Zamów z darmową dostawą do sklepu Decathlon i odbierz już za 1H!

Dane osobowe
i cookies

Strona główna > Dane osobowe i cookies
Dane osobowe i cookies

Uprzejmie informujemy, że z dniem 30 maja 2019 roku uległ zmianie regulamin sklepu DECATHLON. Prosimy o zapoznanie się z poniższym Regulaminem.

Dane osobowe
Informacje ogólne o zasadach ochrony danych osobowych w decathlon Sp. z o.o.

W związku z regulacjami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej: RODO), informujemy, że:

 • Administrator danych osobowych

  Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, w jakim celu oraz w jaki sposób będą przetwarzane Państwa dane jest Decathlon sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 03-290 Warszawa), ul. Geodezyjna 76, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000007163, NIP: 951-18-55-233.

 • Inspektor danych osobowych

  W sprawach związanych z przetwarzaniem oraz ochroną swoich danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez administratora za pośrednictwem adresu e-mail iod@decathlon.com lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 • Odbiorcy danych*

  Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione:

  1. organom państwowym oraz innym podmiotom upoważnionym do dostępu do danych w zakresie i w celu określonym w przepisach prawa,
  2. innym podmiotom wchodzącym w skład grupy kapitałowej administratora,
  3. innym podmiotom zewnętrznym świadczącym na rzecz administratora usługi wspierające jego funkcjonowanie w zakresie świadczonych usług, m.in. , firmom transportowym, dostawcom usług IT, podmiotom audytującym naszą działalność, podmiotowi świadczącemu usługi księgowe, podmiotom świadczącym usługi marketingowe – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy powierzenia i wyłącznie zgodnie z naszymi jako administratora poleceniami,
  4. upoważnionym do przetwarzania danych pracownikom/ współpracownikom.

  Administratora zastrzega, że krąg odbiorców może być szerszy w zależności od celów przetwarzania danych osobowych. Jeżeli taka sytuacja ma miejsce, szczegółowy katalog tych podmiotów znajdą Państwo poniżej, przy informacjach dotyczących poszczególnych procesów.

  *za wyjątkiem procesu programu lojalnościowego, którego szczegółowe zasady zostały wskazane przy jego opisie poniżej.

 • Przysługujące Państwu uprawnienia

  W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, posiadają Państwo następujące uprawnienia:

  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania swoich danych osobowych,
  3. usunięcia swoich danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  5. przenoszenia swoich danych osobowych,
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  7. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w sytuacji gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych, co nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  8. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - więcej informacji dotyczących tego uprawnienia dostępne pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.

  Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23 RODO, którego tekst można znaleźć pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

 • Przekazywanie danych osobowych do Państw Trzecich

  Państwa dane mogą być przekazywane do państw trzecich w kontekście infrastruktury informatycznej, z której korzysta administrator. W przypadkach wskazanego przekazania stosowane są odpowiednie i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz umożliwia się uzyskanie kopii danych przekazanych do państw trzecich.

 • Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie

  Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), mogący wywoływać wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację, za wyjątkiem następujących procesów, których szczegółowe zasady zostały wskazane przy ich opisach poniżej:

  proces programu lojalnościowego
  proces sklepu internetowego
 • Powyższe informacje dotyczą każdego z procesów, w ramach których Państwa dane są przetwarzane. Szczegóły odnoszące m.in. do celów oraz czasu przetwarzania danych osobowych w ramach poszczególnych procesów znajdą Państwo poniżej:

Sklep internetowy
 • Cel i podstawy przetwarzania

  Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez:
   1. założenie i obsługę konta na stronie internetowej www.decathlon.pl,
   2. zawieranie z użytkownikiem sklepu internetowego umów sprzedaży produktów zamówionych przez użytkownika w sklepie internetowym www.decathlon.pl oraz ich wykonanie,
   3. dokonywanie rezerwacji produktów dostępnych w sklepie internetowym www.decathlon.pl,
   4. informowanie o dostępności wybranego produktu (podstawę przetwarzania w odniesieniu do powyższych czynności stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
  2. zwrotu i wymiany produktów oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji (podstawa przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
  3. spełnienia zobowiązań prawnych, w szczególności realizacji obowiązku prowadzenia sprawozdawczości finansowej (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
  4. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), przez który należy rozumieć:
   1. prowadzenie działań marketingu bezpośredniego (w tym newsletter) - ze względu na przepisy szczególne działania za pośrednictwem maila lub numeru telefonu, prowadzone są w oparciu o odrębną zgodę na wykorzystanie odpowiedniego kanału komunikacji,
   2. badania zadowolenia użytkownika sklepu internetowego www.decathlon.pl z jego funkcjonowania - ze względu na przepisy szczególne działania za pośrednictwem maila lub numeru telefonu, prowadzone są w oparciu o odrębną zgodę na wykorzystanie odpowiedniego kanału komunikacji,
   3. odpowiedzi na przesłane przez Państwa pytania za pośrednictwem formularzy kontaktowych na stronie www.decathlon.pl, poczty elektronicznej, chatbota oraz telefonicznie,
   4. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z funkcjonowaniem serwisu www.decathlon.pl oraz usługami świadczonymi za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego pod wskazanym adresem.
 • Czas przetwarzania danych

  Państwa dane przetwarzane będą do czasu:

  1. rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  2. przedawnienia roszczeń z tytułu umowy świadczonej drogą elektroniczną,
  3. przedawnienia roszczeń z tytułu sprzedaży,
  4. upływu okresu przewidzianego w Regulaminie sklepu internetowego na złożenie i rozpatrzenie reklamacji bądź też dokonania wymiany towaru,
  5. wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy sprzedaży,
  6. wniesienia uzasadnionego sprzeciwu, w sytuacji, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora.
 • Czy muszą Państwo podać nam swoje dane osobowe?

  Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania może uniemożliwiać świadczenie przez Decathlon usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez internautę zakupów w sklepie internetowym www.decathlon.pl.

 • Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie

  Korzystanie z portalu sklepu internetowego związane jest z przetwarzaniem danych osobowych użytkownika, przez które należy rozumieć m.in. adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies albo innych podobnych technologii. Zebrane w ten sposób informacje w tym dane osobowe pozwalają dzięki ich zautomatyzowanemu przetwarzaniu (profilowaniu) na przekazanie użytkownikowi sklepu internetowego treści marketingowych dostosowanych do preferencji/zainteresowań każdego użytkownika.

 • Przysługujące Państwu prawa – informacje dodatkowe

  Państwa dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Internauty, zakładka „Moje konto internetowe”.

