Dane osobowe i cookies

Uprzejmie informujemy, że z dniem 5 czerwca 2020 roku uległ zmianie regulamin sklepu DECATHLON. Prosimy o zapoznanie się z poniższym Regulaminem.

Dane osobowe

 • W związku z regulacjami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej: RODO), informujemy, że:

  Administrator danych osobowych
  Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, w jakim celu oraz w jaki sposób będą przetwarzane Państwa dane jest Decathlon sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 03-290 Warszawa), ul. Geodezyjna 76, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000007163, NIP: 951-18-55-233.

  Inspektor danych osobowych
  W sprawach związanych z przetwarzaniem oraz ochroną swoich danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez administratora za pośrednictwem adresu e-mail [email protected] lub pisemnie na adres siedziby administratora.

  Inspektor Ochrony Danych: Maciej Kaczmarski
  [email protected]

  Odbiorcy danych*
  Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione:
  • organom państwowym oraz innym podmiotom upoważnionym do dostępu do danych w zakresie i w celu określonym w przepisach prawa,
  • innym podmiotom wchodzącym w skład grupy kapitałowej administratora,
  • innym podmiotom zewnętrznym świadczącym na rzecz administratora usługi wspierające jego funkcjonowanie w zakresie świadczonych usług, m.in. , firmom transportowym, dostawcom usług IT, podmiotom audytującym naszą działalność, podmiotowi świadczącemu usługi księgowe, podmiotom świadczącym usługi marketingowe – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy powierzenia i wyłącznie zgodnie z naszymi jako administratora poleceniami,

  Administratora zastrzega, że krąg odbiorców może być szerszy w zależności od celów przetwarzania danych osobowych. Jeżeli taka sytuacja ma miejsce, szczegółowy katalog tych podmiotów znajdą Państwo poniżej, przy informacjach dotyczących poszczególnych procesów.

  Przysługujące Państwu uprawnienia
  W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, posiadają Państwo następujące uprawnienia:
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • sprostowania swoich danych osobowych,
  • usunięcia swoich danych osobowych,
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • przenoszenia swoich danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w sytuacji gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych, co nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - więcej informacji dotyczących tego uprawnienia dostępne pod adresem:
   https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.
  Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23 RODO, którego tekst można znaleźć pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

  Przekazywanie danych osobowych do Państw Trzecich
  Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich w ramach infrastruktury informatycznej, z której korzysta administrator, a obsługiwanej przez uznane podmioty działające poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (w tym USA).

  W przypadku podmiotów, których siedziby znajdują się na terytorium państw nieobjętych decyzją Komisji Europejskiej zapewniającą odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, Administrator zawiera umowy w oparciu o tzw. standardowe klauzule umowne. Klauzule te zostały wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO i stanowią alternatywną formę zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony przetwarzanych danych osobowych. Ponadto przekazywanie danych do państw trzecich, w związku z usługami, z których korzysta Administrator, może opierać się na tzw. wiążących regułach korporacyjnych obwiązujących u usługodawców Administratora (zgodnie z art. 26 ust. 1 lit. b RODO).

  Kopię standardowych klauzul umownych można uzyskać od Administratora, zwracając się pod dane kontaktowe podane powyżej. Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia Państwa danych jest zgodny zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. Mogą Państwo zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie oraz informację o miejscu udostępnienia ich kopii.

  Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie
  Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), mogący wywoływać wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację, za wyjątkiem następujących procesów, których szczegółowe zasady zostały wskazane przy ich opisach poniżej:
  proces programu lojalnościowego
  proces sklepu internetowego
  Powyższe informacje dotyczą każdego z procesów, w ramach których Państwa dane są przetwarzane. Szczegóły odnoszące m.in. do celów oraz czasu przetwarzania danych osobowych w ramach poszczególnych procesów znajdą Państwo poniżej:
 • Cel i podstawy przetwarzania
  Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez:
  • założenie i obsługę konta na stronie internetowej www.decathlon.pl oraz www.account.decathlon.com,
  • zawieranie z użytkownikiem sklepu internetowego umów sprzedaży produktów zamówionych przez użytkownika w sklepie internetowym www.decathlon.pl oraz ich wykonanie,
  • dokonywanie rezerwacji produktów dostępnych w sklepie internetowym www.decathlon.pl,
  • informowanie o dostępności wybranego produktu (podstawę przetwarzania w odniesieniu do powyższych czynności stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
  zwrotu i wymiany produktów oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji (podstawa przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
  spełnienia zobowiązań prawnych, w szczególności realizacji obowiązku prowadzenia sprawozdawczości finansowej (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
  realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), przez który należy rozumieć:
  • prowadzenie działań marketingu bezpośredniego (w tym newsletter) - ze względu na przepisy szczególne działania za pośrednictwem maila lub numeru telefonu, prowadzone są w oparciu o odrębną zgodę na wykorzystanie odpowiedniego kanału komunikacji,
  • badania zadowolenia użytkownika sklepu internetowego www.decathlon.pl z jego funkcjonowania - ze względu na przepisy szczególne działania za pośrednictwem maila lub numeru telefonu, prowadzone są w oparciu o odrębną zgodę na wykorzystanie odpowiedniego kanału komunikacji,
  • odpowiedzi na przesłane przez Państwa pytania za pośrednictwem formularzy kontaktowych na stronie www.decathlon.pl, poczty elektronicznej, chatbota oraz telefonicznie,
  • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z funkcjonowaniem serwisu www.decathlon.pl oraz usługami świadczonymi za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego pod wskazanym adresem.

