DANE OSOBOWE I COOKIES

Pragniemy Państwa zapewnić, iż Decathlon Sp. z o.o. (zwany później Administratorem) szanuje Internautów (zwanych później Użytkownikami), w tym osoby odwiedzające naszą witrynę internetową oraz przywiązuje bardzo dużą wagę do respektowania praw im przysługujących, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności w Sieci. Dlatego też gromadzimy informacje pomagające nam lepiej zrozumieć Państwa potrzeby i dostosowywać naszą stronę do Państwa oczekiwań. W celu dokładnego wyjaśnienia stosowanych przez nas zasad przy gromadzeniu i przetwarzaniu informacji, zobowiązań Administratora w zakresie usług świadczonych za pośrednictwem Internetu oraz informacji prawnych na temat strony, którą właśnie Państwo odwiedzacie stworzyliśmy niniejszą Politykę Prywatności.

Korzystając z tej strony akceptujecie Państwo zapisy niniejszej Polityki Prywatności.

DANE OSOBOWE

MARKETING BEZPOŚREDNI

W związku z obowiązkiem wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej: RODO), informujemy, że:


 1. Administrator danych osobowych 
  Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, w jakim celu oraz w jaki sposób będą przetwarzane Państwa dane jest Decathlon sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 03-290 Warszawa), ul. Geodezyjna 76. W sprawach związanych z przetwarzaniem oraz ochroną swoich danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem ochrony danych za pośrednictwem adresu e- mail  iod@decathlon.com  lub pisemnie na adres siedziby administratora

 2. Cel i podstawy przetwarzania
  Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • prowadzenia działań marketingu bezpośredniego (w tym newsletter, informacje o wydarzeniach sportowych, prośby o wyrażenie opinii na temat produktów i usług organizowanych przez Decathlon) co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna przetwarzania danych art. 6 ust. 1 lit f) RODO) - ze względu na przepisy szczególne działania marketingowe za pośrednictwem adresu mailowego lub numeru telefonu, prowadzone są w oparciu o odrębną zgodę na wykorzystanie odpowiedniego kanału komunikacji,
  • odpowiedzi na przesłane przez Państwa pytania za pośrednictwem formularzy kontaktowych na stronie  www.decathlon.pl  co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna przetwarzania danych art. 6 ust. 1 lit f) RODO).
  • obrony przed ewentualnymi roszczeniami prawnymi z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 3. Odbiorcy danych
  Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione:
  • odpowiednim organom państwowym działającym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  • organom państwa upoważnionym do dostępu do danych w zakresie i w celu określonym w przepisach szczególnych,
  • podmiotom z grupy kapitałowej DECATHLON;
  • innym podmiotom zewnętrznym świadczącym na rzecz administratora usługi wspierające jego funkcjonowanie w zakresie świadczonych usług, tj. firmom marketingowym, dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy powierzenia i wyłącznie zgodnie z naszymi jako administratora poleceniami,
  • Dodatkowo dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych w tym zakresie pracowników/współpracowników administratora.
 4. Czas przetwarzania danych
  Państwa dane przetwarzane będą:
  • do czasu wycofania zgody na przekazywanie informacji marketingowych z wykorzystaniem odpowiedniego kanału komunikacji lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi jako pierwsze.
  • po wycofaniu zgody lub wniesieniu sprzeciwu, przez okres do 6 lat, w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami prawnymi.
 5. Przysługujące Państwu uprawnienia
  W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych posiadają Państwo następujące uprawnienia do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania swoich danych osobowych,
  3. usunięcia swoich danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  5. przenoszenia swoich danych osobowych,
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych -  więcej informacji dotyczących tego uprawnienia dostępne pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.
 6. Przekazywanie danych osobowych do Państw Trzecich
  Państwa dane mogą być przekazywane do państw trzecich w kontekście infrastruktury informatycznej, z której korzysta Administrator. W przypadkach wskazanego przekazania stosowane są odpowiednie i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz umożliwia się uzyskanie kopii danych przekazanych do państw trzecich.