« Powrót do informacji ogólnych o zasadach ochrony danych osobowych.
Infolinia decathlon
 • Cel i podstawy przetwarzania danych

  Cele przetwarzania danych przez DECATHLON zależne są od tematu rozmowy przeprowadzonej w ramach infolinii i tym samym mogą obejmować:

  1. realizację lub dążenie do zawarcia umowy z DECATHLON a dotyczącej np.: obsługi konta na stronie internetowej www.decathlon.pl, umów sprzedaży produktów zamówionych przez użytkownika w sklepie internetowym www.decathlon.pl, dokonywania rezerwacji produktów dostępnych w sklepie internetowym www.decathlon.pl, informowania o dostępności wybranego produktu, zwrotu i wymiany produktów oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
  2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze (podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
  3. realizację prawnie uzasadnionych interesów administratora (podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO), rozumianych jako:
   1. obsługę zgłoszenia dokonanego za pośrednictwem infolinii a dotyczącego wszelkich innych kwestii niż określone w punkcie a) powyżej,
   2. ustalania, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z działalnością DECATHLON.
 • Czas przetwarzania danych

  Dane osobowe będą przetwarzane przez Decathlon przez czas niezbędny do realizacji zgłoszenia za pośrednictwem infolinii, przy czym nie dłużej niż 24 miesiące od przeprowadzenia rozmowy. Ponadto, jeżeli będzie to konieczne, przetwarzanie danych może trwać do momentu:

  1. wygaśnięcia stosownych obowiązków prawnych;
  2. przedawnienia roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
  3. wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO oraz uznania przez administratora, że sprzeciw ten jest zasadny (dotyczy to sytuacji, gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora).
 • Czy musicie Państwo podać nam swoje dane osobowe?

  Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania może uniemożliwiać obsługę zgłoszenia dokonanego za pośrednictwem infolinii.

« Powrót do informacji ogólnych o zasadach ochrony danych osobowych.
Program lojalnościowy
 • Cel i podstawy przetwarzania

  Państwa dane przetwarzane będą w celu:

  1. wydania Karty Decathlon oraz administrowania nią, a także w celu podjęcia innych czynności związanych z udziałem Klienta w programie lojalnościowym, na zasadach określonych w Regulaminie Programu Lojalnościowego (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
  2. ewentualnego wydania nagród w ramach programu lojalnościowego w formie bonów lojalnościowych, na zasadach określonych w Regulaminie Programu Lojalnościowego (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
  3. wykonania zobowiązań prawnych, w szczególności realizacji obowiązku prowadzenia sprawozdawczości finansowej (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
  4. ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z uczestnictwem w programie lojalnościowym (podstawę przetwarzania stanowi w tym przypadku stanowi art. 6 ust. 1 lit f) RODO - przy czym przez prawnie uzasadniony interes administratora należy rozumieć możliwość dochodzenia roszczeń),
  5. badania zadowolenia uczestnika programu lojalnościowego z jego funkcjonowania (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przy czym przez prawnie uzasadniony interes administratora należy rozumieć udoskonalanie funkcjonowania programu lojalnościowego).
 • Odbiorcy danych
  1. Dane osobowe zebrane przez administratora w ramach programu lojalnościowego są automatycznie przekazywane z poszanowaniem istniejącego prawa do Decathlon S.A. z siedzibą we Francji, który administruje centralnie Programem Lojalnościowym Decathlon. Zbierane dane osobowe są przeznaczone jedynie na użytek Decathlon S.A., jak też podmiotów z grupy Decathlon S.A. (istniejących lub przyszłych), które rozwijają Program Lojalnościowy Decathlon.
  2. Dane osobowe Klientów, którzy przystąpili do Programu Lojalnościowego przed dniem 3 kwietnia 2013 r. i nie podali aktywnego adresu e-mail w celu otrzymywania E-bonów, Administrator powierza również z poszanowaniem istniejącego prawa firmie Agro Card Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku zajmującej się dostawą Bonów do tych Klientów na terytorium Polski.
  3. Decathlon S.A. z siedzibą we Francji jako administrator Programu Lojalnościowego Decathlon może przekazywać imienne dane Klientów usługodawcom lub podwykonawcom odpowiedzialnym za administrację niektórych części Programu Lojalnościowego Decathlon wyłącznie w celu administracji tym Programem. Wszystkimi podwykonawcami są przedsiębiorstwa zlokalizowane na terenie Unii Europejskiej, z wyjątkiem przedsiębiorstwa Teradata Corporation, zlokalizowanego w Stanach Zjednoczonych i będących członkiem programu Tarcza Prywatności, co zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z 12.07.2016 r. gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych.
  4. Administrator oraz Decathlon S.A. z siedzibą we Francji może być również zmuszony do przekazania danych osobowych kompetentnym organom działającym w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w szczególności w następstwie wniosku ze strony władz sądowniczych.
  5. innym podmiotom zewnętrznym świadczącym na rzecz administratora usługi wspierające jego funkcjonowanie w zakresie świadczonych usług, m.in., firmom transportowym, dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy powierzenia i wyłącznie zgodnie z naszymi jako administratora poleceniami,
  6. upoważnionym do przetwarzania danych pracownikom/ współpracownikom.
 • Czas przetwarzania danych

  Państwa dane przetwarzane będą do czasu:

  1. zakończenia udziału w Programie Lojalnościowym,
  2. przedawnienia roszczeń z tytułu udziału w Programie Lojalnościowym,
  3. wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych,
  4. do momentu wniesienia prawnie skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora.
 • Czy muszą Państwo podać nam swoje dane osobowe?

  Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wydania Karty Decathlon oraz do administrowania nią, jak również do wzięcia udziału w Programie Lojalnościowym.

 • Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie

  Przystępując do Programu Lojalnościowego Klient podaje informacje dotyczące jego zainteresowań w tematyce sportu. Tego typu informacje Administrator może również wywnioskować z historii zakupowej każdego Klienta będącego jednocześnie uczestnikiem Programu Lojalnościowego. Zebrane w ten sposób informacje, w tym dane osobowe pozwalają dzięki ich zautomatyzowanemu przetwarzaniu (profilowaniu) na użytkownikowi sklepu internetowego treści marketingowych dostosowanych do preferencji/zainteresowań każdego Klienta.

« Powrót do informacji ogólnych o zasadach ochrony danych osobowych.
Marketing bezpośredni (w tym newsletter)
 • Cel i podstawy przetwarzania

  Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. prowadzenia działań marketingu bezpośredniego (w tym newsletter, informacje o wydarzeniach sportowych, prośby o wyrażenie opinii na temat produktów i usług organizowanych przez Decathlon) co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna przetwarzania danych art. 6 ust. 1 lit f) RODO) - Działania marketingowe za pośrednictwem adresu mailowego lub numeru telefonu, prowadzone są w oparciu o odrębną zgodę na wykorzystanie odpowiedniego kanału komunikacji na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (art. 10 ) oraz ustawy prawo telekomunikacyjne (art. 172),
  2. odpowiedzi na przesłane przez Państwa pytania za pośrednictwem formularzy kontaktowych na stronie www.decathlon.pl co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna przetwarzania danych art. 6 ust. 1 lit f) RODO),
  3. obrony przed ewentualnymi roszczeniami prawnymi z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 • Czas przetwarzania danych

  Państwa dane przetwarzane będą:

  1. do czasu wycofania zgody na przesyłanie informacji marketingowych drogą elektroniczną lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi jako pierwsze,
  2. po wycofaniu zgody lub wniesieniu sprzeciwu, przez okres do 6 lat, w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami prawnymi.
 • Czy muszą Państwo podać nam swoje dane osobowe?