  Czas przetwarzania danych
  Państwa dane przetwarzane będą do czasu:
  • rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  • przedawnienia roszczeń z tytułu umowy świadczonej drogą elektroniczną,
  • przedawnienia roszczeń z tytułu sprzedaży,
  • upływu okresu przewidzianego w Regulaminie sklepu internetowego na złożenie i rozpatrzenie reklamacji bądź też dokonania wymiany towaru,
  • wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy sprzedaży,
  • wniesienia uzasadnionego sprzeciwu, w sytuacji, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora.

  Czy muszą Państwo podać nam swoje dane osobowe?
  Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania może uniemożliwiać świadczenie przez Decathlon usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez internautę zakupów w sklepie internetowym www.decathlon.pl.

  Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie
  Korzystanie z portalu sklepu internetowego związane jest z przetwarzaniem danych osobowych użytkownika, przez które należy rozumieć m.in. adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies albo innych podobnych technologii. Zebrane w ten sposób informacje w tym dane osobowe pozwalają dzięki ich zautomatyzowanemu przetwarzaniu (profilowaniu) na przekazanie użytkownikowi sklepu internetowego treści marketingowych dostosowanych do preferencji/zainteresowań każdego użytkownika.

  Przysługujące Państwu prawa – informacje dodatkowe
  Państwa dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Internauty, zakładka „Moje konto internetowe”.
 • Cel i podstawy przetwarzania danych
  Cele przetwarzania danych przez DECATHLON zależne są od tematu rozmowy przeprowadzonej w ramach infolinii i tym samym mogą obejmować:
  realizację lub dążenie do zawarcia umowy z DECATHLON a dotyczącej np.: obsługi konta na stronie internetowej www.decathlon.pl, umów sprzedaży produktów zamówionych przez użytkownika w sklepie internetowym www.decathlon.pl, dokonywania rezerwacji produktów dostępnych w sklepie internetowym www.decathlon.pl, informowania o dostępności wybranego produktu, zwrotu i wymiany produktów oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
  wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze (podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
  realizację prawnie uzasadnionych interesów administratora (podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO), rozumianych jako:
  - obsługę zgłoszenia dokonanego za pośrednictwem infolinii a dotyczącego wszelkich innych kwestii niż określone w punkcie a) powyżej,
  - ustalania, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z działalnością DECATHLON.

  Czas przetwarzania danych
  Dane osobowe będą przetwarzane przez Decathlon przez czas niezbędny do realizacji zgłoszenia za pośrednictwem infolinii, przy czym nie dłużej niż 24 miesiące od przeprowadzenia rozmowy. Ponadto, jeżeli będzie to konieczne, przetwarzanie danych może trwać do momentu:
  • wygaśnięcia stosownych obowiązków prawnych;
  • przedawnienia roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
  • wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO oraz uznania przez administratora, że sprzeciw ten jest zasadny (dotyczy to sytuacji, gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora).

  Czy musicie Państwo podać nam swoje dane osobowe?
  Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania może uniemożliwiać obsługę zgłoszenia dokonanego za pośrednictwem infolinii.
 • Cel i podstawy przetwarzania
  Państwa dane przetwarzane będą w celu:
  • wydania Karty Decathlon oraz administrowania nią, a także w celu podjęcia innych czynności związanych z udziałem Klienta w programie lojalnościowym, na zasadach określonych w Regulaminie Programu Lojalnościowego (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
  • ewentualnego wydania nagród w ramach programu lojalnościowego w formie bonów lojalnościowych, na zasadach określonych w Regulaminie Programu Lojalnościowego (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
  • wykonania zobowiązań prawnych, w szczególności realizacji obowiązku prowadzenia sprawozdawczości finansowej (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
  • ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z uczestnictwem w programie lojalnościowym (podstawę przetwarzania stanowi w tym przypadku stanowi art. 6 ust. 1 lit f) RODO - przy czym przez prawnie uzasadniony interes administratora należy rozumieć możliwość dochodzenia roszczeń),
  • badania zadowolenia uczestnika programu lojalnościowego z jego funkcjonowania (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przy czym przez prawnie uzasadniony interes administratora należy rozumieć udoskonalanie funkcjonowania programu lojalnościowego).

  Odbiorcy danych
  Dane osobowe zebrane przez administratora w ramach programu lojalnościowego są automatycznie przekazywane z poszanowaniem istniejącego prawa do Decathlon S.A. z siedzibą we Francji, który administruje centralnie Programem Lojalnościowym Decathlon. Zbierane dane osobowe są przeznaczone jedynie na użytek Decathlon S.A., jak też podmiotów z grupy Decathlon S.A. (istniejących lub przyszłych), które rozwijają Program Lojalnościowy Decathlon.
  Dane osobowe Klientów, którzy przystąpili do Programu Lojalnościowego przed dniem 3 kwietnia 2013 r. i nie podali aktywnego adresu e-mail w celu otrzymywania E-bonów, Administrator powierza również z poszanowaniem istniejącego prawa firmie Agro Card Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku zajmującej się dostawą Bonów do tych Klientów na terytorium Polski.
  Decathlon S.A. z siedzibą we Francji jako administrator Programu Lojalnościowego Decathlon może przekazywać imienne dane Klientów usługodawcom lub podwykonawcom odpowiedzialnym za administrację niektórych części Programu Lojalnościowego Decathlon wyłącznie w celu administracji tym Programem. Wszystkimi podwykonawcami są przedsiębiorstwa zlokalizowane na terenie Unii Europejskiej, z wyjątkiem przedsiębiorstwa Teradata Corporation, zlokalizowanego w Stanach Zjednoczonych i będących członkiem programu Tarcza Prywatności, co zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z 12.07.2016 r. gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych.
  Administrator oraz Decathlon S.A. z siedzibą we Francji może być również zmuszony do przekazania danych osobowych kompetentnym organom działającym w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w szczególności w następstwie wniosku ze strony władz sądowniczych.
  innym podmiotom zewnętrznym świadczącym na rzecz administratora usługi wspierające jego funkcjonowanie w zakresie świadczonych usług, m.in., firmom transportowym, dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy powierzenia i wyłącznie zgodnie z naszymi jako administratora poleceniami, upoważnionym do przetwarzania danych pracownikom/ współpracownikom.