 7. Czy muszą Państwo podać nam swoje dane osobowe?
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania otrzymywanie informacji marketingowych w tym newsletteru i informacji o wydarzeniach sportowych oraz odpowiedzi na przedstawione pytania w ramach formularza kontaktowego nie będzie możliwe.

 8. Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie
  Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), mogący wywoływać wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.

KORESPONDENCJA Z DECATHLON

 1. Administrator danych osobowych Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, w jakim celu oraz w jaki sposób będą przetwarzane Państwa dane jest Decathlon sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 03-290 Warszawa), ul. Geodezyjna 76. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych przysługuje Pani/Panu kontakt z inspektorem ochrony danych (IOD) pod adresem iod@decathlon.com.
 2. Cel i podstawy przetwarzania Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), przez który należy rozumieć:
  • prowadzenie korespondencji przez administratora w związku z wiadomościami przesłanymi przez klientów, przedstawicieli kontrahentów administratora oraz inne osoby lub podmioty w formie papierowej i elektronicznej,
  • ustalenie, dochodzenie lub obronę przed ewentualnymi roszczeniami.
 3. Czas przetwarzania danych Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymiany korespondencji albo do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, uznanego przez administrator za zasadny. Ponadto dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 4. Odbiorcy danych Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione:
  1. organom państwa upoważnionym do dostępu do danych w zakresie i w celu określonym w przepisach szczególnych,
  2. podmiotom z grupy kapitałowej DECATHLON;
  3. Poczcie polskiej, kurierom
  4. innym podmiotom zewnętrznym świadczącym na rzecz administratora usługi wspierające jego funkcjonowanie w zakresie świadczonych usług, tj. dostawcom usług IT, dostawcom usług z zakresu ochrony fizycznej, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy powierzenia i wyłącznie zgodnie z naszymi jako administratora poleceniami,
  5. Dodatkowo dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych w tym zakresie pracowników/współpracowników administratora.
 5. Przysługujące Państwu uprawnienia W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiadają Państwo następujące uprawnienia do:
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania swoich danych osobowych,
  • usunięcia swoich danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • przenoszenia swoich danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
  • Osobowych - więcej informacji dotyczących tego uprawnienia dostępne pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.
 6. Przekazywanie danych osobowych do Państw Trzecich Państwa dane mogą być przekazywane do państw trzecich w kontekście infrastruktury informatycznej, z której korzysta Administrator. W przypadkach wskazanego przekazania stosowane są odpowiednie i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych.
 7. Czy muszą Państwo podać nam swoje dane osobowe? Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do komunikacji z Panią/Panem w ramach prowadzonej korespondencji.
 8. Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), mogący wywoływać wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.

REKLAMACJE. ZWROT LUB WYMIANA PRODUKTU

 1. Administrator danych osobowych Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, w jakim celu oraz w jaki sposób będą przetwarzane Państwa dane (w związku ze złożeniem przez Państwa reklamacji albo dokonania zwrotu lub wymiany zakupu zgodnie z polityką zwrotów i reklamacji obowiązujących w Decathlon sp. z o.o.), jest Decathlon sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 03–290 Warszawa), ul. Geodezyjna 76. W sprawach związanych z przetwarzaniem oraz ochroną swoich danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e–mail: iod@decathlon.com.
 2. Cel i podstawy przetwarzania Państwa dane osobowe przetwarzane będą:
  1. w przypadku pozyskania Państwa danych w ramach procesu reklamacji: przyjęcia, rozpatrzenia oraz realizacji złożonej przez Państwa reklamacji (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. w przypadku pozyskania Państwa danych w ramach procesu odstąpienia od umowy zawartej na odległość (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  3. w przypadku pozyskania Państwa danych w ramach procesu zwrotu lub wymiany zakupu w ramach gestu handlowego udzielonego przez Administratora: przyjęcia oraz realizacji dokonanego przez Państwa zwrotu lub wymiany zakupu (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  4. w odniesieniu do obu procesów, w celu: a) wykonania zobowiązań prawnych, w szczególności realizacji obowiązku prowadzenia sprawozdawczości finansowej (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  5. b) ustalenia, ochrony lub dochodzenia roszczeń związanych z umową sprzedaży, co należy rozumieć jako prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Odbiorcy danych Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione:
  1. organom państwa upoważnionym do dostępu do danych w zakresie i w celu określonym w przepisach szczególnych,
  2. innym podmiotom zewnętrznym świadczącym na rzecz administratora usługi wspierające jego funkcjonowanie w zakresie świadczonych usług, tj. firmom transportowym, dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy powierzenia i wyłącznie zgodnie z naszymi jako administratora poleceniami,
  3. dodatkowo dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych w tym zakresie pracowników lub współpracowników administratora.
 4. Czas przetwarzania danych Państwa dane przetwarzane będą: 1) w odniesieniu do procesu reklamacji: a) przez okres do 1 roku po terminie upływu rękojmi lub okresu gwarancji, 2) w odniesieniu do procesu zwrotu albo wymiany zakupu: a) do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, w związku z którą dokonany został zwrot lub wymiana zakupu, 3) w odniesieniu do obu procesów: Decathlon sp. z o.o., ul. Geodezyjna 76, 03-290 Warszawa, tel.: +48 (22) 333 70 00 KRS: 000007163, NIP: 951 18 55 233, REGON: 013102058, BDO: 000005259 a) do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.
 5. Przysługujące Państwu uprawnienia