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania otrzymywanie informacji marketingowych w tym newsletteru i informacji o wydarzeniach sportowych oraz odpowiedzi na przedstawione pytania w ramach formularza kontaktowego nie będzie możliwe.

« Powrót do informacji ogólnych o zasadach ochrony danych osobowych.
Reklamacja, zwrot lub wymiana towaru
 • Cel i podstawy przetwarzania

  Państwa dane osobowe przetwarzane będą:

  1. w przypadku pozyskania Państwa danych w ramach procesu reklamacji: przyjęcia, rozpatrzenia oraz realizacji złożonej przez Państwa reklamacji (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
  2. w przypadku pozyskania Państwa danych w ramach procesu zwrotu lub wymiany zakupu: przyjęcia oraz realizacji dokonanego przez Państwa zwrotu lub wymiany zakupu (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
  3. w odniesieniu do obu procesów, w celu:
   1. wykonania zobowiązań prawnych, w szczególności realizacji obowiązku prowadzenia sprawozdawczości finansowej (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
   2. ustalenia, ochrony lub dochodzenia roszczeń związanych z umową sprzedaży, co należy rozumieć jako prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Czas przetwarzania danych

  Państwa dane przetwarzane będą:

  1. w odniesieniu do procesu reklamacji:
   1. przez okres do 1 roku po terminie upływu rękojmi lub okresu gwarancji,
  2. w odniesieniu do procesu zwrotu albo wymiany zakupu:
   1. do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, w związku z którą dokonany został zwrot lub wymiana zakupu,
  3. w odniesieniu do obu procesów:
   1. do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.
 • Czy muszą Państwo podać nam swoje dane osobowe?

  Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do przyjęcia i rozpatrzenia złożonej przez Państwa reklamacji albo przyjęcia i realizacji zwrotu lub wymiany zakupu zgodnie z polityką zwrotów i reklamacji obowiązujących w Decathlon sp. z o.o.

« Powrót do informacji ogólnych o zasadach ochrony danych osobowych.
Sprzedaż karty podarunkowej
 • Cel i podstawy przetwarzania

  Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. świadczenia usług drogą elektroniczną w postaci:
   1. zakładania i obsługi konta na stronie internetowej www.decathlon.pl (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
   2. zawierania i wykonywania umów sprzedaży Karty Podarunkowej Decathlon, w tym wydania Karty Podarunkowej Decathlon oraz administrowania nią (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

   Dane odbiorcy Karty Podarunkowej Decathlon będą przetwarzane w powyżej wskazanym celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora, przez który należy rozumieć konieczność zapewnienia prawidłowej realizacji umowy sprzedaży Karty Podarunkowej zawartej pomiędzy administratorem a kupującym,

  2. wykonania zobowiązań prawnych, w szczególności realizacji obowiązku prowadzenia sprawozdawczości finansowej (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  3. realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez który należy rozumieć:
   1. odpowiedź na przesłane przez Państwa pytania za pośrednictwem formularzy kontaktowych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej,
   2. ustalenie, dochodzenie lub obronę roszczeń związanych z umową sprzedaży Karty Podarunkowej Decathlon.
 • Dane osobowe odbiorcy Karty Podarunkowej

  zostały przekazane do Administratora przez kupującego Kartę Podarunkową oraz mogą obejmować następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, adres mailowy, adres korespondencyjny.

 • Czas przetwarzania danych

  Państwa dane przetwarzane będą do czasu:

  1. rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  2. przedawnienia roszczeń z tytułu umowy świadczonej drogą elektroniczną,
  3. upływu okresu przewidzianego w Regulaminie sklepu internetowego na złożenie i rozpatrzenie reklamacji bądź też dokonania wymiany towaru,
  4. wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy sprzedaży,
  5. wniesienia uzasadnionego sprzeciwu, w sytuacji, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora
 • Czy muszą Państwo podać nam swoje dane osobowe?

  Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może:

  1. skutkować brakiem możliwości odpowiedzi na zadane przez Państwa pytanie,
  2. uniemożliwiać świadczenie przez https://kartapodarunkowa.decathlon.pl oraz https://kartapodarunkowadlabiznesu.decathlon.pl oraz usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez internautę zakupu Karty Podarunkowej Decathlon w sklepie internetowym https://kartapodarunkowa.decathlon.pl lub https://kartapodarunkowadlabiznesu.decathlon.pl/.
 • Źródło pochodzenia i kategorie przetwarzanych danych osobowych

  Dane osobowe odbiorcy Karty Podarunkowej zostały przekazane do administratora przez kupującego Kartę Podarunkową oraz mogą obejmować następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, adres mailowy, adres korespondencyjny.

« Powrót do informacji ogólnych o zasadach ochrony danych osobowych.
Komentarze i opinie
 • Cel i podstawy przetwarzania danych

  Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. zamieszczenia komentarzy oraz opinii użytkowników na temat dokonanych zakupów lub wizyty w sklepie (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przy czym przez prawnie uzasadniony interes Administratora należy rozumieć udoskonalanie funkcjonowania sklepu internetowego, produktów, procesu sprzedaży oraz działalności sklepów administratora);
  2. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), przez który należy rozumieć: ustalenie, dochodzenie lub obronę roszczeń związanych z funkcjonowaniem serwisu www.decathlon.pl oraz usługami świadczonymi za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego pod wskazanym adresem, a także roszczeń związanych z funkcjonowaniem sklepów administratora.

 • Czas przetwarzania danych

  Dane osobowe przetwarzane są do momentu usunięcia przez Administratora na prośbę użytkownika komentarza lub opinii użytkownika albo do momentu wniesienia przez użytkownika sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, uznanego przez Administratora za uzasadniony.

 • Czy musicie Państwo podać nam swoje dane osobowe?

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zamieszczenia komentarzy lub opinii.

« Powrót do informacji ogólnych o zasadach ochrony danych osobowych.
Testowanie sprzętu sportowego
 • Cel i podstawy przetwarzania

  Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. wykonania umowy testowania (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) dalej: RODO),
  2. wykonania zobowiązań prawnych, w szczególności realizacji obowiązku prowadzenia sprawozdawczości finansowej (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
  3. ustalenia, ochrony lub dochodzenia roszczeń związanych z umową testowania (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit f) RODO - przy czym przez prawnie uzasadniony interes Administratora należy rozumieć możliwość dochodzenia roszczeń).

 • Czas przetwarzania danych

  Państwa dane osobowe przetwarzane będą do momentu:

  1. rozwiązania umowy testowania,
  2. przedawnienia ewentualnych roszczeń z tytułu realizacji umowy testowania,
  3. wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych,
  4. wniesienia prawnie uzasadnionego sprzeciwu, w sytuacji, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora.

 • Czy muszą Państwo podać nam swoje dane osobowe?

  Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy testowania.