  Czas przetwarzania danych
  Państwa dane przetwarzane będą do czasu:
  • zakończenia udziału w Programie Lojalnościowym,
  • przedawnienia roszczeń z tytułu udziału w Programie Lojalnościowym,
  • wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych,
  • do momentu wniesienia prawnie skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora.

  Czy muszą Państwo podać nam swoje dane osobowe?
  Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wydania Karty Decathlon oraz do administrowania nią, jak również do wzięcia udziału w Programie Lojalnościowym.

  Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie
  Przystępując do Programu Lojalnościowego Klient podaje informacje dotyczące jego zainteresowań w tematyce sportu. Tego typu informacje Administrator może również wywnioskować z historii zakupowej każdego Klienta będącego jednocześnie uczestnikiem Programu Lojalnościowego. Zebrane w ten sposób informacje, w tym dane osobowe pozwalają dzięki ich zautomatyzowanemu przetwarzaniu (profilowaniu) na użytkownikowi sklepu internetowego treści marketingowych dostosowanych do preferencji/zainteresowań każdego Klienta.
 • Cel i podstawy przetwarzania
  Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • prowadzenia działań marketingu bezpośredniego (w tym newsletter, informacje o kodach rabatowych, informacje o wydarzeniach sportowych, prośby o wyrażenie opinii na temat produktów i usług organizowanych przez Decathlon) co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna przetwarzania danych art. 6 ust. 1 lit f) RODO) - Działania marketingowe za pośrednictwem adresu mailowego lub numeru telefonu, prowadzone są w oparciu o odrębną zgodę na wykorzystanie odpowiedniego kanału komunikacji na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (art. 10 ) oraz ustawy prawo telekomunikacyjne (art. 172),
  • odpowiedzi na przesłane przez Państwa pytania za pośrednictwem formularzy kontaktowych na stronie www.decathlon.pl co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna przetwarzania danych art. 6 ust. 1 lit f) RODO),
  • obrony przed ewentualnymi roszczeniami prawnymi z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

  Czas przetwarzania danych
  Państwa dane przetwarzane będą:
  • do czasu wycofania zgody na przesyłanie informacji marketingowych drogą elektroniczną lub do momentu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi jako pierwsze,
  • po wycofaniu zgody lub wniesieniu sprzeciwu, przez okres do 6 lat, w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami prawnymi.

  Czy muszą Państwo podać nam swoje dane osobowe?
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania otrzymywanie informacji marketingowych w tym newsletteru i informacji o kodach rabatowych i wydarzeniach sportowych oraz odpowiedzi na przedstawione pytania w ramach formularza kontaktowego nie będzie możliwe.
 • Cel i podstawy przetwarzania
  Państwa dane osobowe przetwarzane będą:
  w przypadku pozyskania Państwa danych w ramach procesu reklamacji: przyjęcia, rozpatrzenia oraz realizacji złożonej przez Państwa reklamacji (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
  w przypadku pozyskania Państwa danych w ramach procesu zwrotu lub wymiany zakupu: przyjęcia oraz realizacji dokonanego przez Państwa zwrotu lub wymiany zakupu (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
  w odniesieniu do obu procesów, w celu:
  - wykonania zobowiązań prawnych, w szczególności realizacji obowiązku prowadzenia sprawozdawczości finansowej (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
  - ustalenia, ochrony lub dochodzenia roszczeń związanych z umową sprzedaży, co należy rozumieć jako prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  Czas przetwarzania danych
  Państwa dane przetwarzane będą:
  w odniesieniu do procesu reklamacji:
  - przez okres do 1 roku po terminie upływu rękojmi lub okresu gwarancji,
  w odniesieniu do procesu zwrotu albo wymiany zakupu:
  - do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, w związku z którą dokonany został zwrot lub wymiana zakupu,
  w odniesieniu do obu procesów:
  - do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.

  Czy muszą Państwo podać nam swoje dane osobowe?
  Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do przyjęcia i rozpatrzenia złożonej przez Państwa reklamacji albo przyjęcia i realizacji zwrotu lub wymiany zakupu zgodnie z polityką zwrotów i reklamacji obowiązujących w Decathlon sp. z o.o.
 • Cel i podstawy przetwarzania
  Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  świadczenia usług drogą elektroniczną w postaci:
  - zakładania i obsługi konta na stronie internetowej www.decathlon.pl (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
  - zawierania i wykonywania umów sprzedaży Karty Podarunkowej Decathlon, w tym wydania Karty Podarunkowej Decathlon oraz administrowania nią (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
  Dane odbiorcy Karty Podarunkowej Decathlon będą przetwarzane w powyżej wskazanym celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora, przez który należy rozumieć konieczność zapewnienia prawidłowej realizacji umowy sprzedaży Karty Podarunkowej zawartej pomiędzy administratorem a kupującym,
  wykonania zobowiązań prawnych, w szczególności realizacji obowiązku prowadzenia sprawozdawczości finansowej (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez który należy rozumieć:
  - odpowiedź na przesłane przez Państwa pytania za pośrednictwem formularzy kontaktowych lub za pośrednictwem poczty elektronicznej,
  - ustalenie, dochodzenie lub obronę roszczeń związanych z umową sprzedaży Karty Podarunkowej Decathlon.