  W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych posiadają Państwo następujące uprawnienia do:

  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania swoich danych osobowych,
  3. usunięcia swoich danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  5. przenoszenia swoich danych osobowych,
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych

  Osobowych – więcej informacji dotyczących tego uprawnienia dostępne pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.
 6. Czy muszą Państwo podać nam swoje dane osobowe? Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do przyjęcia i rozpatrzenia złożonej przez Państwa reklamacji albo przyjęcia i realizacji zwrotu lub wymiany zakupu zgodnie z polityką zwrotów i reklamacji obowiązujących w Decathlon sp. z o.o.
 7. Przekazywanie danych osobowych do Państw Trzecich Państwa dane mogą być przekazywane do państw trzecich w kontekście infrastruktury informatycznej, z której korzysta administrator. W przypadkach wskazanego przekazania stosowane są odpowiednie i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz umożliwia się uzyskanie kopii danych przekazanych do państw trzecich.
 8. Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), mogący wywoływać wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.

KOMENTARZE I OPINIE

 1. Administratorem danych jest Decathlon sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 03-290 Warszawa), ul. Geodezyjna 76.
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych pod adresem mailowym iod@decathlon.com lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu: 
  • zamieszczenia komentarzy oraz opinii użytkowników na temat dokonanych zakupów (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przy czym przez prawnie uzasadniony interes Administratora należy rozumieć udoskonalanie funkcjonowania sklepu internetowego, produktów oraz procesu sprzedaży).
  • realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez który należy rozumieć: ustalenie, dochodzenie lub obronę roszczeń związanych z funkcjonowaniem serwisu www.decathlon.pl oraz usługami świadczonymi za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego pod wskazanym adresem.
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być odpowiednie organy państwowe działające na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe Klientów mogą być również przekazywane do innych podmiotów wchodzących w skład grupy DECATHLON S.A. Ponadto dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. Administrator udostępnia dane upoważnionym do przetwarzania danych pracownikom / współpracownikom.
 5. Dane osobowe przetwarzane w procesie zamieszczania komentarzy oraz opinii użytkowników na temat dokonanych zakupów przetwarzane będą do momentu usunięcia komentarza lub opinii użytkowania przez Administratora na prośbą użytkownika.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, każdej osobie, której dane dotyczą przysługują następujące uprawnienia: prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO - więcej informacji dotyczących tego uprawnienia dostępne pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi
 8. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich w kontekście infrastruktury informatycznej, z której korzysta Administrator. W przypadkach wskazanego przekazania stosowane są odpowiednie i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz umożliwia się uzyskanie kopii danych przekazanych do państw trzecich. 
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zamieszczenia komentarzy. 
 10. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), mogący wywoływać wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.  