« Powrót do informacji ogólnych o zasadach ochrony danych osobowych.
Usługi świadczone przez punkt serwisowy
 • Cel i podstawy przetwarzania

  Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. wykonania umowy zlecenia serwisowania sprzętu sportowego lub wykonania innych usług świadczonych przez punkt serwisowy (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
  2. wykonania zobowiązań prawnych, w szczególności realizacji obowiązku prowadzenia sprawozdawczości finansowej (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
  3. ustalenia, ochrony lub dochodzenia roszczeń związanych z umową zlecenia serwisowania sprzętu sportowego lub umową o świadczenie innych usług wykonywanych przez punkt serwisowy, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit f) RODO).

 • Czas przetwarzania danych

  Państwa dane przetwarzane będą do czasu:

  1. przedawnienia ewentualnych roszczeń z tytułu realizacji umowy zlecenia serwisowania sprzętu,
  2. wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych,
  3. wniesienia prawnie uzasadnionego sprzeciwu, w sytuacji, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora.

 • Czy muszą Państwo podać nam swoje dane osobowe?

  Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia i wykonania umowy zlecenia serwisowania sprzętu sportowego.

« Powrót do informacji ogólnych o zasadach ochrony danych osobowych.
Korespondencja z Decathlon
 • Cel i podstawy przetwarzania
  1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO), przez który należy rozumieć:
   1. prowadzenie korespondencji przez administratora w związku z wiadomościami przesłanymi przez klientów, przedstawicieli kontrahentów administratora oraz inne osoby lub podmioty w formie papierowej lub elektronicznej,
   2. udzielanie odpowiedzi na przesłane przez Państwa pytania za pośrednictwem formularzy kontaktowych na stronie www.decathlon.pl
   3. ustalenie, dochodzenie lub obronę przed ewentualnymi roszczeniami.
 • Czas przetwarzania danych

  Państwa dane przetwarzane będą do czasu:

  1. zakończenia wymiany korespondencji albo do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, uznanego przez administrator za zasadny. Ponadto dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 • Czy muszą Państwo podać nam swoje dane osobowe?

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do komunikacji z Panią/Panem w ramach prowadzonej korespondencji.

« Powrót do informacji ogólnych o zasadach ochrony danych osobowych.
Kontrahenci/partnerzy oraz ich przedstawiciele
 • Cel i podstawy przetwarzania

  Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. wykonania umowy zawartej z Decathlon sp. z o.o. (w przypadku danych osobowych należących bezpośrednio do kontrahenta podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, zaś w przypadku danych osobowych reprezentantów kontrahenta podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem administratora jest potrzeba zapewnienia prawidłowej realizacji umowy),
  2. wykonania zobowiązań prawnych, w szczególności realizacji obowiązku prowadzenia sprawozdawczości finansowej (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
  3. ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z realizacją umowy zawartej przez Decathlon (podstawę przetwarzania stanowi w tym przypadku stanowi art. 6 ust. 1 lit f) RODO - przy czym przez prawnie uzasadniony interes administratora należy rozumieć możliwość dochodzenia lub obrony roszczeń).
 • Czas przetwarzania danych

  Państwa dane przetwarzane będą do czasu:

  1. wygaśnięcia bądź rozwiązania umowy pomiędzy Decathlon sp. z o.o. a jego kontrahentem, a po jej zakończeniu w terminach określonych przez przepisy prawa, w tym o rachunkowości,
  2. przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy lub czynności zmierzających do zawarcia umowy.
 • Czy muszą Państwo podać nam swoje dane osobowe?

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania realizacja umowy zawartej z Decathlon nie będzie możliwa.

« Powrót do informacji ogólnych o zasadach ochrony danych osobowych.
Organizacja konkursów
 • Cel i podstawy przetwarzania

  Dane osobowe uczestników konkursu będą przez nas przetwarzane w celu:

  1. przeprowadzenia konkursu oraz realizacji nagrody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
  2. wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w szczególności wynikających z przepisów podatkowych (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
  3. dla celów reklamowych, promocyjnych oraz marketingowych, związanych z działalnością gospodarczą organizatora konkursu, tj. z uwagi na niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
  4. realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), rozumianego jako możliwość dochodzenia lub obrony przez Decathlon sp. z o.o. roszczeń związanych z pełnieniem przez Decathlon sp. z o.o. funkcji fundatora nagród.
 • Czas przetwarzania danych

  Państwa dane przetwarzane będą do czasu:

  1. przedawnienia ewentualnych roszczeń z tytułu organizacji konkursu bądź realizacji nagród,
  2. wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych,
  3. wniesienia prawnie uzasadnionego sprzeciwu, w sytuacji, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora.
 • Czy muszą Państwo podać nam swoje dane osobowe?

  Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednak nierozerwalnie związane z uczestnictwem w konkursie oraz realizacją nagród.

« Powrót do informacji ogólnych o zasadach ochrony danych osobowych.
Rekrutacja
 • Cel i podstawy przetwarzania danych

  Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. dążenia do zawarcia umowy o pracę lub współpracę z administratorem, w zakresie danych kontaktowych oraz wskazanych w art. 221 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.) (dalej „Kodeks pracy”), tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  2. realizacji trwającego procesu rekrutacji, a jeśli wyrazisz na to zgodę, również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, które odbędą się w ciągu roku od dnia udzielenia zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w zakresie w jakim przesyłane są w dokumentach aplikacyjnych dane osobowe wykraczające poza art. 221 Kodeksu pracy.
 • Czas przetwarzania danych

  Państwa dane przetwarzane będą do czasu:

  1. zakończenia procesu rekrutacji oraz przez okres 3 miesięcy po jej zakończeniu rozumianego jako podpisanie umowy z jednym z kandydatów,
  2. wycofania zgody, w zakresie w jakim zamieszczają Państwo w dokumentach aplikacyjnych dane osobowe wykraczające poza art. 221 Kodeksu pracy,
  3. w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych - do czasu wycofania udzielonej zgody, jednakże nie dłużej niż przez okres roku od dnia udzielenia przez kandydata zgody na przetwarzanie danych w przyszłych rekrutacjach.
 • Czy muszą Państwo podać nam swoje dane osobowe?

  Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji, a w przypadku zgody na dalsze procesy rekrutacyjne oraz w zakresie danych wykraczających poza przepisy Kodeksu pracy jest całkowicie dobrowolne.