  Dane osobowe odbiorcy Karty Podarunkowej
  zostały przekazane do Administratora przez kupującego Kartę Podarunkową oraz mogą obejmować następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, adres mailowy, adres korespondencyjny.

  Czas przetwarzania danych
  Państwa dane przetwarzane będą do czasu:
  • rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  • przedawnienia roszczeń z tytułu umowy świadczonej drogą elektroniczną,
  • upływu okresu przewidzianego w Regulaminie sklepu internetowego na złożenie i rozpatrzenie reklamacji bądź też dokonania wymiany towaru,
  • wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy sprzedaży,
  • wniesienia uzasadnionego sprzeciwu, w sytuacji, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora

  Czy muszą Państwo podać nam swoje dane osobowe?
  Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może:
  - skutkować brakiem możliwości odpowiedzi na zadane przez Państwa pytanie,
  - uniemożliwiać świadczenie przez https://kartapodarunkowa.decathlon.pl oraz https://kartapodarunkowadlabiznesu.decathlon.pl oraz usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez internautę zakupu Karty Podarunkowej Decathlon w sklepie internetowym https://kartapodarunkowa.decathlon.pl lub https://kartapodarunkowadlabiznesu.decathlon.pl/.

  Źródło pochodzenia i kategorie przetwarzanych danych osobowych
  Dane osobowe odbiorcy Karty Podarunkowej zostały przekazane do administratora przez kupującego Kartę Podarunkową oraz mogą obejmować następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, adres mailowy, adres korespondencyjny.
 • Cel i podstawy przetwarzania danych
  Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • zamieszczenia komentarzy oraz opinii użytkowników na temat dokonanych zakupów lub wizyty w sklepie (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przy czym przez prawnie uzasadniony interes Administratora należy rozumieć udoskonalanie funkcjonowania sklepu internetowego, produktów, procesu sprzedaży oraz działalności sklepów administratora);
  • realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), przez który należy rozumieć: ustalenie, dochodzenie lub obronę roszczeń związanych z funkcjonowaniem serwisu www.decathlon.pl oraz usługami świadczonymi za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego pod wskazanym adresem, a także roszczeń związanych z funkcjonowaniem sklepów administratora.

  Czas przetwarzania danych
  Dane osobowe przetwarzane są do momentu usunięcia przez Administratora na prośbę użytkownika komentarza lub opinii użytkownika albo do momentu wniesienia przez użytkownika sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, uznanego przez Administratora za uzasadniony.

  Czy musicie Państwo podać nam swoje dane osobowe?
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zamieszczenia komentarzy lub opinii.
 • Cel i podstawy przetwarzania
  Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • wykonania umowy testowania (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) dalej: RODO),
  • wykonania zobowiązań prawnych, w szczególności realizacji obowiązku prowadzenia sprawozdawczości finansowej (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
  • ustalenia, ochrony lub dochodzenia roszczeń związanych z umową testowania (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit f) RODO - przy czym przez prawnie uzasadniony interes Administratora należy rozumieć możliwość dochodzenia roszczeń).

  Czas przetwarzania danych
  Państwa dane osobowe przetwarzane będą do momentu:
  • rozwiązania umowy testowania,
  • przedawnienia ewentualnych roszczeń z tytułu realizacji umowy testowania,
  • wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych,
  • wniesienia prawnie uzasadnionego sprzeciwu, w sytuacji, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora.

  Czy muszą Państwo podać nam swoje dane osobowe?
  Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy testowania.
 • Cel i podstawy przetwarzania
  Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • wykonania umowy zlecenia serwisowania sprzętu sportowego lub wykonania innych usług świadczonych przez punkt serwisowy (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
  • wykonania zobowiązań prawnych, w szczególności realizacji obowiązku prowadzenia sprawozdawczości finansowej (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
  • ustalenia, ochrony lub dochodzenia roszczeń związanych z umową zlecenia serwisowania sprzętu sportowego lub umową o świadczenie innych usług wykonywanych przez punkt serwisowy, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit f) RODO).

  Czas przetwarzania danych
  Państwa dane przetwarzane będą do czasu:
  • przedawnienia ewentualnych roszczeń z tytułu realizacji umowy zlecenia serwisowania sprzętu,
  • wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych,
  • wniesienia prawnie uzasadnionego sprzeciwu, w sytuacji, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora.

  Czy muszą Państwo podać nam swoje dane osobowe?
  Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia i wykonania umowy zlecenia serwisowania sprzętu sportowego.
 • Cel i podstawy przetwarzania
  Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO), przez który należy rozumieć:
  • prowadzenie korespondencji przez administratora w związku z wiadomościami przesłanymi przez klientów, przedstawicieli kontrahentów administratora oraz inne osoby lub podmioty w formie papierowej lub elektronicznej,
  • udzielanie odpowiedzi na przesłane przez Państwa pytania za pośrednictwem formularzy kontaktowych na stronie www.decathlon.pl
  • ustalenie, dochodzenie lub obronę przed ewentualnymi roszczeniami.

