Zamów z darmową dostawą do sklepu Decathlon i odbierz już za 1H!

Zakupy w sklepie internetowym Dokumenty

KREDYT 3x0%
w sklepie internetowym www.decathlon.pl na 10 rat
22.11.2017 – 31.12.2017

REGULAMIN PROMOCJI

§ 1
ORGANIZATOR PROMOCJI

Organizatorem Promocji „KREDYT 3x0% w sklepie internetowym www.decathlon.pl na 10 rat”, zwanej dalej „Promocją” jest:

Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy Placu Orląt Lwowskich 1; wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000039887, Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w wysokości: 649 000 000 zł, w całości wpłacony, NIP: 657-008-22-74, REGON: 290513140 zwany dalej „Bankiem”,

oraz

DECATHLON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Geodezyjnej 76, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS0000007163, o kapitale zakładowym 8 859 465 złotych, NIP: 951-18-55-233, REGON: 013102058, zwany dalej „DECATHLON”,

zwanych dalej łącznie Organizatorami.

§ 2
CZAS I MIEJSCE OBOWIĄZYWANIA PROMOCJI

Promocja obowiązuje w okresie od 22 listopada 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wyłącznie w sklepie internetowym www.decathlon.pl.

§ 3
UCZESTNICTWO W PROMOCJI

 1. Uczestnikiem Promocji, zwanym dalej „Uczestnikiem”, może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która spełnia kryteria zdolności kredytowej stawiane Kredytobiorcy przez Bank oraz wymogi niniejszego Regulaminu:
  1. spełni warunki formalne dla udzielenia kredytu konsumenckiego (zwanym dalej także „kredytem”) wymagane przez Bank (szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej https://www.decathlon.pl/zakupy-internetowe-informacje-ogolne.html) oraz
  2. posiada zdolność do spłaty kredytu konsumenckiego umożliwiającą udzielenie kredytu konsumenckiego zgodnie z zasadami Banku (szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej https://www.decathlon.pl/zakupy-internetowe-informacje-ogolne.html) oraz
  3. zawrze umowę kredytu konsumenckiego w ramach Promocji na okres 10 miesięcy.

  Promocja obejmuje cały asortyment towarów w sklepie internetowym www.Decathlon.pl pod warunkiem, że wartość kredytowanych towarów - w okresie kredytowania 10 miesięcy - wyniesie co najmniej 300,00 PLN.

§4
WARUNKI PROMOCJI

 1. Uczestnik Promocji, który spełni warunki określone w § 3 otrzyma kredyt konsumencki na następujących warunkach promocyjnych:
  1. Uczestnik jest zwolniony z kosztów, opłat i prowizji związanych z udzieleniem i obsługą kredytu,
  2. Kredyt spłacany jest w 10 równych ratach miesięcznych.
  3. Terminy płatności rat są określone w umowie kredytowej.
  4. Oprocentowanie nominalne kredytu (stopa stała) wynosi 0%.
  5. Prowizja za udzielenie kredytu wynosi 0%.
 2. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 0% całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 1200 zł, całkowita kwota do zapłaty 1200 zł, oprocentowanie stałe 0%, całkowity koszt kredytu 0 zł (w tym: prowizja 0 zł, odsetki 0 zł, ubezpieczenie podstawowe 0 zł), 9 miesięcznych równych rat w wysokości 120 zł  oraz ostatnia rata wyrównawcza w wysokości 120 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 31/10/2017 r. na przykładzie reprezentatywnym.

§ 5
TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Uczestnik promocji może złożyć reklamację dotyczącą przebiegu Promocji:
  1. pisemnie – listem na adres Banku
   Credit Agricole Bank Polska S.A., pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław,
   z dopiskiem: >>Reklamacja promocji: Karta kredytowa Alsolia MasterCard z Planem Spłat Ratalnych 3x0% na 10 rat <<,
  2. osobiście w dowolnej placówce Organizatora (ustnie lub pisemnie),
  3. telefonicznie pod numerami 801 330 000 (koszt połączenia jak za 1 impuls połączenia lokalnego) lub 71 354 90 09 (z zagranicy i z telefonów komórkowych),
  4. na formularzu, który znajduje się na stronie internetowej Organizatora,
  5. za pomocą Poczty CA24 dostępnej w Serwisie Internetowym CA24.
 2. Organizator na wniosek Uczestnika Promocji potwierdza złożenie reklamacji.
 3. Organizator informuje Uczestnika Promocji o wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji.
 4. Jeśli Organizator - w szczególnie skomplikowanym przypadku – nie może rozpatrzyć reklamacji w tym terminie, informuje o przyczynie opóźnienia i przewidywanym terminie odpowiedzi. Termin ten nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania przez Organizatora reklamacji.
 5. Organizator odpowiada na reklamacje na piśmie lub na innym trwałym nośniku, przy czym pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Uczestnika Promocji.
 6. Uczestnik Promocji może odwołać się od decyzji Organizatora w taki sam sposób, w jaki może złożyć reklamację.

  Zależy nam, żeby szybko rozpatrzyć reklamacje. Dlatego zalecamy, aby Uczestnik Promocji:

  1. złożył reklamację niezwłocznie w formie pisemnej i podpisał ją,
  2. zamieścił w treści:
   • imię i nazwisko,
   • numer PESEL lub numer dokumentu tożsamości,
   • opis, czego dotyczy reklamacja (np. produkt, usługa, promocja),
   • w przypadku poniesienia szkody - określenie oczekiwań.

  Opis procesu obsługi reklamacji oraz obowiązujące w tym zakresie zasady są zamieszczone na stronie internetowej Organizatora.

 7. Uczestnik Promocji może skorzystać z pozasądowego rozwiązywania sporów z Organizatorem przed:
  1. Arbitrem Bankowym (strona internetowa: zbp.pl/dla konsumentow/arbiter-bankowy/dzialalnosc),
  2. Sądem Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego (strona internetowa: www.knf.gov.pl/regulacje/Sad_Polubowny),
  3. Rzecznikiem Finansowym (strona internetowa: rf.gov.pl),
  4. Powiatowym lub Miejskim Rzecznikiem Konsumentów.
 8. Zasady postępowania są określone w Regulaminach tych instytucji, dostępnych na ich stronach internetowych.
 9. Uczestnik Promocji może wystąpić z powództwem do właściwego sądu powszechnego.
 10. Organizator podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, a w sprawach konsumentów Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

§ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. DECATHLON jest uprawniona do oferowania i przygotowywania w imieniu Credit Agricole Bank Polska  S.A. umów kredytu konsumenckiego.
 2. Administratorami danych osobowych są Bank oraz Decathlon którzy zbierają dane na zasadzie dobrowolności i będą je przetwarzać w celu przeprowadzenia Promocji Uczestnikom niniejszej Promocji przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo ich poprawiania w każdym czasie.
 3. Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej www.Decathlon.pl