COOKIES

W związku z nowelizacją ustawy o prawie telekomunikacyjnym zostały wprowadzone nowe zasady dotyczące informowania Użytkowników, w jaki sposób na stronach internetowych stosowane są pliki cookie. W celu należytego zadbania o interesy Użytkowników oraz komfortu korzystania z serwisu internetowego, który odwołuje się do tego dokumentu, poniżej znajdziecie Państwo więcej informacji o plikach cookie.

 

W ramach tej strony internetowej stosowane są następujące typy plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony internetowej, pliki cookies, które służą do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej,
 • „wydajnościowe” pliki cookies, które umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron wchodzących w skład strony internetowej,
 • „funkcjonalne” pliki cookies, które umożliwiają „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień strony internetowej i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
 • „reklamowe” pliki cookies, które umożliwiają dostarczanie użytkownikom strony internetowej treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Administrator wykorzystuje pliki typu cookies w celu:

 • utrzymywanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu oraz hasła,
 • dostosowanie serwisu do potrzeb Użytkownika,
 • tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu
 • opracowywania zagregowanych danych statystycznych, danych z pomiarów oraz danych na temat ogólnych trendów w celu wzmocnienia i optymalizacji działań marketingowych, promocyjnych i analitycznych.

Administrator informuje, że Użytkownik może poprzez zmianę ustawień przeglądarki wyłączyć obsługę plików «cookies». Najczęściej odpowiednia opcja znajduje się w zakładce prywatność lub ustawienia danego programu. Poniżej Administrator opisuje, jak można zmienić ustawienia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

Internet Explorer:

 1. Otwórz program Internet Explorer, klikając przycisk Start, a następnie klikając polecenie Internet Explorer.
 2. Kliknij przycisk Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje internetowe.
 3. Kliknij kartę Prywatność, a następnie w obszarze Ustawienia przesuń suwak do najwyższego położenia, aby zablokować wszystkie pliki cookies, lub do najniższego położenia, aby zezwolić na wszystkie pliki cookies, a następnie kliknij przycisk OK.

Chrome:

 1. Kliknij menu Chrome na pasku narzędzi przeglądarki.
 2. Wybierz Ustawienia.
 3. Kliknij Pokaż ustawienia zaawansowane.
 4. W sekcji „Prywatność” kliknij przycisk Ustawienia treści.
 5. W sekcji „Pliki cookies” możesz zmienić ustawienia plików cookies.

Firefox:

 1. Na górze okna Firefoksa naciśnij przycisk Firefox, (w systemie Windows XP kliknij menu Narzędzia) i wybierz Opcje.
 2. Wybierz panel Prywatność.
 3. Z menu rozwijanego elementu Program Firefox: wybierz opcję: będzie używał ustawień historii użytkownika.
 4. Zaznacz Akceptuj ciasteczka, by włączyć, odznacz, by wyłączyć obsługę ciasteczek.

Opera:

 1. Przejdź do zakładki Narzędzia w górnym menu Opery i z rozwijanego menu wybierz Preferencje.
 2. W okienku, które się pojawi przejdź do zakładki Zaawansowane, z menu po lewej stronie wybierz Ciasteczka i zmień ustawienia plików cookies.

Administrator informuje, że w razie problemów ze zmianą ustawień plików cookies, najlepiej skorzystać z informacji znajdujących się na stronie internetowej producenta danego programu. Administrator informuje, że z momentem połączenia się przez Użytkownika z Serwisem, w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika lub innej osoby fizycznej, z którego Użytkownik łączy się z Serwisem.

 

Administrator informuje, że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, a także czasu połączenia z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika w Serwisie. Dane te przetwarzane są w celach technicznych. Administrator oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Użytkownikowi wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu, poprzez zastosowanie odpowiednich administracyjnych, technicznych i fizycznych zabezpieczeń danych przed ich przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, nieupoważnionym ujawnieniem lub udostępnieniem. Niestety żaden sposób przekazywania danych za pośrednictwem Internetu nie jest w pełni bezpieczny. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym np. dotyczące podejrzenia udostępnienia plików zawierających szkodliwe oprogramowanie należy zgłaszać na adres:

Decathlon Sp. z o.o.
ul. Geodezyjna 76
03-290 Warszawa
tel. (22) 333 70 70

Jakiekolwiek pytania dotyczące powyższej polityki prywatności prosimy kierować na adres:
Decathlon Sp. z o.o.
ul. Geodezyjna 76
03-290 Warszawa
tel. (22) 333 70 70

Szczegółowy opis cookies

Szczegółowa lista ciasteczek, których używamy. Pokaż

LINKI

Administrator proponuje na swojej stronie Serwisu korzystanie z łącz do swoich stron internetowych oraz do innych stron internetowych, które nie należą do Administratora. Łącza te zostały stworzone w porozumieniu ze stronami, których to dotyczy, ale których nie kontroluje w żaden sposób. Administrator nie ponosi w żaden sposób odpowiedzialności za treść tychże innych stron ani za sposób ich wykorzystywania przez użytkowników.

DOSTĘPNOŚĆ

Administrator zobowiązuje się dokładać należytej staranności, aby zapewnić nieprzerwany dostęp dla swoich Użytkowników do strony internetowej.

USTAWIENIA PRYWATNOŚCI

GOOGLE ANALYTICS

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc. ("Google"). Google Analytics wykorzystuje tak zwane "pliki cookie", pliki tekstowe przechowywane na urządzeniach końcowych (komputerach, smartfonach, tabletach i innych). Umożliwia im analizę korzystania z witryny. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej witryny przez użytkowników są zazwyczaj przesyłane na najbliższy serwer Google i tam przechowywane. W związku z tym dane są przesyłane w zależności od lokalizacji użytkownika na serwerze w Europie lub w Stanach Zjednoczonych.

Na tej stronie aktywowano anonimizację IP, dzięki czemu adres IP użytkowników Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się krajach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym zostaje z góry skrócony. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej witryny Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkowników, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z internetu u operatora strony. Adres IP przesłany w ramach Google Analytics przez przeglądarkę w formie opisanej powyżej nie zostanie scalony z innymi danymi dostarczonymi przez Google.

Ponadto możesz zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP) oraz przetwarzaniem tych danych przez Google, pobierając wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem i zainstaluj:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Politykę prywatności Google można znaleźć tutaj:
https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Więcej informacji na temat prywatności Google Analytics można znaleźć na stronie:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

IamBot - FUNKCJA CZATU

Korzystamy z funkcji czatu IamBot na naszych stronach, aby zapewnić Ci dodatkowe opcje pomocy, gdy jest taka potrzeba. W ten sposób chcemy zwiększyć twoją satysfakcję z użytkowania strony.

Dane dotyczące usługi IamBot są przechowywane na komputerze za pośrednictwem "lokalnej pamięci" lub plików cookie. Na serwerach IamBot historie rozmów są tymczasowo zapisywane i automatycznie usuwane po zakończeniu czatu.

Ze względu na jakość naszych konsultacji możemy wymagać, aby treść komunikacji z konsultantem została przekazana innym konsultantom lub przejrzana przez przełożonych.

YSANCE

Ta strona internetowa korzysta z usługi analityki internetowej dostarczanej przez ysance.com. Narzędzie do analizy pozwala nam poznać sposób korzystania z naszej strony internetowej i zainteresowanie odwiedzających naszymi produktami oraz zoptymalizować naszą stronę internetową. Na przykład, z wielu kategorii produktów, konkretna kategoria może zostać w prosty sposób zintegrowana z naszą witryną internetową i jest bardziej prawdopodobne, że zostanie znaleziona przez odwiedzającego.

Uzyskane dane użytkownika są przesyłane na serwer ysance.com we Francji i tam przechowywane. Usługa ysance.com używa adresu IP, który jest przechowywany anonimowo (usunięcie ostatniego oktetu). Identyfikacja odwiedzających jest zasadniczo wykluczona.

Narzędzie do analityki internetowej Ysance.com wykorzystuje pliki cookie. Możesz uniemożliwić ysance.com zbieranie informacji wygenerowanych przez plik cookie (w tym Twój anonimowy adres IP) z korzystania z witryny (w tym zanonimizowanego adresu IP), a tym samym zapobiec przetwarzaniu przez ysance.com tych informacji. Skonfiguruj swoją przeglądarkę, aby zapobiec używaniu plików cookie do usługi analizy ysance.com i usuwaniu zapisanych plików cookie na dysku twardym urządzenia.