  Czas przetwarzania danych
  Państwa dane przetwarzane będą do czasu:
  zakończenia wymiany korespondencji albo do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, uznanego przez administrator za zasadny. Ponadto dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

  Czy muszą Państwo podać nam swoje dane osobowe?
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do komunikacji z Panią/Panem w ramach prowadzonej korespondencji.
 • Cel i podstawy przetwarzania
  Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • wykonania umowy zawartej z Decathlon sp. z o.o. (w przypadku danych osobowych należących bezpośrednio do kontrahenta podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, zaś w przypadku danych osobowych reprezentantów kontrahenta podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem administratora jest potrzeba zapewnienia prawidłowej realizacji umowy),
  • wykonania zobowiązań prawnych, w szczególności realizacji obowiązku prowadzenia sprawozdawczości finansowej (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
  • ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z realizacją umowy zawartej przez Decathlon (podstawę przetwarzania stanowi w tym przypadku stanowi art. 6 ust. 1 lit f) RODO - przy czym przez prawnie uzasadniony interes administratora należy rozumieć możliwość dochodzenia lub obrony roszczeń).

  Czas przetwarzania danych
  Państwa dane przetwarzane będą do czasu:
  • wygaśnięcia bądź rozwiązania umowy pomiędzy Decathlon sp. z o.o. a jego kontrahentem, a po jej zakończeniu w terminach określonych przez przepisy prawa, w tym o rachunkowości,
  • przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy lub czynności zmierzających do zawarcia umowy.

  Czy muszą Państwo podać nam swoje dane osobowe?
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania realizacja umowy zawartej z Decathlon nie będzie możliwa.
 • Cel i podstawy przetwarzania
  Dane osobowe uczestników konkursu będą przez nas przetwarzane w celu:
  • przeprowadzenia konkursu oraz realizacji nagrody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
  • wykonania obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w szczególności wynikających z przepisów podatkowych (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
  • dla celów reklamowych, promocyjnych oraz marketingowych, związanych z działalnością gospodarczą organizatora konkursu, tj. z uwagi na niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
  • realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), rozumianego jako możliwość dochodzenia lub obrony przez Decathlon sp. z o.o. roszczeń związanych z pełnieniem przez Decathlon sp. z o.o. funkcji fundatora nagród.

  Czas przetwarzania danych
  Państwa dane przetwarzane będą do czasu:
  • przedawnienia ewentualnych roszczeń z tytułu organizacji konkursu bądź realizacji nagród,
  • wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych,
  • wniesienia prawnie uzasadnionego sprzeciwu, w sytuacji, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora.

  Czy muszą Państwo podać nam swoje dane osobowe?
  Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednak nierozerwalnie związane z uczestnictwem w konkursie oraz realizacją nagród.
 • Cel i podstawy przetwarzania danych
  Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • dążenia do zawarcia umowy o pracę lub współpracę z administratorem, w zakresie danych kontaktowych oraz wskazanych w art. 221 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.) (dalej „Kodeks pracy”), tj. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  • realizacji trwającego procesu rekrutacji, a jeśli wyrazisz na to zgodę, również w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych, które odbędą się w ciągu roku od dnia udzielenia zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w zakresie w jakim przesyłane są w dokumentach aplikacyjnych dane osobowe wykraczające poza art. 221 Kodeksu pracy.

  Czas przetwarzania danych Państwa dane przetwarzane będą do czasu:
  • zakończenia procesu rekrutacji oraz przez okres 3 miesięcy po jej zakończeniu rozumianego jako podpisanie umowy z jednym z kandydatów,
  • wycofania zgody, w zakresie w jakim zamieszczają Państwo w dokumentach aplikacyjnych dane osobowe wykraczające poza art. 221 Kodeksu pracy,
  • w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych - do czasu wycofania udzielonej zgody, jednakże nie dłużej niż przez okres roku od dnia udzielenia przez kandydata zgody na przetwarzanie danych w przyszłych rekrutacjach.

  Czy muszą Państwo podać nam swoje dane osobowe?
  Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji, a w przypadku zgody na dalsze procesy rekrutacyjne oraz w zakresie danych wykraczających poza przepisy Kodeksu pracy jest całkowicie dobrowolne.
 • Cel i podstawy przetwarzania danych
  Państwa dane osobowe w ramach książki wejść i wyjść do biur Decathlon przetwarzane będą na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), rozumianego jako zapewnienie bezpieczeństwa na terenie administratora danych.

  Czas przetwarzania danych
  Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres do 1 roku od wykorzystania wszystkich pozycji w egzemplarzu książki wejść i wyjść, o ile dane zawarte w przedmiotowym rejestrze nie będą niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń i w takim przypadku dane będą przetwarzane do czasu ich przedawnienia.

