wynikającej z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
    3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania transakcji płatniczej zleconej przez Posiadacza / Użytkownika karty, bez względu na odpowiedzialność, o której mowa w ust. 1, Bank na wniosek Posiadacza podejmuje niezwłocznie działania w celu prześledzenia zleconej transakcji płatniczej i powiadamia Posiadacza o ich wyniku.
   5. [zwrot kwoty transakcji]
    1. Posiadaczowi przysługuje uprawnienie do żądania zwrotu pełnej kwoty transakcji wykonanej za jego zgodą, zainicjowanej przez odbiorcę płatności, jeśli:
     1. w chwili wyrażania zgody przez Posiadacza / Użytkownika karty nie została określona dokładna kwota transakcji oraz
     2. kwota transakcji jest wyższa niż kwota, jakiej Posiadacz / Użytkownik karty mógł się spodziewać, uwzględniając rodzaj i wartość wcześniejszych transakcji Posiadacza / Użytkownika karty, postanowienia Umowy i istotne dla sprawy okoliczności.
    2. Posiadacz może wystąpić o zwrot w terminie 8 tygodni od dnia obciążenia rachunku karty.
    3. Bank dokonuje zwrotu w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zwrotu wraz uzasadnieniem zgłoszonego żądania zwrotu albo odmawia dokonania zwrotu podając uzasadnienie odmowy oraz wskazując organy, do których Posiadacz może złożyć skargę, jeżeli nie zgadza się z uzasadnieniem odmowy.
    4. W przypadku braku uzasadnienia Posiadacz na żądanie Banku zobowiązany jest przedstawić okoliczności faktyczne wskazujące na spełnienie warunków, o których mowa w ust. 1. W takim przypadku 10-dniowy termin na dokonanie zwrotu liczony jest od dnia przedstawienia przez Posiadacza okoliczności faktycznych wskazujących na spełnienie warunków zwrotu.
 7. Postanowienia końcowe
   1. [zmiany umowy]
    1. Bank może dokonać zmiany Umowy i Regulaminu w przypadku zaistnienia jednej z następujących przyczyn:
     1. zmiany zakresu, sposobu lub funkcjonalności świadczonych usług lub wykonywanych czynności,
     2. wprowadzenia nowych lub zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mających wpływ na postanowienia Regulaminu określających zasady lub obowiązki Banku związane ze świadczeniem usług lub wykonywaniem czynności przez Bank,
     3. zmiany orzecznictwa sądów powszechnych lub wydania wytycznych, zaleceń, decyzji lub rekomendacji przez instytucje nadzorcze dotyczące działalności prowadzonej przez Bank (np. Komisja Nadzoru Finansowego, Narodowy Bank Polski) lub inne właściwe urzędy lub organy, w tym organizacje płatnicze, mające wpływ na postanowienia Regulaminu.
    2. Bank informuje Posiadacza o proponowanych zmianach Umowy i/lub Regulaminu, w zależności od wykorzystywanych w kontaktach z Posiadaczem kanałów komunikacji, w jeden z następujących sposobów: listem zwykłym (w formie papierowej lub na trwałym nośniku), wraz z wyciągiem lub pocztą elektroniczną na zadeklarowany przez Posiadacza adres e-mail lub za pośrednictwem poczty wewnętrznej dostępnej w ramach serwisu internetowego.
    3. Zmiana Umowy w zakresie:
     1. danych osobowych,
     2. adresu korespondencyjnego oraz adresów elektronicznych (adres poczty elektronicznej e-mail, numer telefonu) Posiadacza / Użytkownika karty,
     3. limitu, o której mowa w dziale III rozdział 1 §§ 2-4,
     4. limitów autoryzacyjnych, o których mowa w dziale III rozdział 3 § 3 ust. 4,
     5. trybu udostępniania wyciągów, o której mowa w dziale VI § 1 ust. 3,

     może zostać dokonana przez odpowiednie oświadczenie woli złożone przez Posiadacza / Użytkownika karty (w zakresie określonym w lit. a) i b) ) w Placówce Banku lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w tym w Infolinii, przy czym zmiany wskazane w lit. a) są możliwe wyłącznie w Placówce Banku.