« Powrót do informacji ogólnych o zasadach ochrony danych osobowych.
Przetwarzanie danych osobowych pracowników Decathlon
 • Cel i podstawy przetwarzania danych

  Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. w przypadku umowy o pracę
   1. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit b) RODO), przez co rozumiemy w szczególności:
    1. wykonywanie obowiązków z zakresu BHP,
    2. rozliczanie wszelkich należności, w tym naliczanie oraz wypłatę wynagrodzenia,
    3. zgłaszanie pracowników oraz członków ich rodzin do odpowiednich urzędów,
    4. realizację świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
    5. archiwizowanie akt osobowych w tym umów o pracę,
   2. realizacji umowy o pracę (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
   3. realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora rozumianego jako: monitorowanie Twojego rozwoju oraz rekrutacji wewnętrznej, realizacji dostępnych dla Ciebie dodatkowych świadczeń oraz uprawnień (w tym akcjonariat pracowniczy), prowadzenie kontroli dostępu na teren organizacji administratora oraz zapewnienia bezpieczeństwa w ramach tego obszaru (stosowanie monitoringu) a także dochodzenia lub obrony roszczeń wynikających z zawartej umowy o pracę (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  2. w przypadku umów cywilnoprawnych (zlecenia, dzieło, współpraca, staż, praktyka):
   1. realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
   2. dokonania zgłoszeń oraz pozostałych obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności względem urzędów skarbowych, NFZ, ZUS (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
   3. rozliczania oraz archiwizacji dokumentów dla potrzeb księgowych (art. 6 ust. 1 lit c) RODO),
   4. realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora rozumianego jako: przechowywania i archiwizacji umów, prowadzenie kontroli dostępu na teren organizacji administratora oraz zapewnienia bezpieczeństwa w ramach tego obszaru (stosowanie monitoringu) a także dochodzenia lub obrony roszczeń wynikających z zawartej umowy o pracę (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 • Czas przetwarzania danych

  Twoje dane przetwarzane będą do czasu:

  1. wygaśnięcia lub rozwiązania umowy o pracę, a po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu przez czas określony w przepisach, a niezbędny do archiwizowania akt osobowych, tj. 10 lat, z uwzględnieniem dłuższego okresu przechowywania wynikającego z obowiązujących przepisów prawa,
  2. wygaśnięcia bądź rozwiązania umowy cywilnoprawnej, a po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu przez czas określony w przepisach, a niezbędny do dochodzenia lub obrony roszczeń z tytułu realizacji umowy,
  3. wniesienia prawnie skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora.
 • Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

  Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy o pracę bądź umowy cywilnoprawnej, a także wykonania przez administratora wszelkich obowiązków wynikających z prawa pracy, jak również prawa cywilnego.

« Powrót do informacji ogólnych o zasadach ochrony danych osobowych.
Przetwarzanie danych w ramach książki wejść I wyjść do biur decathlon (kontrola dostępu)
 • Cel i podstawy przetwarzania danych

  Państwa dane osobowe w ramach książki wejść i wyjść do biur Decathlon przetwarzane będą na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), rozumianego jako zapewnienie bezpieczeństwa na terenie administratora danych.

 • Czas przetwarzania danych

  Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres do 1 roku od wykorzystania wszystkich pozycji w egzemplarzu książki wejść i wyjść, o ile dane zawarte w przedmiotowym rejestrze nie będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń i w takim przypadku dane będą przetwarzane do czasu ich przedawnienia.

 • Czy musicie Państwo podać nam swoje dane osobowe?

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wstępu na teren administratora danych.

« Powrót do informacji ogólnych o zasadach ochrony danych osobowych.
Wypadki, zdarzenia wywołujące szkody

I) Informacje dla uczestników wypadku lub zdarzenia wywołującego szkodę tj. osób poszkodowanych, sprawców zdarzenia i innych podobnych:

 • Cel i podstawy przetwarzania danych

  Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  1. ustalenia okoliczności zdarzenia wywołującego szkodę, przeprowadzenia niezbędnych procedur związanych z zaistniałym zdarzeniem, w tym ustalaniem odpowiedzialności oraz wypłatą ewentualnego odszkodowania. Podstawą prawną przetwarzania danych uczestników zdarzenia we wskazanym celu jest prawnie uzasadniony interes administratora (tj. art. 6 ust. 1 lit. f( RODO), polegający na potrzebie ustaleniu okoliczności zdarzenia oraz odpowiedzialności za jego zajście,
  2. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami wynikającymi ze zdarzenia, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora będący jednocześnie podstawą przetwarzania danych we wskazanym celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Czas przetwarzania danych

  Dane osobowe będą przetwarzane do momentu:

  1. zakończenia niezbędnych procedur związanych z zaistniałym zdarzeniem, w tym ustalaniem odpowiedzialności oraz wypłatą ewentualnego odszkodowania,
  2. przedawnienia roszczeń wynikających z zaistniałego zdarzenia,
  3. w przypadku wypłaty odszkodowania dane osobowe poszkodowanego lub sprawcy zdarzenia będą dodatkowo przetwarzane w terminach określonych w ustawie o rachunkowości.

 • Czy musicie Państwo podać nam swoje dane osobowe?

  Podanie danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia procedur związanych z zaistniałym zdarzeniem, w tym ustalania odpowiedzialności oraz wypłatę ewentualnego odszkodowania.

II) Informacje dla świadków wypadku lub zdarzenia wywołującego szkodę:

 • Cel i podstawy przetwarzania danych

  Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  1. ustalenia okoliczności zdarzenia wywołującego szkodę, przeprowadzenia niezbędnych procedur związanych z zaistniałym zdarzeniem, w tym ustalaniem odpowiedzialności oraz wypłatą ewentualnego odszkodowania. Podstawą prawną przetwarzania we wskazanym celu Państwa danych jako świadków zdarzenia, jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
  2. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami wynikającymi ze zdarzenia, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora będący jednocześnie podstawą przetwarzania danych we wskazanym celu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 • Czas przetwarzania danych

  Dane osobowe będą przetwarzane do momentu:

  1. zakończenia niezbędnych procedur związanych z zaistniałym zdarzeniem, w tym ustalaniem odpowiedzialności oraz wypłatą ewentualnego odszkodowania,
  2. przedawnienia roszczeń wynikających z zaistniałego zdarzenia.
 • Czy musicie Państwo podać nam swoje dane osobowe?

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia procedur związanych z zaistniałym zdarzeniem, w tym ustalania odpowiedzialności oraz wypłatę ewentualnego odszkodowania.

« Powrót do informacji ogólnych o zasadach ochrony danych osobowych.
Monitoring wizyjny w obiektach Decathlon
 • Cel i podstawy przetwarzania danych

  Państwa dane osobowe w ramach monitoringu wizyjnego istniejącego w obiektach Decathlon przetwarzane będą na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), rozumianego jako ochrona mienia i osób oraz zapewnienie bezpieczeństwa na terenie sklepu Decathlon sp. z o.o.

 • Czas przetwarzania danych

  Wszystkie dane rejestrowane w ramach monitoringu wizyjnego zapisywane na rejestratorze danych nadpisywane są po upływie 30 dni od chwili nagrania.

 • Czy musicie Państwo podać nam swoje dane osobowe?

  Pozyskanie Państwa danych osobowych w postaci wizerunku utrwalonego na monitoringu wizyjnym jest niezbędne do zachowania bezpieczeństwa na terenie obiektu Decathlon sp. z o.o.

« Powrót do informacji ogólnych o zasadach ochrony danych osobowych.
Cookies
Cookies

W związku z nowelizacją ustawy o prawie telekomunikacyjnym zostały wprowadzone nowe zasady dotyczące informowania Użytkowników, w jaki sposób na stronach internetowych stosowane są pliki cookie. W celu należytego zadbania o interesy Użytkowników oraz komfortu korzystania z serwisu internetowego, który odwołuje się do tego dokumentu, poniżej znajdziecie Państwo więcej informacji o plikach cookie.