  Czy musicie Państwo podać nam swoje dane osobowe?
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wstępu na teren administratora danych.
 • I) Informacje dla uczestników wypadku lub zdarzenia wywołującego szkodę tj. osób poszkodowanych, sprawców zdarzenia i innych podobnych:

  Cel i podstawy przetwarzania danych
  Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • ustalenia okoliczności zdarzenia wywołującego szkodę, przeprowadzenia niezbędnych procedur związanych z zaistniałym zdarzeniem, w tym ustalaniem odpowiedzialności oraz wypłatą ewentualnego odszkodowania. Podstawą prawną przetwarzania danych uczestników zdarzenia we wskazanym celu jest prawnie uzasadniony interes administratora (tj. art. 6 ust. 1 lit. f( RODO), polegający na potrzebie ustaleniu okoliczności zdarzenia oraz odpowiedzialności za jego zajście,
  • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami wynikającymi ze zdarzenia, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora będący jednocześnie podstawą przetwarzania danych we wskazanym celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  Czas przetwarzania danych
  Dane osobowe będą przetwarzane do momentu:
  • zakończenia niezbędnych procedur związanych z zaistniałym zdarzeniem, w tym ustalaniem odpowiedzialności oraz wypłatą ewentualnego odszkodowania,
  • przedawnienia roszczeń wynikających z zaistniałego zdarzenia,
  • w przypadku wypłaty odszkodowania dane osobowe poszkodowanego lub sprawcy zdarzenia będą dodatkowo przetwarzane w terminach określonych w ustawie o rachunkowości.

  Czy musicie Państwo podać nam swoje dane osobowe? Podanie danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia procedur związanych z zaistniałym zdarzeniem, w tym ustalania odpowiedzialności oraz wypłatę ewentualnego odszkodowania.

  II) Informacje dla świadków wypadku lub zdarzenia wywołującego szkodę:

  Cel i podstawy przetwarzania danych
  Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • ustalenia okoliczności zdarzenia wywołującego szkodę, przeprowadzenia niezbędnych procedur związanych z zaistniałym zdarzeniem, w tym ustalaniem odpowiedzialności oraz wypłatą ewentualnego odszkodowania. Podstawą prawną przetwarzania we wskazanym celu Państwa danych jako świadków zdarzenia, jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
  • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami wynikającymi ze zdarzenia, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora będący jednocześnie podstawą przetwarzania danych we wskazanym celu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

  Czas przetwarzania danych
  Dane osobowe będą przetwarzane do momentu:
  • zakończenia niezbędnych procedur związanych z zaistniałym zdarzeniem, w tym ustalaniem odpowiedzialności oraz wypłatą ewentualnego odszkodowania,
  • przedawnienia roszczeń wynikających z zaistniałego zdarzenia.

  Czy musicie Państwo podać nam swoje dane osobowe?
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia procedur związanych z zaistniałym zdarzeniem, w tym ustalania odpowiedzialności oraz wypłatę ewentualnego odszkodowania.
 • Cel i podstawy przetwarzania danych
  Państwa dane osobowe w ramach monitoringu wizyjnego istniejącego w obiektach Decathlon przetwarzane będą na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (tj. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), rozumianego jako ochrona mienia i osób oraz zapewnienie bezpieczeństwa na terenie sklepu Decathlon sp. z o.o.

  Czas przetwarzania danych
  Wszystkie dane rejestrowane w ramach monitoringu wizyjnego zapisywane na rejestratorze danych nadpisywane są po upływie 30 dni, do zakończenia prawomocnego postępowania lub przedawnienia roszczeń.

  Czy musicie Państwo podać nam swoje dane osobowe?
  Pozyskanie Państwa danych osobowych w postaci wizerunku utrwalonego na monitoringu wizyjnym jest niezbędne do zachowania bezpieczeństwa na terenie obiektu Decathlon sp. z o.o.

Cookies

 • W związku z nowelizacją ustawy o prawie telekomunikacyjnym zostały wprowadzone nowe zasady dotyczące informowania Użytkowników, w jaki sposób na stronach internetowych stosowane są pliki cookie. W celu należytego zadbania o interesy Użytkowników oraz komfortu korzystania z serwisu internetowego, który odwołuje się do tego dokumentu, poniżej znajdziecie Państwo więcej informacji o plikach cookie.

  W ramach tej strony internetowej stosowane są następujące typy plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony internetowej, pliki cookies, które służą do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej,
  • „wydajnościowe” pliki cookies, które umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron wchodzących w skład strony internetowej,
  • „funkcjonalne” pliki cookies, które umożliwiają „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień strony internetowej i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
  • „reklamowe” pliki cookies, które umożliwiają dostarczanie użytkownikom strony internetowej treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

  Administrator wykorzystuje pliki typu cookies w celu:
  • utrzymywanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu oraz hasła,
  • dostosowanie serwisu do potrzeb Użytkownika,
  • tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu
  • opracowywania zagregowanych danych statystycznych, danych z pomiarów oraz danych na temat ogólnych trendów w celu wzmocnienia i optymalizacji działań marketingowych, promocyjnych i analitycznych.

  Administrator informuje, że Użytkownik może poprzez zmianę ustawień przeglądarki wyłączyć obsługę plików «cookies». Najczęściej odpowiednia opcja znajduje się w zakładce prywatność lub ustawienia danego programu. Poniżej Administrator opisuje, jak można zmienić ustawienia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

  Internet Explorer:
  • Otwórz program Internet Explorer, klikając przycisk Start, a następnie klikając polecenie Internet Explorer.
  • Kliknij przycisk Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje internetowe.
  • Kliknij kartę Prywatność, a następnie w obszarze Ustawienia przesuń suwak do najwyższego położenia, aby zablokować wszystkie pliki cookies, lub do najniższego położenia, aby zezwolić na wszystkie pliki cookies, a następnie kliknij przycisk OK.