    4. Oświadczenie woli dotyczące zmiany umowy o usługi bankowości elektronicznej oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, o których mowa w dziale V rozdział 1, a także zmiany parametrów dostępu do usług bankowości elektronicznej, może być złożone przez Posiadacza za pośrednictwem serwisu internetowego.
   2. [zmiany regulaminu]
    1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Umowy.
    2. Bank może dokonać zmiany Regulaminu z przyczyn określonych w § 1 ust. 1 powyżej. Zmiana Regulaminu nie wymaga zmiany Umowy w formie aneksu.
    3. O każdej zmianie Regulaminu Bank powiadamia Posiadacza przekazując mu zmienione postanowienia Regulaminu nie później niż 2 miesiące przed proponowaną datą wejścia zmiany w życie, w zależności od ustalonego z Posiadaczem kanału komunikacji wraz z wyciągiem i/lub za pośrednictwem serwisu internetowego i/lub poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail Posiadacza zapisany w systemie informatycznym Banku. Treść zmienionych postanowień Regulaminu jest również podawana do publicznej wiadomości poprzez obwieszczenie w Placówkach Banku oraz w POK.
    4. Jeżeli przed proponowaną datą wejścia zmiany w życie Posiadacz nie zgłosi Bankowi sprzeciwu wobec tej zmiany, przyjmuje się, że Posiadacz zmianę zaakceptował. Posiadaczowi przysługuje do dnia wejścia w życie proponowanej zmiany prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Jeśli Posiadacz zgłosi sprzeciw, ale nie dokona wypowiedzenia Umowy, Umowa wygaśnie z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanej zmiany. Bank nie pobiera opłat z tytułu wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz wygaśnięcia Umowy na skutek zgłoszonego sprzeciwu wobec proponowanych zmian.
    5. Oferowanie nowych usług i wprowadzenie nowych funkcjonalności, z których skorzystanie przez Posiadacza będzie dobrowolne, nie wymaga 2-miesięcznego uprzedzenia określonego w ust. 3.
   3. [zmiana oprocentowania nominalnego dla Planów Podstawowych oraz zmiany opłat i prowizji]
    1. Zmiana wysokości oprocentowania nominalnego kwoty wykorzystanego limitu kredytowego następuje automatycznie w trakcie obowiązywania Umowy na skutek zmiany wysokości stopy kredytu lombardowego NBP. Informacja o nowej wysokości oprocentowania zostanie zaprezentowana w treści najbliższego wyciągu z rachunku karty generowanego po zmianie oprocentowania. Jeśli w związku z zerowym saldem zadłużenia oraz brakiem transakcji na rachunku karty nastąpiło wstrzymanie wysyłki wyciągów do Posiadacza, informacja o zmienionym oprocentowaniu zostanie udostępniona Posiadaczowi w treści wyciągu po wznowieniu wysyłki wyciągu następującym w przypadku zaksięgowania na rachunku karty dowolnej operacji. Ponadto Bank może powiadomić Posiadacza o zmianie wysokości oprocentowania za pośrednictwem serwisu internetowego i/lub poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail Posiadacza zapisany w systemie informatycznym Banku. Informacja o zmienionej wysokości oprocentowania jest udostępniana w POK, w Placówkach Banku oraz w Infolinii.
    2. Zmiana oprocentowania nominalnego kwoty wykorzystanego limitu kredytowego, będącego następstwem zmiany stopy kredytu lombardowego NBP, nie stanowi zmiany Umowy.
    3. Bank może zmienić wysokość współczynnika, o którym mowa w dziale III rozdział 1 § 5 ust. 3, w przypadku zmiany wysokości stopy oprocentowania kredytu lombardowego NBP nie mniej niż o 0.2 punktu procentowego. W takim przypadku, w terminie 2 miesięcy od dnia zmiany stopy kredytu lombardowego w powyższym zakresie, Bank będzie uprawniony do podjęcia decyzji o zmianie wysokości współczynnika w granicach nie przekraczających dwukrotności bezwzględnej wartości zmiany stopy oprocentowania kredytu lombardowego NBP w trybie określonym w ust. 12. W każdym przypadku wartość współczynnika nie może przekroczyć 4.