Polityka prywatności Ysance znajduje się tutaj:
http://www.ysance.com/privacy.html

BEAMPULSE

Ta strona internetowa korzysta z usługi analityki internetowej dostarczanej przez Beampulse, Dzięki analizie takich danych jesteśmy w stanie dostosować nasz serwis do zachowań użytkowników. Dane przesyłane na serwery Beampusle są w pełni zanonimizowane i nie jest możliwe na ich podstawie zidentyfikować konkretnego użytkownika.

AB TASTY

Ta strona korzysta z narzędzia AB Tasty na potrzeby AB testów i ciągłego ulepszania strony. Wykorzystane pliki cookie pozwalają nam zmieniać stronę i analizować zmiany. Jeśli tego nie chcesz, możesz aktywować plik cookie dostępny za pośrednictwem tego linku https://www.decathlon.de/#abtastyoptout=1, co spowoduje, że AB Tasty nie będzie działać. Zwracamy uwagę, że strona internetowa w tym przypadku nie może być już używana w całości.

RTB HOUSE

Ta strona korzysta z narzędzia RTB HOUSE aby móc spersonalizować przekaz jaki do Ciebie kierujemy. Dzięki tej wiedzy, jesteśmy w stanie sugerować Ci produkty, które naprawdę Ciebie zainteresują, także wyświetlając je poza stroną Decathlon.pl

Google Remarketing

Ta strona korzysta z narzędzia Google Remarketing aby móc spersonalizować przekaz jaki do Ciebie kierujemy, na stronach zewnętrznych.

PERSONALIZACJA ZA POMOCĄ BitRec

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi BitRec, która stara się sprostać Twoim osobistym potrzebom i preferencjom poprzez analizę danych naukowych. Pomaga nam to zrozumieć, które strony są dla Ciebie szczególnie atrakcyjne, które produkty najbardziej interesują naszych użytkowników i jakie indywidualne oferty powinniśmy skierować do użytkowników naszej witryny. Różne dane, takie jak Twój adres IP, kanał ruchu lub pogoda, są przechowywane w Twojej przeglądarce zaszyfrowane.

AdForm

Udostępniamy dane marketingowe Tradelab, takie jak pliki cookie, identyfikator reklamy i adres IP. Tradelab to programowa platforma multimedialna dla reklamodawców i agencji.
Link do polityki prywatniości AdForm (https://site.adform.com/uncategorized/product-and-services-privacy-policy/)

FACEBOOK CUSTOM AUDIENCE

Nasza strona internetowa wykorzystuje narzędzie komunikacji Facebook Custom Audience. Facebook generuje nieodwracalną i nie osobistą wartość hash (sumę kontrolną) z danych użytkowania, która jest używana do celów analitycznych i marketingowych, takich jak spersonalizowane nakładki reklamowe. Bardziej szczegółowe informacje na temat celu i zakresu związanego z gromadzeniem i przetwarzaniem danych przez Facebook oraz twoje ustawienia prywatności można znaleźć w polityce prywatności Facebooka:
https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/
https://www.facebook.com/privacy/explanation
Możesz odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie i nie zgadzasz się z jej użyciem tutaj:
https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.

WTYCZKI SPOŁECZNOŚCIOWE

Na naszej stronie i blogu używamy wtyczek społecznościowych. Są to obecnie: Facebook, Google+, Twitter, Youtube i Instagram. Jeśli te wtyczki są aktywowane, przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami odpowiedniej sieci społecznościowej, gdy tylko otworzysz stronę w naszej witrynie. Treść wtyczki jest przesyłana z sieci społecznościowej bezpośrednio do przeglądarki i włączana przez nią do witryny. Wtyczki można oczywiście dezaktywować jednym kliknięciem.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez sieci społecznościowe oraz związane z nimi prawa i opcje ustawień w celu ochrony prywatności użytkownika można znaleźć w polityce prywatności odpowiednich sieci lub stron internetowych. Linki można znaleźć poniżej. Jeśli nie chcesz, aby sieci społecznościowe zbierały dane o Tobie przez naszą stronę internetową, musisz wylogować się z tych sieci przed odwiedzenie naszej strony internetowej.