W ramach tej strony internetowej stosowane są następujące typy plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony internetowej, pliki cookies, które służą do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej,
 • „wydajnościowe” pliki cookies, które umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron wchodzących w skład strony internetowej,
 • „funkcjonalne” pliki cookies, które umożliwiają „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień strony internetowej i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
 • „reklamowe” pliki cookies, które umożliwiają dostarczanie użytkownikom strony internetowej treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Administrator wykorzystuje pliki typu cookies w celu:

 • utrzymywanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu oraz hasła,
 • dostosowanie serwisu do potrzeb Użytkownika,
 • tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu
 • opracowywania zagregowanych danych statystycznych, danych z pomiarów oraz danych na temat ogólnych trendów w celu wzmocnienia i optymalizacji działań marketingowych, promocyjnych i analitycznych.

Administrator informuje, że Użytkownik może poprzez zmianę ustawień przeglądarki wyłączyć obsługę plików «cookies». Najczęściej odpowiednia opcja znajduje się w zakładce prywatność lub ustawienia danego programu. Poniżej Administrator opisuje, jak można zmienić ustawienia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

Internet Explorer:

 1. Otwórz program Internet Explorer, klikając przycisk Start, a następnie klikając polecenie Internet Explorer.
 2. Kliknij przycisk Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje internetowe.
 3. Kliknij kartę Prywatność, a następnie w obszarze Ustawienia przesuń suwak do najwyższego położenia, aby zablokować wszystkie pliki cookies, lub do najniższego położenia, aby zezwolić na wszystkie pliki cookies, a następnie kliknij przycisk OK.

Chrome:

 1. Kliknij menu Chrome na pasku narzędzi przeglądarki.
 2. Wybierz Ustawienia.
 3. Kliknij Pokaż ustawienia zaawansowane.
 4. W sekcji „Prywatność” kliknij przycisk Ustawienia treści.
 5. W sekcji „Pliki cookies” możesz zmienić ustawienia plików cookies.

Firefox:

 1. Na górze okna Firefoksa naciśnij przycisk Firefox, (w systemie Windows XP kliknij menu Narzędzia) i wybierz Opcje.
 2. Wybierz panel Prywatność.
 3. Z menu rozwijanego elementu Program Firefox: wybierz opcję: będzie używał ustawień historii użytkownika.
 4. Zaznacz Akceptuj ciasteczka, by włączyć, odznacz, by wyłączyć obsługę ciasteczek.

Opera:

 1. Przejdź do zakładki Narzędzia w górnym menu Opery i z rozwijanego menu wybierz Preferencje.
 2. W okienku, które się pojawi przejdź do zakładki Zaawansowane, z menu po lewej stronie wybierz Ciasteczka i zmień ustawienia plików cookies.

Administrator informuje, że w razie problemów ze zmianą ustawień plików cookies, najlepiej skorzystać z informacji znajdujących się na stronie internetowej producenta danego programu. Administrator informuje, że z momentem połączenia się przez Użytkownika z Serwisem, w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika lub innej osoby fizycznej, z którego Użytkownik łączy się z Serwisem.

Administrator informuje, że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, a także czasu połączenia z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika w Serwisie. Dane te przetwarzane są w celach technicznych. Administrator oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Użytkownikowi wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu, poprzez zastosowanie odpowiednich administracyjnych, technicznych i fizycznych zabezpieczeń danych przed ich przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, nieupoważnionym ujawnieniem lub udostępnieniem. Niestety żaden sposób przekazywania danych za pośrednictwem Internetu nie jest w pełni bezpieczny. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym np. dotyczące podejrzenia udostępnienia plików zawierających szkodliwe oprogramowanie należy zgłaszać na adres:

Decathlon Sp. z o.o.
ul. Geodezyjna 76
03-290 Warszawa
tel. (22) 333 70 70

Szczegółowa lista ciasteczek, których używamy.
Nazwa ciasteczka Opis Okres ważności
mydkt-connexion-passive,
AutoLoginData,
AutoLoginToken,
root.autoUserLoginId
Te ciasteczka pozwalają na logowanie się i zakupy online. 1 dzień, 1 rok
JSESSIONID,
MIDDLEOFFICE_SESSIONID
Ten plik cookie zapamiętuje szczegóły tego, gdzie poruszasz się po stronie. Pozwalają nam również rozpoznać zarejestrowanych użytkowników. Sesja, 1 rok
__as_rng
__atuvc
__atuvs
__s2m_pid
__s2m_sid
__s2m_stid
__s2m_vals
Te pliki cookie pozwalają naszej stronie działać prawidłowo. Akcje takie jak "przeglądanie witryny" lub "dodawanie do koszyka" nie działałyby bez tego. 1 rok, 2 lata i 10 lat
addProductTypeOnClick,
listProductTypeOnAdding,
shoppingList
Te pliki cookie pozwalają nam zapamiętywać przedmioty w koszyku. 1 miesiąc, 1 rok
NSC_IUUQ-PTNPTF,
NSC_IUUQT-PTNPTF
Te ciasteczka pozwalają Decathlonowi monitorować odpowiedź / wydajność naszych serwerów obsługujących decathlon.pl 1 dzień
BC_Bandwith To ciasteczko umożliwia wyświetlanie naszych wideo. 1 dzień
_ga, _gat,
shoppingToolAction,
__ywtfpcsuid,
__ywtfpcvuid
Te pliki cookie umożliwiają działanie naszego oprogramowania Google Analytics, dostarczonego przez naszego partnera biznesowego Google.

Pozwala nam to na generowanie informacji statystycznych, takich jak liczba odwiedzających, wykorzystanie przeglądarki, czasy zakupów i odpowiedzi na nasze działania marketingowe. Informacje te pomagają nam śledzić nasze wyniki i usprawnić podróż na naszej stronie internetowej.
Sesja, 2 lata
_gat_picshare To ciasteczko pozwala na generowanie informacji statystycznych związanych z funkcjonalnością "dzielenia się". Te informacje pomagają nam śledzić nasze wyniki w tej usłudze. 1 dzień
NSC_IUUQ-PTNPTF,
NSC_IUUQT-PTNPTF
Te ciasteczka pozwalają Decathlonowi monitorować odpowiedź / wydajność naszych serwerów obsługujących decathlon.pl. 1 dzień
COOKIE_PRIVACY,
COOKIE_BANNER, TW_SESSION_ID,
TW_SESSION_SEQUENCE,
TW_VISIOR_ID
To ciasteczko pozwala nam zapamiętać twoje preferencje dotyczące plików cookie 1 godzina, 45 dni, 1 rok
STORE To ciasteczko pozwala nam zapamiętać Twoje preferencje dotyczące wybranego sklepu. 1 godzina, 45 dni, 1 rok

Decathlon wykorzystuje różne wybrane pliki cookie stron trzecich, aby zapewnić i usprawnić niektóre usługi, które oferujemy. Pliki cookie stron trzecich to te, które są ustawione przez domenę inną niż domena odwiedzana przez użytkownika.

Nazwa ciasteczka Cel Więcej informacji / dostawca
__utma,
__utmb,
__utmc,
__utmz

Na decathlon.pl używamy Google Analytics do śledzenia trafności naszych reklam, dzięki czemu możemy wprowadzać ulepszenia i optymalizować nasze kierowanie.