    4. Wysokość oprocentowania dla każdego z Planów nie może być wyższa niż czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP.
    5. Bank jest uprawniony do podwyższenia opłat i prowizji w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z niżej wymienionych przesłanek:
     1. wzrostu poziomu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny, prezentującego zmianę cen towarów i usług w skali roku względem analogicznego miesiąca roku poprzedniego, o co najmniej 0,3%,
     2. wzrostu jednego z następujących wskaźników cen towarów i usług: energii elektrycznej, sprzętu i usług telekomunikacyjnych, usług pocztowych, mających wpływ na działalność Banku także w zakresie wydawania i obsługi kart kredytowych, zgodnie ze wskaźnikami ogłaszanymi przez Główny Urząd Statystyczny o więcej niż 1% w stosunku do poprzednio obowiązujących w analogicznym okresie rocznym,
     3. wzrostu wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród i zysku, ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny, o więcej niż 1% w stosunku do poprzednio ogłoszonego w analogicznym okresie (rocznym),
     4. wprowadzenia nowych lub zmiany obowiązujących przepisów prawa określających zasady świadczenia usług lub wykonywania czynności przez Bank, lub określających obowiązki Banku związane ze świadczeniem tych usług lub wykonywaniem czynności, powodujących wzrost ponoszonych przez Bank kosztów wykonywania czynności czy świadczenia usług, a także wzrostu stawek opodatkowania lub wprowadzenia nowych podatków lub opłat o charakterze obowiązkowym lub podatkowym, mających wpływ na wzrost ponoszonych przez Bank kosztów wykonywania czynności lub świadczenia usług.
    6. Podwyższenie wysokości opłat / prowizji nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia zaistnienia przesłanki, będącej podstawą podwyżki, o czym Bank poinformuje Posiadacza w trybie określonym w ust. 12, wskazując datę wejścia zmiany w życie. Podwyższenie opłat lub prowizji dotyczy transakcji / dyspozycji zaksięgowanych na rachunku karty po wejściu zmiany w życie.
    7. Podwyższenie wysokości opłaty / prowizji nie może przekroczyć 200% dotychczas obowiązującej stawki. Ograniczenie to nie dotyczy zmiany tych opłat lub prowizji, których dotychczasowa wysokość wynosiła 0 PLN, przy czym w przypadku czynności o charakterze obowiązkowym nowa wysokość opłaty lub prowizji nie przekroczy dwukrotności najwyższej stawki opłaty / prowizji wskazanej w aktualnie obowiązującej TOiP.
    8. Bank jest uprawniony do wprowadzenia nowych opłat lub prowizji w związku z:
     1. wprowadzeniem nowych czynności lub usług lub rozszerzeniem zakresu dotychczas świadczonych czynności lub usług,
     2. wprowadzeniem nowych lub zmianą obowiązujących przepisów prawa określonych w ust. 5 pkt 4).
    9. Podwyższenie opłat lub prowizji albo wprowadzenie nowych opłat lub prowizji może nastąpić nie częściej niż dwa razy w ciągu roku kalendarzowego, z zastrzeżeniem ust. 10.
    10. Podwyższenie opłat lub prowizji albo wprowadzenie nowych opłat lub prowizji, będące następstwem:
     1. wprowadzenia nowych lub zmiany obowiązujących przepisów prawa określonych w ust. 5 pkt 4),
     2. wprowadzenia nowych czynności lub usług lub rozszerzenia zakresu dotychczas świadczonych czynności lub usług, o ile skorzystanie z czynności lub usługi ma charakter dobrowolny lub opłata za skorzystanie z usługi lub wykonanie czynność wynosi 0 PLN

     może zostać dokonane każdorazowo w przypadku wprowadzenia nowych lub zmiany obowiązujących przepisów prawa oraz w razie wprowadzenia nowych lub rozszerzenia zakresu dotychczasowych czynności lub usług.

    11. W przypadku obniżenia poziomu miesięcznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, o którym mowa w ust. 5 pkt 1), o co najmniej 1,5%, Bank obniży opłaty lub prowizje w takim samym zakresie, począwszy od miesiąca następnego po miesiącu, w którym ta obniżka została ogłoszona. Ponadto Bank jest uprawniony do zniesienia opłat lub prowizji w dowolnym momencie.