  Chrome:
  • Kliknij menu Chrome na pasku narzędzi przeglądarki.
  • Wybierz Ustawienia.
  • Kliknij Pokaż ustawienia zaawansowane.
  • W sekcji „Prywatność” kliknij przycisk Ustawienia treści.
  • W sekcji „Pliki cookies” możesz zmienić ustawienia plików cookies.

  Firefox:
  • Na górze okna Firefoksa naciśnij przycisk Firefox, (w systemie Windows XP kliknij menu Narzędzia) i wybierz Opcje.
  • Wybierz panel Prywatność.
  • Z menu rozwijanego elementu Program Firefox: wybierz opcję: będzie używał ustawień historii użytkownika.
  • Zaznacz Akceptuj ciasteczka, by włączyć, odznacz, by wyłączyć obsługę ciasteczek.

  Opera:
  • Przejdź do zakładki Narzędzia w górnym menu Opery i z rozwijanego menu wybierz Preferencje.
  • W okienku, które się pojawi przejdź do zakładki Zaawansowane, z menu po lewej stronie wybierz Ciasteczka i zmień ustawienia plików cookies.

  Administrator informuje, że w razie problemów ze zmianą ustawień plików cookies, najlepiej skorzystać z informacji znajdujących się na stronie internetowej producenta danego programu. Administrator informuje, że z momentem połączenia się przez Użytkownika z Serwisem, w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika lub innej osoby fizycznej, z którego Użytkownik łączy się z Serwisem.

  Administrator informuje, że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, a także czasu połączenia z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika w Serwisie. Dane te przetwarzane są w celach technicznych. Administrator oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Użytkownikowi wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu, poprzez zastosowanie odpowiednich administracyjnych, technicznych i fizycznych zabezpieczeń danych przed ich przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, nieupoważnionym ujawnieniem lub udostępnieniem. Niestety żaden sposób przekazywania danych za pośrednictwem Internetu nie jest w pełni bezpieczny. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym np. dotyczące podejrzenia udostępnienia plików zawierających szkodliwe oprogramowanie należy zgłaszać na adres:

  Decathlon Sp. z o.o.
  ul. Geodezyjna 76
  03-290 Warszawa
  tel. (22) 333 70 70
 • Nazwa ciasteczka Opis Okres ważności
  mydkt-connexion-passive,
  AutoLoginData,
  AutoLoginToken,
  root.autoUserLoginId
  Te ciasteczka pozwalają na logowanie się i zakupy online. 1 dzień, 1 rok
  JSESSIONID,
  MIDDLEOFFICE_SESSIONID
  Ten plik cookie zapamiętuje szczegóły tego, gdzie poruszasz się po stronie. Pozwalają nam również rozpoznać zarejestrowanych użytkowników. Sesja, 1 rok
  __as_rng
  __atuvc
  __atuvs
  __s2m_pid
  __s2m_sid
  __s2m_stid
  __s2m_vals
  Te pliki cookie pozwalają naszej stronie działać prawidłowo. Akcje takie jak "przeglądanie witryny" lub "dodawanie do koszyka" nie działałyby bez tego. 1 rok, 2 lata i 10 lat
  addProductTypeOnClick,
  listProductTypeOnAdding,
  shoppingList
  Te pliki cookie pozwalają nam zapamiętywać przedmioty w koszyku. 1 miesiąc, 1 rok
  NSC_IUUQ-PTNPTF,
  NSC_IUUQT-PTNPTF
  Te ciasteczka pozwalają Decathlonowi monitorować odpowiedź / wydajność naszych serwerów obsługujących decathlon.pl 1 dzień
  BC_Bandwith To ciasteczko umożliwia wyświetlanie naszych wideo. 1 dzień
  _ga, _gat,
  shoppingToolAction,
  __ywtfpcsuid,
  __ywtfpcvuid
  Te pliki cookie umożliwiają działanie naszego oprogramowania Google Analytics, dostarczonego przez naszego partnera biznesowego Google.