Na naszych stronach internetowych używamy następujących wtyczek:

FACEBOOK

Używamy wtyczek z portalu społecznościowego facebook.com, obsługiwanego przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Link do Polityki prywatności Facebooka można znaleźć tutaj: Polityka prywatności Facebooka.
https://www.facebook.com/about/privacy/

GOOGLE+

Używamy wtyczek z sieci społecznościowej Google+, która jest obsługiwana przez Google. Możesz znaleźć link do polityki prywatności Google tutaj: Informacje na temat ochrony prywatności od Google.
http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

TWITTER

Używamy wtyczek społecznościowych Twitter, które są obsługiwane przez Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA ("Twitter"). Link do polityki prywatności Twittera znajdziesz tutaj: Polityka prywatności Twittera.
https://twitter.com/privacy

YOUTUBE

Używamy wtyczek z witryny Youtube obsługiwanej przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone ("Youtube"). Link do polityki prywatności serwisu Youtube można znaleźć tutaj: Polityka prywatności serwisu Youtube.
http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

INSTAGRAM

Używamy wtyczek z sieci społecznościowej Instagram, obsługiwanej przez Instagram, LLC Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA ("Instagram"). Link do polityki prywatności Instagram można znaleźć tutaj: http://instagram.com/about/legal/privacy/#

ZAPŁAĆ KARTĄ KREDYTOWĄ ZA POŚREDNICTWEM INGENICO

Płatności kartą kredytową obsługiwane są przez naszego specjalistę PCI DSS Ingenico e-Commerce Solutions SAS, Boulevard de Grenelle 28-32 75015 PARIS (dawniej Ogone), który specjalizuje się w transakcjach kartami kredytowymi. Sam DECATHLON nie zna Twoich danych karty kredytowej, ani DECATHLON ich nie zapisuje. Wprowadź swoje dane na zabezpieczonej przez TLS stronie internetowej Ingenico.

Ingenico oferuje również klientom DECATHLON specjalną usługę: dane karty kredytowej wprowadzone przy pierwszym zakupie są opatrzone niestandardowym numerem aliasu, aby możliwe było dokonanie kolejnego zakupu. Ingenico podaje DECATHLON ten numer aliasu, który odpowiada numerowi twojej karty kredytowej w ostatnich czterech cyfrach.

Zaleta: przy następnym zakupie nie trzeba ponownie wprowadzać danych karty kredytowej, ponieważ Ingenico otrzymuje odniesienie do danych karty kredytowej za pośrednictwem aliasu podanego przez DECATHLON. Możesz zarządzać tym numerem aliasu na swoim koncie DECATHLON. Istnieje możliwość usunięcia tego numeru aliasu.

Jeśli płacisz kartą kredytową, zgadzasz się, że Ingenico dostarczy nam numer alias w połączeniu z imieniem i nazwiskiem posiadacza karty oraz ważności karty. Numer aliasu jest automatycznie usuwany po 24 miesiącach.

można zapobiec poprzez usunięcie haka z listy wyboru po wpisaniu danych karty kredytowej podczas zakupów, tworząc szereg alias i przekazywanie Decathlon którego przed zgodą „Pozwalam INGENICO bezpieczne przechowywanie moich danych finansowych, więc korzystać z tych danych dla przyszłości zlecenia z tym kupiec „nie trzeba ponownie wprowadzić find. W tym przypadku trzeba ponownie wprowadzić go każdego kolejnego zakupu informacji o karcie kredytowej. Jeśli dałeś zgodę dla tej procedury i chce wycofać się później, to wystarczy, na koncie klienta DECATHLON w punkcie menu „Credit Management” wejścia do karty kredytowej, aby oczyścić.

Sprawozdania prywatności Ingenico można znaleźć tutaj: http://www.ingenico.com/privacy-policy.