    12. Z zastrzeżeniem ust. 13, w przypadku zmiany opłat i prowizji określonych w TOiP, a także zmiany wysokości współczynnika Banku stanowiącego podstawę do wyznaczenia oprocentowania, o której mowa powyżej w ust. 3, Bank, przed dokonaniem zmiany, powiadomi Posiadacza nie później niż 2 miesiące przed proponowaną datą wejścia zmiany w życie informacją na wyciągu i/lub za pośrednictwem serwisu internetowego i/lub poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail Posiadacza zapisany w systemie informatycznym Banku. Ponadto informacja o nowych stawkach opłat i prowizji oraz o zmienionej wysokości oprocentowania jest udostępniana w POK, Placówkach Banku oraz w Infolinii. Jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmiany opłat i prowizji określonych w TOiP Posiadacz nie zgłosi Bankowi sprzeciwu wobec tej zmiany, przyjmuje się, że Posiadacz zmianę zaakceptował. Posiadaczowi przysługuje do dnia wejścia w życie proponowanej zmiany prawo wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Jeśli Posiadacz zgłosi sprzeciw, ale nie dokona wypowiedzenia Umowy, Umowa wygaśnie z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanej zmiany. Bank nie pobiera opłat z tytułu wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz wygaśnięcia Umowy na skutek zgłoszonego sprzeciwu wobec proponowanych zmian.
    13. W przypadkach określonych w ust. 8 pkt 1) oraz ust. 11 informacja o zmianie jest przekazywana Posiadaczowi bez zachowania dwumiesięcznego terminu.
   4. [rozwiązanie umowy]
    1. Rozwiązanie Umowy następuje:
     1. po upływie okresu, na jaki została zawarta,
     2. po upływie okresu wypowiedzenia Umowy,
     3. w razie śmierci Posiadacza.
    2. Po upływie okresu wypowiedzenia Umowy Bank zastrzega wszystkie karty wydane do rachunku karty oraz blokuje możliwość korzystania z limitu kredytowego. Posiadacz jest zobowiązany do spłaty całości zadłużenia wobec Banku w terminie wskazanym w najbliższym wyciągu z rachunku karty generowanym po upływie okresu wypowiedzenia Umowy. Posiadacz jest również zobowiązany do spłaty należności z tytułu transakcji dokonanych na rachunku karty, jeżeli rozliczenie tych transakcji nastąpiło po upływie okresu wypowiedzenia.
    3. Z dniem wymagalności spłaty wskazanym w wyciągu z rachunku karty generowanym po upływie okresu wypowiedzenia Umowy całość zobowiązań Posiadacza wobec Banku z tytułu wykorzystanego limitu kredytowego, odsetek, opłat i prowizji staje się wymagalna. Posiadacz jest zobowiązany niezwłocznie uregulować wszelkie należności wobec Banku.
    4. Od całości wymagalnego kapitału Bank nalicza odsetki w wysokości wskazanej w Umowie dla kapitału przeterminowanego (odsetki karne), od dnia wymagalności spłaty wskazanym w najbliższym wyciągu generowanym po upływie okresu wypowiedzenia Umowy.