  Pozwala nam to na generowanie informacji statystycznych, takich jak liczba odwiedzających, wykorzystanie przeglądarki, czasy zakupów i odpowiedzi na nasze działania marketingowe. Informacje te pomagają nam śledzić nasze wyniki i usprawnić podróż na naszej stronie internetowej.
  Sesja, 2 lata
  _gat_picshare To ciasteczko pozwala na generowanie informacji statystycznych związanych z funkcjonalnością "dzielenia się". Te informacje pomagają nam śledzić nasze wyniki w tej usłudze. 1 dzień
  NSC_IUUQ-PTNPTF,
  NSC_IUUQT-PTNPTF
  Te ciasteczka pozwalają Decathlonowi monitorować odpowiedź / wydajność naszych serwerów obsługujących decathlon. pl. 1 dzień
  COOKIE_PRIVACY,
  COOKIE_BANNER, TW_SESSION_ID,
  TW_SESSION_SEQUENCE,
  TW_VISIOR_ID
  To ciasteczko pozwala nam zapamiętać twoje preferencje dotyczące plików cookie 1 godzina, 45 dni, 1 rok
  STORE To ciasteczko pozwala nam zapamiętać Twoje preferencje dotyczące wybranego sklepu. 1 godzina, 45 dni, 1 rok
 • Decathlon wykorzystuje różne wybrane pliki cookie stron trzecich, aby zapewnić i usprawnić niektóre usługi, które oferujemy. Pliki cookie stron trzecich to te, które są ustawione przez domenę inną niż domena odwiedzana przez użytkownika.
 • Nazwa ciasteczka Cel Więcej informacji / dostawca
  __utma,
  __utmb,
  __utmc,
  __utmz
  Na decathlon.pl używamy Google Analytics do śledzenia trafności naszych reklam, dzięki czemu możemy wprowadzać ulepszenia i optymalizować nasze kierowanie.
  Google Analytics pomaga nam zrozumieć, w jaki sposób nasi klienci przechodzą do naszej witryny Te pliki cookie umożliwiają funkcjonowanie Google Analytics.
  Możesz dowiedzieć się, jak zrezygnować z tych plików cookie tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
  Google Analytics
  tc_cj_v2,
  TC_PAGES_VIEWED,
  tc_scoring_pv,
  TCIC,TCSESSION
  Te pliki cookie są dostarczane przez Tag Commander, który jest niezależnym narzędziem do zarządzania tagami umożliwiają działanie Google Analytics i innych partnerów marketingowych. Oprócz Google Analytics te pliki cookie również wchodzą w interakcje z:
  Adform, DoubleClick, RTB House, Convertiser, Opineo, BitRec, SearchNode, Refericon, Quanda
  ABTasty Dzięki temu ciasteczku możemy testować różne wersje naszej strony i dzięki temu sprawiać by nasza witryna była jeszcze lepsza dla naszych użytkowników. 1 rok
  __ywtfpcsuid,
  __ywtfpcvuid
  Te ciasteczka umożliwiają funkcję Ysance, która pomaga nam zrozumieć, w jaki sposób nasi klienci poruszają się po naszej stronie i za jej pośrednictwem. Ysance
  datr,
  locale,
  pid,
  guest_id
  Te pliki cookie są niezbędne, aby umożliwić naszym klientom dzielenie się wrażeniami zakupowymi za pośrednictwem mediów społecznościowych, takich jak Facebook i Twitter itp. Pamiętaj, że jeśli zdecydujesz się udostępnić coś za pośrednictwem tych dostawców mediów społecznościowych, nie kontrolujemy ustawień tych plików cookie. Zalecamy sprawdzenie witryny internetowej dostawcy w celu uzyskania dalszych informacji.
  Każdy indywidualny reklamodawca korzysta z własnych śledzących plików cookie, a uzyskane dane nie są poufne ani zamienne.
  Więcej informacji tutaj: Facebook Cookies i Twitter Cookies.
  Facebook, Twitter
  lpo-transaction Plik cookie pozwala uniknąć ponownego uruchomienia akcji dodania do koszyka, jeśli użytkownik odświeży lub cofnie się na poprzednią stronę. Dataïads, sesja 7 dni
  _pinterest_sess,
  _pinterest_ct_ua,
  _pinterest_ct_rt,
  Ciasteczka używane do przechowywania stanu logowania użytkownika w przeglądarce internetowej, śledzenia korzystania z usług oraz do przechowywania stanu logowania użytkownika po zainstalowaniu tagu Pinterest. Pinterest, 1 rok, 1 rok, Sesja
  __cflb Łącząc sesję z Cloudflare Load Balancer, Cloudflare ustawia plik cookie __cflb z unikalną wartością w pierwszej odpowiedzi wysyłanej do żądającego klienta. CLoudflare, 24h
  __cf_bm Ten plik cookie jest niezbędny w przypadku witryn chronionych przez zarządzanie botami lub tryb walki z botami. Cloudflare, sesja
  cf_ob_info Dostarcza informacje o kodzie stanu HTTP zwróconego przez źródłowy serwer WWW, identyfikatorze Ray pierwotnego żądania zakończonego niepowodzeniem, Centrum danych obsługującym ruch Cloudflare, 30 sekund
  cf_use_ob Informuje Cloudflare o konieczności pobrania żądanego zasobu z pamięci podręcznej Always Online na wyznaczonym porcie. Obowiązujące wartości to: 0,80 i 443 Cloudflare, 30 sekund
  __cfwaitingroom Plik cookie __cfwaitingroom jest używany wyłącznie do śledzenia gości, którzy uzyskują dostęp do kombinacji hosta i ścieżki obsługującej poczekalnię dla strefy. Odwiedzający korzystający z przeglądarki, która nie akceptuje plików cookie, nie mogą odwiedzić kombinacji hosta i ścieżki, gdy Poczekalnia jest aktywna. Cloudflare, 24h lub Sesja
  __cfruid Plik cookie __cfruid jest absolutnie niezbędny do obsługi produktów Cloudflare Rate Limiting. Ten plik cookie jest wymagany do zarządzania ruchem przychodzącym i zapewnienia lepszej widoczności pochodzenia konkretnego żądania Cloudflare
 • Oprócz plików cookie, piksel śledzący może być ustawiony przez nas lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z Witryny. Piksele śledzące to małe pliki graficzne w treści Witryny lub treści naszych biuletynów, abyśmy mogli zrozumieć, które części Strony są odwiedzane i czy poszczególne treści są interesujące.

Linki

Administrator proponuje na swojej stronie Serwisu korzystanie z łącz do swoich stron internetowych oraz do innych stron internetowych, które nie należą do Administratora. Łącza te zostały stworzone w porozumieniu ze stronami, których to dotyczy, ale których nie kontroluje w żaden sposób. Administrator nie ponosi w żaden sposób odpowiedzialności za treść tychże innych stron ani za sposób ich wykorzystywania przez użytkowników.

Dostępność

Administrator zobowiązuje się dokładać należytej staranności, aby zapewnić nieprzerwany dostęp dla swoich Użytkowników do strony internetowej