Google Analytics pomaga nam zrozumieć, w jaki sposób nasi klienci przechodzą do naszej witryny Te pliki cookie umożliwiają funkcjonowanie Google Analytics.

Możesz dowiedzieć się, jak zrezygnować z tych plików cookie tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Google Analytics
tc_cj_v2,
TC_PAGES_VIEWED,
tc_scoring_pv,
TCIC,TCSESSION
Te pliki cookie są dostarczane przez Tag Commander, który jest niezależnym narzędziem do zarządzania tagami umożliwiają działanie Google Analytics i innych partnerów marketingowych. Oprócz Google Analytics te pliki cookie również wchodzą w interakcje z:
Adform, DoubleClick, RTB House, Convertiser, Opineo, BitRec, SearchNode, Refericon, Quanda
ABTasty Dzięki temu ciasteczku możemy testować różne wersje naszej strony i dzięki temu sprawiać by nasza witryna była jeszcze lepsza dla naszych użytkowników. 1 rok
__ywtfpcsuid,
__ywtfpcvuid
Te ciasteczka umożliwiają funkcję Ysance, która pomaga nam zrozumieć, w jaki sposób nasi klienci poruszają się po naszej stronie i za jej pośrednictwem. Ysance
datr,
locale,
pid,
guest_id

Te pliki cookie są niezbędne, aby umożliwić naszym klientom dzielenie się wrażeniami zakupowymi za pośrednictwem mediów społecznościowych, takich jak Facebook i Twitter itp. Pamiętaj, że jeśli zdecydujesz się udostępnić coś za pośrednictwem tych dostawców mediów społecznościowych, nie kontrolujemy ustawień tych plików cookie. Zalecamy sprawdzenie witryny internetowej dostawcy w celu uzyskania dalszych informacji.

Każdy indywidualny reklamodawca korzysta z własnych śledzących plików cookie, a uzyskane dane nie są poufne ani zamienne.

Więcej informacji tutaj: Facebook Cookies i Twitter Cookies.
Facebook, Twitter

Oprócz plików cookie, piksel śledzący może być ustawiony przez nas lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z Witryny. Piksele śledzące to małe pliki graficzne w treści Witryny lub treści naszych biuletynów, abyśmy mogli zrozumieć, które części Strony są odwiedzane i czy poszczególne treści są interesujące.

Linki

Administrator proponuje na swojej stronie Serwisu korzystanie z łącz do swoich stron internetowych oraz do innych stron internetowych, które nie należą do Administratora. Łącza te zostały stworzone w porozumieniu ze stronami, których to dotyczy, ale których nie kontroluje w żaden sposób. Administrator nie ponosi w żaden sposób odpowiedzialności za treść tychże innych stron ani za sposób ich wykorzystywania przez użytkowników.

Dostępność

Administrator zobowiązuje się dokładać należytej staranności, aby zapewnić nieprzerwany dostęp dla swoich Użytkowników do strony internetowej

Ustawienia prywatności
Google analytics

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc. ("Google"). Google Analytics wykorzystuje tak zwane "pliki cookie", pliki tekstowe przechowywane na urządzeniach końcowych (komputerach, smartfonach, tabletach i innych). Umożliwia im analizę korzystania z witryny. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej witryny przez użytkowników są zazwyczaj przesyłane na najbliższy serwer Google i tam przechowywane. W związku z tym dane są przesyłane w zależności od lokalizacji użytkownika na serwerze w Europie lub w Stanach Zjednoczonych.

Na tej stronie aktywowano anonimizację IP, dzięki czemu adres IP użytkowników Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się krajach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym zostaje z góry skrócony. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej witryny Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkowników, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z internetu u operatora strony. Adres IP przesłany w ramach Google Analytics przez przeglądarkę w formie opisanej powyżej nie zostanie scalony z innymi danymi dostarczonymi przez Google.

Ponadto możesz zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP) oraz przetwarzaniem tych danych przez Google, pobierając wtyczkę do przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem i zainstaluj:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Politykę prywatności Google można znaleźć tutaj:

https://policies.google.com/privacy?hl=de

Więcej informacji na temat prywatności Google Analytics można znaleźć na stronie:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245

InteliWise - FUNKCJA CZATU

Korzystamy z funkcji czatu InteliWise na naszych stronach, aby zapewnić Ci dodatkowe opcje pomocy, gdy jest taka potrzeba. W ten sposób chcemy zwiększyć twoją satysfakcję z użytkowania strony.

Dane dotyczące usługi InteliWise są przechowywane na komputerze za pośrednictwem "lokalnej pamięci" lub plików cookie. Na serwerach InteliWise historie rozmów są tymczasowo zapisywane i automatycznie usuwane po zakończeniu czatu.

Ze względu na jakość naszych konsultacji możemy wymagać, aby treść komunikacji z konsultantem została przekazana innym konsultantom lub przejrzana przez przełożonych.

YSANCE

Ta strona internetowa korzysta z usługi analityki internetowej dostarczanej przez ysance.com. Narzędzie do analizy pozwala nam poznać sposób korzystania z naszej strony internetowej i zainteresowanie odwiedzających naszymi produktami oraz zoptymalizować naszą stronę internetową. Na przykład, z wielu kategorii produktów, konkretna kategoria może zostać w prosty sposób zintegrowana z naszą witryną internetową i jest bardziej prawdopodobne, że zostanie znaleziona przez odwiedzającego.

Uzyskane dane użytkownika są przesyłane na serwer ysance.com we Francji i tam przechowywane. Usługa ysance.com używa adresu IP, który jest przechowywany anonimowo (usunięcie ostatniego oktetu). Identyfikacja odwiedzających jest zasadniczo wykluczona.

Narzędzie do analityki internetowej Ysance.com wykorzystuje pliki cookie. Możesz uniemożliwić ysance.com zbieranie informacji wygenerowanych przez plik cookie (w tym Twój anonimowy adres IP) z korzystania z witryny (w tym zanonimizowanego adresu IP), a tym samym zapobiec przetwarzaniu przez ysance.com tych informacji. Skonfiguruj swoją przeglądarkę, aby zapobiec używaniu plików cookie do usługi analizy ysance.com i usuwaniu zapisanych plików cookie na dysku twardym urządzenia.

Polityka prywatności Ysance znajduje się tutaj:

http://www.ysance.com/privacy.html

BEAMPULSE

Ta strona internetowa korzysta z usługi analityki internetowej dostarczanej przez Beampulse, Dzięki analizie takich danych jesteśmy w stanie dostosować nasz serwis do zachowań użytkowników. Dane przesyłane na serwery Beampusle są w pełni zanonimizowane i nie jest możliwe na ich podstawie zidentyfikować konkretnego użytkownika.

AB TASTY

Ta strona korzysta z narzędzia AB Tasty na potrzeby AB testów i ciągłego ulepszania strony. Wykorzystane pliki cookie pozwalają nam zmieniać stronę i analizować zmiany. Jeśli tego nie chcesz, możesz aktywować plik cookie dostępny za pośrednictwem tego linkuhttps://www.decathlon.de/#abtastyoptout=1, co spowoduje, że AB Tasty nie będzie działać. Zwracamy uwagę, że strona internetowa w tym przypadku nie może być już używana w całości.