    5. Terminy zamknięcia rachunku karty są uzależnione od daty spłaty całkowitego zadłużenia oraz wystąpienia na rachunku ewentualnych operacji księgowych powiązanych z transakcjami wykonanymi przed upływem okresu wypowiedzenia Umowy:
     1. jeśli na najbliższym wyciągu z rachunku karty generowanym po upływie okresu wypowiedzenia Umowy saldo zadłużenia nie wykazuje zadłużenia ani nadpłaty i na rachunku karty nie wystąpią żadne operacje księgowe związane z transakcjami wykonanymi przed upływem okresu wypowiedzenia Umowy – rachunek jest zamykany po upływie 30 dni od daty końca okresu wypowiedzenia Umowy,
     2. jeśli całość zadłużenia wskazana na najbliższym wyciągu z rachunku karty generowanym po upływie okresu wypowiedzenia zostanie spłacona w terminie spłaty wskazanym w tym wyciągu i w bieżącym okresie rozliczeniowym nie zostaną zaksięgowane żadne operacje księgowe związane z transakcjami wykonanymi przed upływem okresu wypowiedzenia Umowy, zamknięcie rachunku następuje następnego dnia po upływie bieżącego okresu rozliczeniowego i wygenerowaniu wyciągu, na którym saldo zadłużenia nie wykazuje zadłużenia ani nadpłaty,
     3. jeśli całość zadłużenia wskazana na najbliższym wyciągu z rachunku karty generowanym po upływie okresu wypowiedzenia Umowy zostanie spłacona w terminie spłaty wskazanym w wyciągu, ale na rachunku karty wystąpi zadłużenie w wyniku operacji księgowych związanych z transakcjami wykonanymi do końca okresu wypowiedzenia Umowy, całkowite zadłużenie wraz ze wskazaniem operacji księgowych zostaną wykazane na kolejnym wyciągu z rachunku karty generowanym na zakończenie bieżącego okresu rozliczeniowego, a zamknięcie rachunku nastąpi następnego dnia po upływie okresu rozliczeniowego, w którym nastąpiła spłata zadłużenia i wygenerował się wyciąg, na którym saldo zadłużenia nie wykazuje zadłużenia ani nadpłaty.
    6. Jeżeli przy zamknięciu rachunku karty niedopłata należności nie przekroczy 5-krotności opłaty za nadanie listu poleconego wykazanej w cenniku usług pocztowych Poczty Polskiej S.A., kwota niedopłaty nie będzie od niego dochodzona.
    7. W przypadku wystąpienia nadpłaty na rachunku karty, Posiadacz ma możliwość:
     1. złożenia dyspozycji zwrotu nadpłaty przelewem na wskazany rachunek bankowy,
     2. odbioru nadpłaty w dowolnej Placówce Banku,
     3. złożenia pisemnej dyspozycji zwrotu nadpłaty przekazem pocztowym na adres wskazany przez Posiadacza za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. po potrąceniu opłaty za przekaz pocztowy wykazanej w cenniku usług pocztowych Poczty Polskiej S.A., jeśli kwota przekazywanej nadpłaty po potrąceniu opłaty za przekaz przekracza kwotę 1 złoty polski (PLN).
    8. W przypadku rozwiązania Umowy Bank dokona zwrotu opłat okresowych uiszczonych z góry proporcjonalnie do okresu obowiązywania Umowy. Kwota zwrotu jest księgowana na rachunku karty w dniu, w którym upływa okres wypowiedzenia Umowy.
   5. [wypowiedzenie umowy]
    1. Umowa może być wypowiedziana przez każdą ze stron w formie pisemnej.
    2. Posiadacz, z zastrzeżeniem zapisów § 2 ust. 4 oraz § 3 ust. 8 niniejszego działu, może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia może zostać skrócony za zgodą stron.
    3. Bank ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku:
     1. podania przez Posiadacza nieprawdziwych lub niekompletnych danych,
     2. zatajenia informacji mających istotny wpływ na ocenę zdolności kredytowej Posiadacza, złożenia fałszywych dokumentów lub oświadczeń stanowiących podstawę przyznania limitu,
     3. braku spłaty co najmniej dwóch wymaganych spłat minimalnych,
     4. braku spłaty kwoty przekroczenia limitu, o którym mowa w dziale III rozdział 3 § 1 ust. 4, w terminie spłaty wymaganej spłaty minimalnej wskazanym na wyciągu,
     5. wykorzystywania przyznanego limitu kredytowego do finansowania działalności gospodarczej,
     6. pogorszenia sytuacji majątkowej Posiadacza, stanowiącego zagrożenie dla terminowej spłaty należności,
     7. utraty zdolności kredytowej przez Posiadacza,
     8. gdy Posiadacz nie skorzystał z przyznanego limitu kredytowego ani razu w ciągu ostatniego roku,
     9. gdy Posiadacz podejmuje działania mogące skutkować ograniczeniem dostępności usług bankowości elektronicznej oferowanych przez Bank,
     10. udostępniania osobom nieupoważnionym danych (hasła, identyfikatory) umożliwiających dostęp do usług bankowości elektronicznej oferowanych przez Bank,
     11. udostępnienia osobie trzeciej numeru PIN,
     12. udostępnienia osobie nieupoważnionej danych karty umożliwiających dokonanie transakcji przy użyciu karty,
     13. uzasadnionego podejrzenia wykorzystywania działalności Banku w celu ukrycia działań przestępczych lub dla celów mających związek z przestępstwem w trybie art. 106 a) ustawy Prawo bankowe, mającym lub mogącym mieć wpływ na wykonanie Umowy,
     14. utraty przez Posiadacza:
      • statusu rezydenta,
      • obywatelstwa polskiego,
      • pełnej zdolności do czynności prawnych,
     15. wystąpienia następujących okoliczności:
      • zakończenia współpracy Banku z partnerem handlowym, przy udziale którego wydawana jest karta i otwierany jest rachunek karty,
      • zmiany systemu informatycznego Banku.
    4. O wypowiedzeniu Umowy Bank zawiadamia Posiadacza pisemnie, podając powód wypowiedzenia oraz informując o dalszym trybie postępowania, wysokości zadłużenia wobec Banku i terminie spłaty tego zadłużenia. W przypadku wypowiedzenia z przyczyn określonych w ust. 3 lit. o), Bank wydłuży termin spłaty zadłużenia na okres nie krótszy niż 3 miesiące.
    5. Wypowiedzenie Umowy powoduje równoczesne wypowiedzenie umowy o kartę. Jeżeli wypowiedzenie Umowy nastąpiło przed wydaniem karty głównej lub dodatkowej – również w przypadku kart wznowionych i duplikatów – Bank odmawia wydania karty.
   6. [odnowienie umowy]
    1. Umowa zostaje zawarta na rok, przy czym z upływem tego okresu Bank odnowi Umowę na kolejny roczny okres.
    2. Bank może wstrzymać odnowienie Umowy w sytuacjach określonych w § 5 ust. 3 niniejszego działu.
    3. Nieodnowienie Umowy jest równoznaczne z jej rozwiązaniem po upływie okresu, na jaki została zawarta.
    4. W przypadku nieodnowienia Umowy na kolejny roczny okres Bank niezwłocznie na piśmie powiadomi Posiadacza wskazując przyczynę nieodnowienia Umowy w trybie określonym w § 5 ust. 4.
   7. [inne]
    1. Posiadacz / Użytkownik karty jest zobowiązany do powiadomienia Banku o zmianie swoich danych osobowych oraz danych adresowych, w tym adresów elektronicznych (e-mail, numer telefonu komórkowego). Zmiana imienia lub nazwiska Posiadacza / Użytkownika karty powoduje konieczność wydania duplikatu karty.
    2. W trakcie obowiązywania Umowy Bank jest uprawniony do bezpośredniej kontroli wykorzystania i spłaty limitu oraz do żądania od Posiadacza informacji i dokumentów niezbędnych do oceny jego sytuacji finansowej, poświadczających posiadanie przez Posiadacza zdolności kredytowej. Koszt uzyskania tych dokumentów ponosi Posiadacz. Bank ma prawo żądać powyższych dokumentów w trakcie dokonywania przeglądu udzielonych pożyczek i kredytów, nie częściej niż raz na rok. Bank ma prawo ponadto żądać przedstawienia dokumentów, o których mowa powyżej, jeżeli wystąpi opóźnienie w płatności przekraczające 30 dni.
    3. Bank zastrzega sobie prawo do adresowania korespondencji kierowanej do Posiadacza bez wykorzystania polskich znaków diakrytycznych (dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy z powodu ograniczeń technicznych umieszczenie polskich znaków diakrytycznych nie jest możliwe). Bank wyklucza możliwość podawania jako adresu do korespondencji – adresów skrytek pocztowych oraz adresów Placówek Banku.
    4. Karta jest własnością Banku i w sytuacji, gdy prawo do używania karty wygasło, Posiadacz / Użytkownik karty zobowiązany jest ją zwrócić do Banku (wydawcy karty) lub zniszczyć w przypadkach określonych w niniejszym Regulaminie.

reg/AMC/06