RTB HOUSE

Ta strona korzysta z narzędzia RTB HOUSE aby móc spersonalizować przekaz jaki do Ciebie kierujemy. Dzięki tej wiedzy, jesteśmy w stanie sugerować Ci produkty, które naprawdę Ciebie zainteresują, także wyświetlając je poza stroną Decathlon.pl

Google Remarketing

Ta strona korzysta z narzędzia Google Remarketing aby móc spersonalizować przekaz jaki do Ciebie kierujemy, na stronach zewnętrznych.

PERSONALIZACJA ZA POMOCĄ BitRec

Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi BitRec, która stara się sprostać Twoim osobistym potrzebom i preferencjom poprzez analizę danych naukowych. Pomaga nam to zrozumieć, które strony są dla Ciebie szczególnie atrakcyjne, które produkty najbardziej interesują naszych użytkowników i jakie indywidualne oferty powinniśmy skierować do użytkowników naszej witryny. Różne dane, takie jak Twój adres IP, kanał ruchu lub pogoda, są przechowywane w Twojej przeglądarce zaszyfrowane.

AdForm

Udostępniamy dane marketingowe Tradelab, takie jak pliki cookie, identyfikator reklamy i adres IP. Tradelab to programowa platforma multimedialna dla reklamodawców i agencji.
Link do polityki prywatniości AdForm (https://site.adform.com/uncategorized/product-and-services-privacy-policy/)

FACEBOOK CUSTOM AUDIENCE

Nasza strona internetowa wykorzystuje narzędzie komunikacji Facebook Custom Audience. Facebook generuje nieodwracalną i nie osobistą wartość hash (sumę kontrolną) z danych użytkowania, która jest używana do celów analitycznych i marketingowych, takich jak spersonalizowane nakładki reklamowe. Bardziej szczegółowe informacje na temat celu i zakresu związanego z gromadzeniem i przetwarzaniem danych przez Facebook oraz twoje ustawienia prywatności można znaleźć w polityce prywatności Facebooka:

https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/https://www.facebook.com/privacy/explanation

Możesz odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie i nie zgadzasz się z jej użyciem tutaj:

https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/

WTYCZKI SPOŁECZNOŚCIOWE

Na naszej stronie i blogu używamy wtyczek społecznościowych. Są to obecnie: Facebook, Google+, Twitter, Youtube i Instagram. Jeśli te wtyczki są aktywowane, przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami odpowiedniej sieci społecznościowej, gdy tylko otworzysz stronę w naszej witrynie. Treść wtyczki jest przesyłana z sieci społecznościowej bezpośrednio do przeglądarki i włączana przez nią do witryny. Wtyczki można oczywiście dezaktywować jednym kliknięciem.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez sieci społecznościowe oraz związane z nimi prawa i opcje ustawień w celu ochrony prywatności użytkownika można znaleźć w polityce prywatności odpowiednich sieci lub stron internetowych. Linki można znaleźć poniżej. Jeśli nie chcesz, aby sieci społecznościowe zbierały dane o Tobie przez naszą stronę internetową, musisz wylogować się z tych sieci przed odwiedzenie naszej strony internetowej.

Na naszych stronach internetowych używamy następujących wtyczek:

FACEBOOK

Używamy wtyczek z portalu społecznościowego facebook.com, obsługiwanego przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Link do Polityki prywatności Facebooka można znaleźć tutaj: Polityka prywatności Facebooka.

https://www.facebook.com/about/privacy/

GOOGLE+

Używamy wtyczek z sieci społecznościowej Google+, która jest obsługiwana przez Google. Możesz znaleźć link do polityki prywatności Google tutaj: Informacje na temat ochrony prywatności od Google.

http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

TWITTER

Używamy wtyczek społecznościowych Twitter, które są obsługiwane przez Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA ("Twitter"). Link do polityki prywatności Twittera znajdziesz tutaj: Polityka prywatności Twittera.

https://twitter.com/privacy

YOUTUBE

Używamy wtyczek z witryny Youtube obsługiwanej przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone ("Youtube"). Link do polityki prywatności serwisu Youtube można znaleźć tutaj: Polityka prywatności serwisu Youtube.

http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

INSTAGRAM

Używamy wtyczek z sieci społecznościowej Instagram, obsługiwanej przez Instagram, LLC Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA ("Instagram"). Link do polityki prywatności Instagram można znaleźć tutaj:http://instagram.com/about/legal/privacy/#

ZAPŁAĆ KARTĄ KREDYTOWĄ ZA POŚREDNICTWEM INGENICO

Płatności kartą kredytową obsługiwane są przez naszego specjalistę PCI DSS Ingenico e-Commerce Solutions SAS, Boulevard de Grenelle 28-32 75015 PARIS (dawniej Ogone), który specjalizuje się w transakcjach kartami kredytowymi. Sam DECATHLON nie zna Twoich danych karty kredytowej, ani DECATHLON ich nie zapisuje. Wprowadź swoje dane na zabezpieczonej przez TLS stronie internetowej Ingenico.

Ingenico oferuje również klientom DECATHLON specjalną usługę: dane karty kredytowej wprowadzone przy pierwszym zakupie są opatrzone niestandardowym numerem aliasu, aby możliwe było dokonanie kolejnego zakupu. Ingenico podaje DECATHLON ten numer aliasu, który odpowiada numerowi twojej karty kredytowej w ostatnich czterech cyfrach.

Zaleta: przy następnym zakupie nie trzeba ponownie wprowadzać danych karty kredytowej, ponieważ Ingenico otrzymuje odniesienie do danych karty kredytowej za pośrednictwem aliasu podanego przez DECATHLON. Możesz zarządzać tym numerem aliasu na swoim koncie DECATHLON. Istnieje możliwość usunięcia tego numeru aliasu.

Jeśli płacisz kartą kredytową, zgadzasz się, że Ingenico dostarczy nam numer alias w połączeniu z imieniem i nazwiskiem posiadacza karty oraz ważności karty. Numer aliasu jest automatycznie usuwany po 24 miesiącach.

można zapobiec poprzez usunięcie haka z listy wyboru po wpisaniu danych karty kredytowej podczas zakupów, tworząc szereg alias i przekazywanie Decathlon którego przed zgodą „Pozwalam INGENICO bezpieczne przechowywanie moich danych finansowych, więc korzystać z tych danych dla przyszłości zlecenia z tym kupiec „nie trzeba ponownie wprowadzić find. W tym przypadku trzeba ponownie wprowadzić go każdego kolejnego zakupu informacji o karcie kredytowej. Jeśli dałeś zgodę dla tej procedury i chce wycofać się później, to wystarczy, na koncie klienta DECATHLON w punkcie menu „Credit Management” wejścia do karty kredytowej, aby oczyścić.

Sprawozdania prywatności Ingenico można znaleźć tutaj: http://www.ingenico.com/privacy-policy.